TAKDİM ve AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

Takdim

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

3
Territoriality, Sovereignty, Statehood and Contested Borders in the Contemporary Geopolitical Context

Vladimir KOLOSOV

5
Does the ‘Mediterranean’ still exist?

Maria PARADISO

7

 

I. SEKSİYON “JEOMORFOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI”

Seksiyon DüzenleyicileriProf. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU, Prof. Dr. Uğur DOĞAN

Akarsu Vadilerinde Dizi ve Havza Bazlı Yatak Eğimi Hesaplamaları

Order and Basin Based Channel Slope Calculations in Stream Valleys

Atilla Karataş, Deniz Ekinci

13
Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji’de Kullanımı

Precipitation’s fingerprint and it’s usage in paleoclimatology

Mesut DEMİRCAN, Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

23
Taşeli Platosunda (Anamur-Ermenek Arası) Jeomorfolojik Özelliklerin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Geomorphological Characteristics Impact on Human Activities on Taşeli Plateau (Anamur-Ermenek Break)

Muzaffer Siler, M. Taner Şengün

33
Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley

Nurcan AVŞİN

45
Bahçeköy Fayı’nın (Kaf) Uludere Havzası’na (Göynük Çayı-Bingöl) Etkisinin Morfometrik Yöntemlerle Araştırılması

The investigation of Bahçeköy Fault’s (NAF) effect to Uludere Basin (Göynük River-Bingöl) with the morphometric methods

Vedat AVCİ, Halil GÜNEK

53

 

II. SEKSİYON “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKİ ORTAMLA ETKİLEŞİMİ”

Seksiyon DüzenleyicisiDoç. Dr. Necla TÜRKOĞLU

1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının Kıyı Bölgelerine Yönelik Mekansal Gelişim Kararlarının Saptanması

Determining Spatial Development Decisions of 1/100000 Scale Environmental Plans on Coastal Areas

Emine Duygu KAHRAMAN, Mediha Burcu Sılaydın Aydın

65
Verçenik Dağı Buzulları (Rize)

Verçenik Mountains glaciers (Rize Turkey)

Gürcan Gürgen

73
Orta Karadeniz’deki Kuraklık Olaylarının Karakteristikleri

Characteristics of drought events in the Middle Black Sea region

Hurşit Yetmen

87
İklim değişikliği bağlamında İstanbul’un su yönetimi problemleri

In the context of climate change, water management problems of Istanbul

Hüseyin Turoğlu

97
Türkiye’de Yeni Senaryolara Göre İklim Değişikliği Projeksiyonları

Climate change projections in Turkey with new scenarios

Mesut Demircan, Ömer Demir, Hakki Atay, Osman Eskioğlu, Başak Yazıcı, Hüdaverdi Gürkan, Arzu Tuvan, Alper Akçakaya

109
Yeni Senaryolara Göre Türkiye Akarsu Havzalarında İklim Değişikliği Projeksiyonları

Climate Change Projections in Turkey’s river basin with new scenarios

Mesut Demircan, Ömer Demir, Hakki Atay, Osman Eskioğlu, Başak Yazic1, Hüdaverdi Gürkan, Arzu Tuvan, Alper Akçakaya

119
Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi

Relationship between homogeneity breaking points in average temperatures and climate index

Mesut Demircan,İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu, Mithat Ekici, Hüseyin Arabacı

129
Kurak Koşulların Bitki Üzerindeki Etkilerinin Yakın Mesafe Uzaktan Algılama Yöntemleri ile İncelenmesi: Ön Bulgular

Effects of drought condition on vegetation response using remote sensing neighborhood distance techniques: preliminary finding

Murat KARABULUT, Muhterem KÜÇÜKÖNDER, Ahmet KARAKOÇ

139
Türkiye’de iklim değişikliğinin meyve ağaçları ve buğdayın fenolojik dönemleri üzerine etkisi

Impact of Climate Change on Fruit Trees and Wheat Phenological Periods in Turkey

S. Şensoy, N.Türkoğlu, İ. Çiçek, G. Yücel

151
Meriç Nehri’nin Son 15 Yıllık Taşkınları ve Korunma Projeleri

Floods of Meriç River occurred in the last fifteen years and protection projects

Tevfik Erkal, İlayda Topgül

165

 

III. SEKSİYON“YÖNETSEL COĞRAFYA, ARAZİ KULLANIMI, PLANLAMA, CBS UYGULAMALARI”Seksiyon DüzenleyicileriProf. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR  
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yönetsel Sınırlarındaki Değişimin Ankara Şehrine ve Ankara İline Etkileri

The effects of changes in Ankara Metropolitan Municipality administrative borders on Ankara City and Ankara Province

Ali Özçağlar

177
Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Sağlanması Amacıyla Model Yerleşim Alanlarının Planlanması: Diyarbakır Örneği

Planning a model of settlement areas in order to provide a sustainable urban development: Diyarbakir case

Recep Aksu, Mehmet Değerliyurt

189
Ankara’da Yağışın Dağılışının Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi Sistemleriyle Analizi

Analysing of rainfall distribution in Ankara by Remote Sensing and Geographic Information Systems

Mesut Demircan,İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu, Murat Arslan, Volkan C. Darende

201
Coğrafî Bilgi Sistemleri ile Mevsimlik Sıcaklık Normallerinden (1971-2000) Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi

Producing of high resolution data set of seasonal temperature normals (1971-2000) by using geographic information systems (GIS)

Mesut Demircan, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek

211
Hidrografik ve Jeomorfolojik Analizlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: “Malatya Havzası Örneği”

hydrographic and Geomorphological Analysis of Use of Geographic Information Systems Technology: “Malatya Basin Case”

M. Taner Şengün, Muzaffer Siler, Fahrettin ENGİN

221
Arazi Kullanımında Simülasyon Modelleri ve Entegre Kullanımları

Integrated use and simulation models  in the land use

Ayşe Çağlıyan, Dündar Dağlı

233
Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm

Geomorphological futures of southeast of Van Lake and ecoturism

Faruk Alaeddinoğlu, Nurcan Avşin, Erkan Yılmaz

245
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevresindeki Arazi Kullanımına Eleştirel Bir Bakış

A Critical wiev to the land use near the campus of university of Yüzüncü Yıl

Murat YILMAZ

255
Van Gölü Havzasında Nüfusun ve Yerleşmelerin                 Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

The Dispersion of Population and Settlements in Lake Van Basin in Altitude Steps

Faruk Alaeddinoğlu

263
Filyos Çayı Vadisi (Aşağı Çığır) ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı

Land use of the Filyos Valley and adjacent areas

Murat Özgür Karaçelebi, Mesut Elibüyük

275
Tarihsel Süreçte Bucakların Yönetsel Bölünüş İçindeki Yeri ve Önemi

In the historical process the importance and role of the subdistricts in the administrative division.

Hülya ÖZÇAĞLAR

285

 

IV. SEKSİYON“NÜFUS ve KENT ARAŞTIRMALARI”

Seksiyon DüzenleyicisiDoç. Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN, Arş. Gör. Suat TUYSUZ

Türkiye’de 65 ve Üzeri Yaştaki Nüfusun Gelişimi ile Mekânsal Dağılışı

Age 65 and Over of Population Development and Spatial Distribution in Turkey

Sedat Avcı

299
Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği

Spatial analysis of Syrian immigrants: Case of Hatay (Antakya)

Muazzez Harunoğulları, Deniz Cengiz

309
Bayat İlçesinde Göçlerin Nedenleri Ve Sonuçları

The reasons and results of emigration in Bayat Town

Mustafa Koçak

319
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Nüfus Hareketleri

The Population And Population Movement In The Southeastern Anatolia Region

Asım Çoban

329
Kentleşme Hızının Kent Morfolojisine Etkileri; Keçiören (Ankara) Örneği

The Impact of the Speed of Urbanization to the Urban Morphology; Case Study Keçiören (Ankara)

İlhan Oğuz AKDEMİR, Aşır Yüksel KAYA

341
Zihin Haritalarında Kimlik Algıları: Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Örneğinde Romanlar

Identity perceptions of mind maps: For example, in the neighborhood of Çanakkale Fevzipaşa Gypsies

Elif Boyacı Kültür

353
Anadil, Etniklik ve Kentte Sosyo-politik Yaşam

Mother Tongue, Ethnicity and Socio-political life in a City

Hatice Yaprak Civelek

361
Tomris Uyar’ın “ Gülümsemeyi Unutma” Öyküsünde Cinsiyetlenmiş Kentsel Mekânlar

Gendered urban spaces in the Tomris Uyar’s story “ Don’t forget to smile”

Gülben Kocabıçak

371

 

 

V. SEKSİYON“EKONOMİK COĞRAFYA ve BÖLGESEL KALKINMA”

Seksiyon DüzenleyicisiDoç. Dr. Nuri YAVAN

Günümüz Türkiye’sinde İmalat Sanayinin Yoğunlaşmasında Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Analysis of the factors effective on the agglomeration of manufacturing industry in contemporary Turkey

Burçin Yazgı Walsh, Ferhan Gezici Korten, Sinem Metin

379
Türkiye’de Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Örgütlenmesi

The organization of cultural and creative industries in Turkey

İ. Erdem Seçilmiş

389
Ankara’daki Ticaret Birimlerinin Mekansal Dağılımı ve Değişiminin Analizi

Burcu H. Özüduru, Eda Yücesoy

397
Sınır Bölgeleri Geri Kalmışlığa Mahkûm mu? Bir Alternatif Olarak Sınır Ötesi İşbirlikleri1

Are border regions obliged to under-development? Cross-border cooperations as an alternative

Defne Dursun

405

 

VI. SEKSİYON“KÜLTÜREL COĞRAFYA, SİYASİ VE YÖNETSEL COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI”Seksiyon DüzenleyicisiYrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
Türkiye’de özel dershaneler ve paydaşları üzerine bir analiz

An analysis on private courses and its stakeholders in TurkeyNurettin Özgen,

Nilüfer Köşker, Hadiye Yalçın

417
Beşeri coğrafya ve mekânsal bilginin endoktrinasyonu: jeopolitik konum örneği

Human geography and indoctrination of spatial information: “example of geopolitical position”

Nilüfer Köşker

429
Gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya bir dönüşüm hikâyesi: Bademler köyü (İzmir)

A transformation story from tradition to modernity, field to theatre: Bademler Village (Izmir)

Ali Ekber Gülersoy, Nevzat Gümüş, Ali İlhan

439
Çok Kültürlülüğün Mirasını Geleceğe Taşımak: Mardin Örneği

Transferring the heritage of multiculturalism to future:Mardin sample

Gurbet Işık, Mahsum Güneş

449
İnanç Turizmi Bağlamında Yapılan Ziyaretlerin Mekansal Etkileri Üzerine Ev Sahibi Toplumun Geliştirdiği Tepkiler: Boztekke Köyü (Giresun Merkez İlçe) Örneği

Reactions of host society about spatial effects of visits made in connection to  belief tourism: Boztekke Village (Giresun Central Town) sample

İbrahim SEZER, Bekir ÖZTÜRK

463
Türkiye coğrafyasında genel kültür, alt kültür ve mozaik kültür

The geography of Turkey, general culture, sub-culture, and the cultural mosaic

Murat Tanrıkulu

473
İktidar anlayışımızda temsiliyet problemi

The Representation problem of our government idea

Tuğba ÖZKAN

481