Giriş (Kapak ve Diğerleri) Sayfa
TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012- Bildiri Kitabı Sunuş Metni
Ali ÖZÇAĞLAR- Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

IV

I. SEKSİYON
“Fiziki Coğrafya”
Seksiyon Düzenleyicileri: İhsan ÇİÇEK – Uğur DOĞAN

Doğu Karadeniz Bölümü Doğal Afet Planlarının Hazırlanması
Recep YURT

2

Türkiye’de Ölüme Neden Olan Depremlerin Coğrafi Dağılışı (M.S. 500-2011)
Sevil CEYRAN,  Mesut ELİBÜYÜK

18

Türkiye’de 2011 Yılı Orman Yangınlarının Keetch-Byram Kuraklık İndisi ile Analizi
Murat TÜRKEŞ, Gökhan ALTAN, Muhammed Z. ÖZTÜRK

30

Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Bakı Koşullarına Sahip Yamaçlarda Erozyon Süreçlerinin İncelenmesi (Akziyaret Köyü, Şanlıurfa)
Cihan YILDIZ, Tuncer DEMİR

36

Akdağ Kütlesi’nin (Batı Toroslar) Jeomorfolojik Evrimine Morfometrik Yaklaşım
Cihan BAYRAKDAR

48

Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışın Düzensizliği 1964-2003
Erkan YILMAZ, Onur ÇALIŞKAN, İhsan ÇİÇEK, Necla TÜRKOĞLU

57

Türkiye’de Aylık Ortalama Termal Konfor Koşullarının Zaman-Mekansal Analizi (1975-2008)
Onur ÇALIŞKAN, Necla TÜRKOĞLU

68

Akdeniz Havzasında 2010 Yaz Mevsimi 850 hPa Reanaliz Günlük Sıcaklık Verilerindeki Değişkenlik ve 2010 Yaz Koşulları 
Zahide Acar DENİZ

70

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi Kıyılarında Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı Anomalileri (1971-2010 Dönemi)
Yüksel GÜÇLÜ

81

Türkiye’deki Kar Yağışının Jeoistatistik Modelleriyle Hesaplanması (1975-2010)
Aylin  ÇALIŞKAN, Onur ÇALIŞKAN

93

II. SEKSİYON
“Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalar, İdari Coğrafya, AraziKullanımı ve Planlama”
Seksiyon Düzenleyicileri: Ali ÖZÇAĞLAR- Rüya BAYAR

Mülki İdare Sınırlarının Belirlenmesi ile İlgili Kuramsal Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Geçerli Uygulamalar
Hulusi KARAGEL

96

Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye (Hatay) – Suriye Sınırı
Ahmet ATASOY, Reşat GEÇEN, Hüseyin KORKMAZ

107

Ödemiş Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Analizi
Fatih AKÇA, Barış TAŞ

120

Topografyanın Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Zonguldak Örneği
Serpil MENTEŞE, Şermin TAĞIL

123

CBS Yardımıyla Mermer Sanayi Alanlarının Planlamasına İsçehisar Örneği
Muammer ÇAKIR, Barış TAŞ

132

Osmaneli Kentsel Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunmasında CBS’nin Önemi
Ayşe OKUYUCU, Mehmet SOMUNCU

134

Arazi Örtüsünün Kontrollü Sınıflandırılması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar
Kerime KARABACAK, Erkan YILMAZ
146
Hidroelektrik Santrallerin (HES) Mekânsal Etkileri ve Coğrafi Planlamaya Yönelik Öneriler:  Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt)
Nurettin ÖZGEN, Sabri KARADOĞAN
147
III. SEKSİYON
“Ekonomik Coğrafya, Yerel/Kentsel Gelişme ve Bölgesel Kalkınma:
Kuram, Politika ve Uygulama”
Seksiyon Düzenleyicisi: Nuri YAVAN
Türkiye’de Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri: Mekânsal ve İstatistiksel Bir Analiz
Nuri YAVAN
158
Türkiye’de Bölgesel Politikalar ve Yatırım Teşvikleri
Mete Başar BAYPINAR, Ayşe Nur ALBAYRAK
159
Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Rekabet Gücü Perspektifinde Bölge Planı Deneyimlerinin Anlattıkları
Ayşe Nur ALBAYRAK, Gülden ERKUT
171
Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenme Dinamikleri: Türkiye Örneği
Doğan DURSUN
184
Kuyumculukta Bölgesel Uzmanlaşma ve Kümelenme: Kahramanmaraş Örneği
Mehmet GÜRBÜZ, Selahattin BİLİCİ
185
Türkiye’nin Girişimcilik ve Yenilik Haritası
Fulya Evren YATMAZ
196
RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme
Tolga LEVENT, Yasemin Sarıkaya LEVENT
207
Liberalleşme ve Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Ebru ARICIOĞLU, Şekip YAZGAN
217
Türkiye’de imalat sanayisinde yoğunlaşma eğilimi ve yeni bölgesel oluşumlara etkisi
İrfan KAYGALAK
223
Gerede’de Deri Sanayisi Ve Çevresel Etkileri
Saliha KODAY, Kübra ERHAN
233
Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Kentsel Eğlence-Dinlence Coğrafyasının Değişimi: Toplumsallaşmanın Mekânından Tüketimin Mekânına
Demet ÖNDER
245
Film Endüstrisinde Küreselleşme Süreci ve Eklemlenme Modelleri: Türk Film Endüstrisi Örneği
Doğan DURSUN, Defne DURSUN
256
Yakın Dönemde Türkiye’ye Gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
Taşkın DENİZ
257
Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Güven ve Sosyal Sermaye Perspektifinden Analizi
Tuba İnal ÇEKİÇ
266
İl ve Bölgelere Göre Eğitim Düzeyi Göstergeleri
Metin KABALCI, Gözde METİN
278
Türkiye’deki Taze Sebze ve Meyve Tedarik Zincirinde Yapısal Değişimler: Kırsal Gelişme İçin Fırsatlar ve Tehditler
Ebru SEÇKİN
288
Kırsal Kalkınma, Yaşam Kalitesi ve Yakın-Kırsal: Türkiye’de Kırsal Kalkınma Stratejileri için Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi
Ozan HOVARDAOĞLU
289
Sanayide Yer Seçimi ve Küreselleşme; Zingal Örneği – Ayancık (Sinop)
Cevdet YILMAZ
298
Yaşayan Bir Organizma olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği
Meryem HAYIR
311
İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Konut Yer Seçimi: Bolu Kenti Örneği
M. Ragıp KALELİOĞLU
325
Tarsus Kentinde Tarihi-Kültürel Miras Bölgelerinin Turizm Planlaması
TÜLAY ÖCAL
336
PANEL
“Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi”
Seksiyon Düzenleyicisi: Nuri YAVAN
Mekânı Yaşamak: Lefebvre ve Mekânın Diyalektik Oluşumu
Senem KURTAR
349
20. yy’da Coğrafi Düşüncede Meydana Gelen Değişimler
Murat KARABULUT
357
Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme
Suat TUYSUZ, Nuri YAVAN
362
Okul Coğrafyasında ” Topophilia”
Sezgi DURGUN
375
Türkiye’de Coğrafyacıların Çok Paradigmalı Bir Coğrafya Dünyasında Yaşamayı Öğrenmesi Gerekiyor
İlhan TEKELİ
382
Katip Çelebi’den Günümüze Türkiye’de Coğrafyanın Tarihi Serüveni
Osman GÜMÜŞÇÜ
389