Giriş (Kapak ve Diğerleri)

Sayfa

TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2010- Bildiri Kitabı Sunuş Metni
Ali Özçağlar- Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

viii

I. SEKSİYON
“Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Kullanımı”
Seksiyon Düzenleyicileri: Ali ÖZÇAĞLAR- Rüya BAYAR

İmar Planı Değişikliklerinin Yaşam Alanları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Review the Effect of Changes Zoning Plan on Habitats

Aziz ŞİŞMAN, Derya Öztürk, Yasemin Şişman, E. Erdem MARAŞ

3

Esenler İlçesi’nde Nüfus Artışı ve Yerleşim Alanı İlişkisi Analizi
Analysis of the relationship between population increase and settlement in Esenler district

Zerrin Karakuzulu,F.Tülay Kızıloğlu, Hüseyin Gül

9

Samsun-Atakum’da Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsündeki Değişimlerin Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi
Detection of Land-use/Land-cover Changes Using Remote Sensing and GIS in Atakum, Samsun

Derya Öztürk, Aziz Şişman, Erdem E. Maraş, Yasemin Şişman

21

Yapılaşmanın Doğal Akım Yönü ve Akım Birikimi Üzerindeki Etkileri
The impacts of structuring on natural flow direction and flow accumulation 

Hüseyin Turoğlu

29

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi
Extracting Topographical and Morphological Features from Digital Elevation Model Using Geographic Information Systems

Derya Öztürk, Aziz Şişman, Yasemin Şişman, Erdem E. Maraş

37

Sandıklı İlçesinde Kırsal Arazi Kullanımı
Rural land use in Sandıklı district

Barış TAŞ

47

II. SEKSİYON
“Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri”
Seksiyon Düzenleyicileri: E. Murat ÖZGÜR – Olgu AYDIN

Kanser Ölüm Oranı Haritaları
Cancer Of Mortalty Maps

Semra GÜNAY, İlknur SARAÇ

61

Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Nüfusun Dağılışını Etkileyen Coğrafi ve Kültürel Faktörler
The geographical and cultural factors affecting the dispersion of the Turkish people who immigrated from Bulgaria.

Turhan ÇETİN

71

Türkiye’de Uluslararası Göç Verisi ve Sınırlılıkları
Data on international migration in Turkey and its limitations

Ayşe Abbasoğlu Özgören, Banu Akadlı Ergöçmen

83

1990 Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sığınma Hareketleri ve Etkileri
Asylum movements towards Turkey and effects after 1990

Orhan Deniz

93

Sağlık Coğrafyasında Yaşa Göre Farklılık Gösteren Değişkenler İçin Standartlaştırma: Doğrudan Yaş Düzeltme Yöntemi Örneği
Normalızatıon For The Dısparıty Indıcatıve Varıbles Accordıng To Age On The Health Geography: Dırect Age Adjustment Example

Semra GÜNAY

103

III. SEKSİYON
“Ekonomik Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar”
Seksiyon Düzenleyicileri: Hamdi KARA-Nuri YAVAN

Ekonomik Coğrafyada Yeni Bir Söylem Gereksinimi: Söylemle Gerçekliği Bağdaştırmak
The need for a new discourse in economic geography: Reconciling discourse and reality

Ayda Eraydın

113

Ekonomik Coğrafyada Değişen Yaklaşımlar ve Yeni Perspektifler
Changing approaches and new perspectives in economic geography

Nuri Yavan

125

Yeni Ekonomik Coğrafya ve Türkiye’de İmalat Sanayinin Konsantrasyonu
New Economic Geography and Spatial Concentration of Manufacturing in Turkey

Fatma Doğruel

127

Thünen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Coğrafya (Gerçekten) Yeni mi?
From Thünen to Krugman: Is New Economic Geography (Really) New?

Metin Özdemir, Murat Ozan Başkol

129

Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: İstanbul Kuyumculuk Kümelenmesinin Kurumsal Yapı Analizi
Institutional approach to economic geography: Institutional structure analysis of İstanbul jewellery cluster

Tanyel Ö. Eceral, Bilge A. Köroğlu, Çiğdem Varol, Nihan Ö. Sönmez

139

Kültürel Endüstriler ve Kümelenme: İstanbul Film Sektörü Örneği
Cultural industries and clustering: the case of Istanbul film industry

Doğan Dursun

151

Türkiye’de Sanayi Kümelenmesi ve Sanayinin Yer Seçimindeki Yeni Eğilimler
Industrial Clustering and New Propensities of Industrial Location in Turkey

İrfan Kaygalak

169

Paul Krugman ve Yeni Ekonomik Coğrafya
Paul Krugman and New Economic Geography

Kenan Arıbaş, Mehmet Deniz

181

Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal Dönüşümler: Gebze Örneği
Urban restructuring in the context of industrial location processes: The case of Gebze

Ferhan Gezici, Tayfun Salihoğlu, Güliz Öztürk, Yılma Karatuna

189

Türkiye’de Yabancı Bankaların Yer Seçiminin Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz
Determinants of foreign banks’ location decisions in Turkey: An empirical analysis

Nuri Yavan

201

Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü
The Role of Knowledge Dynamics as a New Concept in Regional Development

Murat Ali Dulupçu, Onur Sungur, Hidayet Keskin, Aykut Sezgin, Onur Demirel

203

Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği
Spatial organization of service activities: Ankara case

Tolga Levent

213

Küresel Kentler ve Ülkemiz Metropollerinin Küresel Kent Hiyerarşisindeki Yeri
World Cities and the Position of Turkish Metropolises in Global City Hierarchy

Mehmet Emin Özsan, Metin Özaslan

229

Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kalkınma Planlarına Yansımaları: Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi
New Approaches in Regional Development and its Reflections to the Development Plans in Turkey: The Evaluation of Development Plans in Terms of New Theories

Murat Ali Dulupçu, Onur Sungur, Hidayet Keskin

239

1980 Sonrası Dönemde Ekonomi Politikalarında Değişim ve Ankara Ekonomisinde Gerileme
Economic Policy Changes After 1980 and Recession in Ankara Economy

Metin Özaslan

249

IV. SEKSİYON
“Fiziki Coğrafya ’da Yeni Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları”
Seksiyon Düzenleyicileri: Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU-Uğur DOĞAN

Göksu Nehri Kuaterner Sekilerinin Stratigrafisi: iklim denetimine ilişkin ilk bulgular
Quaternary terrace stratigrapgy of Göksu River: primary inventions relating to climatic control

Nurcan Avşin Görendağlı

259

Madra Çayı Deltası’nın Holosen Kıyı Paleocoğrafyasının Değerlendirilmesinde Foraminifer ve Ostracod (Crustacea)’ların Bir Ortam Belirleme İndikatörü Olarak  Kullanımı
Usage of  Foraminifera  and Ostracoda (Crustacea) as environment designation indicator at  the  interpretation  of  Holocene Coastal Paleogeography of  the Madra River Delta

Serdar VARDAR

263

Doğru Akım Özdirenç Yönteminin Jeomorfolojik Çalışmalarda Kullanımı: Çanakkale Yöresinden Örnek Çalışmalar
Use of Direct Current Resistivity method in geomorphological studies: case studies from Çanakkale area

Yunus Levent Ekinci, Alper Demirci, Ahmet Evren Erginal,
Muhammed Zeynel Öztürk ve Mustafa Avcıoğlu

275

Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu ve Buzul Üstü Gölleri
Yedigöller (Aladağlar) Debris-Covered Glacier and Supraglacial Lakes

Gürcan Gürgen, Onur Çalışkan, Erkan Yılmaz, Serdar Yeşilyurt

277

Munzur Dağları’nın buzul jeomorfolojisi: CBS ve uzaktan algılama yöntemleri ile bir değerlendirme
Glacial geomorphology of the Munzur Mountains: an assessment with GIS and remote sensing methods

Serdar Yeşilyurt, Uğur Doğan

287

V. SEKSİYON
“Su Kaynakları Yönetimi”
Seksiyon Düzenleyileri:İhsan ÇİÇEK- Necla TÜRKOĞLU

Türkiye’nin Su Potansiyeli Yeniden Değerlendirilmesi
Reassessment of Water Potential of Turkey

İhsan Çiçek, Murat Ataol

291

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Kış ve İlkbahar Yağışları Arasındaki İlişki ve Eğilimler (1975 – 2006)
Trends And Relations Between Winter And Spring Precipitations in Eastern Mediterranean Coasts of Turkey (1975 – 2006)

Barbaros GÖNENÇGİL, Gülten İÇEL

293

Bitlis İlinde Çığ Afet Alanlarının Tespiti ve Çığ Risk Analizi
Avalanche disaster areas and avalanche risk analysis in the provence of  Bitlis

Necmettin Elmastaş,  Mehmet Özcanlı

303

Ortadoğu’da Su Sorunu Kapsamında Türkiye’nin Sınıraşan Sularının Jeopolitik Önemi
Geopolitical Importance of Trans-boundary Waters of Turkey within the Framework of Water Issue in the Middle East

Mutlu Yılmaz

315

Sınır Aşan Sular: Türkiye ve Paydaşlarının Sınır Aşan Sular Politikalarına Siyasal ve Ekolojik Bir Bakış
Transboundary Waters: A Political and Ecological View of the Politics on Transboundary Waters of Turkey and Stakeholders

Alpay Tırıl

329

VI. SEKSİYON
“Çevre ve Kalkınma”
Seksiyon Düzenleyileri: Mehmet SOMUNCU – Mutlu YILMAZ 

Doğal Zenginlikler ve Şehirsel Politik Ekolojik Dönüşümler: Edremit Körfezi Örneği, Balıkesir.
Natural amenities and urban political ecological transformations: the case of Edremit Bay, Balıkesir.

Yılmaz Arı, Patrick T. Hurley

345

Kültürel Peyzaj Değerlerinin Yerel Kalkınma İçin Önemi: Ihlara Vadisi Örneği
The importance of cultural landscape values for local development: The case of Ihlara Valley

Funda Varnacı Uzun, Mehmet Somuncu

355

Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Toplumsal-Mekansal Boyutları: Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir Tartışma
Socio-spatial Dimensions of Sustainable Development Approach: A Discussion on the Implementations in Turkiye

Murat Çevik

367

Dünya Miras Alanlarının Korunması ve Yönetimi Bağlamında Yerel Halkın Kalkındırılması:  Hattuşa-Türkiye ve Taxila-Pakistan Dünya Miras Alanları Örneği
Conservation and Management of World Heritage Sites in context of Local People’s Development: Case Studies of Hattusha and Taxila World Heritage Sites

Ashfaq Ahmad Khan, Mehmet Somuncu

377

Likya Yolu ve Çevresinin Bölgesel / Yerel Kalkınmada Yeri
The place of Lycian Way and its environs in the regional development

Canan Baştemur

389

Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar, Yerel Gündem 21 ve Bursa Örneği”
European sustainable cities and towns, Local Agenda 21 and Bursa example

Zerrin Karakuzulu

397

Sürdürülebilir Kalkınma için Türkiye’de ve Dünyada Çevre Eğitimi Çalışmaları
Environmental Education Studies In the World and Turkey for Sustainable Development

Niyazi Kaya, Mehmet Tamer Çobanoğlu, Eyüp Artvinli

407

Amaç Dışı Arazi Kullanımının Çevre ve Kalkınma Üzerine Etkileri: Çorum İli Toprak Sanayi İşletmeleri Örneği
Effects of agricultural land us for non-agricultural purpose on environment and development: Cases of soil industrial enterprises in Çorum central district

Mehmet KILIÇ

419