Giriş (Kapak ve Diğerleri)

Sayfa

TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2008- Bildiri Kitabı Sunuş Metni
Ali Özçağlar- Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

vi

I.Seksiyon Bildirileri
(Türkiye’nin Arazi Varlığı, Arazi Kullanımı ve Sorunları)

1

Türkiye’de arazi varlığının tespitinde alansal sınırlandırmanın ve Bölge Sistematiği’nin önemi
The importance of fixation of spatial boundaries and regional systematic in determination of land potential in Turkey

Ali Özçağlar

3

Golf örneğinde spor mekanlarının çevresel etkileri: Bir Spor Coğrafyası çalışması
Environmental effects of sports areas in golf: A study for sports geography 

Sedat Avcı

15

Tehdit altındaki kıyı alanlarına bir örnek: Acarlar Longozu – Karasu, Sakarya
An example of coastal zones under threat: Acarlar flooded forest  area – Karasu, Sakarya

Barbaros Gönençgil

31

Karstik alanlarda arazi kullanımı, sorunları ve planlaması
The land use, its problems and organisation in karstic areas

Halil Hadimli, İhsan Bulut

39

Melendiz Dağı  (Niğde) ve çevresinde yanlış arazi kullanımı ve hayvancılık faaliyetlerinin vejetasyon dağılışı üzerindeki etkileri
The effects of wrong land-use and cattle-dealing activities on distribution of vegetation at Mt. Melendiz (Niğde) and its around

Türkan Bayer Altın

           49                   

Şanlıurfa ilinde sulama tesislerinin arazi kullanımı bakımından yarattığı sorunlar
Challenges arosen by irrigation facilities in terms of land use in Şanlıurfa province

Sedat Benek, M. Sait Şahinalp, Necmettin Elmastaş

61

Arazi sınıflandırma yöntemi Corin’e eleştirel bir yaklaşım
A critical approach to the land classification method Corine

Yakup Kenan Koca, İlhan Doran, Taner Kılıç

71

Arazi kullanım açısından Bolkar Dağları’nın doğu kesiminde yaylacılık
Transhumance activities in the east part of Bolkar mountains in terms of land use

İsmail Ege

81

Oğuzeli (Gaziantep) ve yakın çevresinde jeomorfolojik ana birimler ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiler
The relations between main geomorphological units and land use in Oğuzeli (Gaziantep) and its near area

M. Taner Şengün, M. Zeki Boyraz

                 91

Doğal ekosistemler üzerinde insan faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı etkileri: Büyük Menderes Deltası
Direct and inderect human-made impact on the natural ecosystems of the Büyük Menderes Delta

Semra Sütgibi

        103

Merzifon şehrindeki arazi kullanım sorunları ve bazı çözüm önerileri
Land use problems in Merzifon city and some suggested solutions

Asım Çoban, Faruk Aylar

109

II.Seksiyon Bildirileri
(Türkiye Kentlerinde Mekânsal, Demografik, Sosyo-ekonomik Değişim ve Dönüşümler)

121

Türkiye’de üniversitelerin kentleşme üzerine etkileri
The effects of  universities on urbanization in Turkey

Şevket Işık

123

Uluslar arası emekli göçünün Türkiye’nin kıyı kentleri üzerindeki etkileri      
Impacts of international retirement migration on coastal cities in Turkey

İlkay Südaş

135

Karadeniz Sahil Yolu’nun kıyı kentleri üzerine etkileri
The impacts of Black Sea Coastal Dual Carriageway on shore cities in the North Anatolia (Turkey)

Cevdet Yılmaz

147

Havaalanlarının sosyal etkileri: Sabiha Gökçen Havaalanı örneği
Social impacts of airports: The case of Sabiha Gökçen Airport

Feryal Turan, Sevil K.Turan

159

Göç, gecekondulaşma ve entegrasyon: Antalya örneği
Migration, gecekondulaşma and integration: The case of Antalya

Selver Özözen Kahraman

165

Van kent merkezine yapılan göçler ve göçün kentsel gelişim üzerine etkisi
The emigrations to city center of Van and the effects of the emigration on urban development

Orhan Deniz

175

İzmir-Sarnıç örneğinde Bulgaristan göçmenlerinin yerleşme özellikleri
Settlement characteristics of Bulgarian immigrants: Case of İzmir-Sarnıç

Beycan Hocaoğlu, Mustafa Mutluer

187

Coğrafi bağlam, siyasal katılım ve parti tercihleri: 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerine coğrafi bir bakış
Geographical context, political participation and party preferences: A geographical perspective on July 22, 2007 Turkish General Elections

İlhan Kaya

      197

Kentsel mekânların kullanımı ve seyyar satıcılık: Diyarbakır örneği
Usage des endroits citadins et le métier de marchand ambulant: Exemple de Diyarbakır

Taner Kılıç, Harun Tunçel

211

Adapazarı’nda yeni rekreasyon ve tüketim mekânlarının gelişim süreci
The development period of new recreation and consumption places in Adapazarı

Zerrin Karakuzulu

221

Kentsel mekânın algılanması: Elazığ örneği
The perception of urban spaces: Research on Elazığ,Türkiye

Harun Tunçel 

231

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Kamu yararı kavramı çerçevesinde kentsel dönüşüm
Ankara Metropolitan Municipality: Urban Regeneration within the framework of the concept of public good

Fatma Şule Balcı

239

Aksaray kentinin mekânsal değişim ve dönüşüm süreçleri
Spatial change and transformation processes in Aksaray city

Kenan Arıbaş

249

Muğla ili’ndeki belediye örgütlü yerleşmelerde fonksiyonel değişimler (1985-2000 dönemi)
Functional transformations (changes) in the municipal settlements of the province of Muğla (1985-2000 Period)

Mustafa Ertürk, İbrahim Güner

261

Kentsel gelişmede konut kooperatiflerinin rolü Elazığ örneği
The role of the residence construction cooperatives on city development, Elazığ example

Erdal Karakaş

281

III.Seksiyon Bildirileri
(Kuaterner’de Anadolu’da Doğal Ortam Değişimleri)

291

Ağaçbaşı Yaylası turbalığı/Trabzon: Doğal çevre değişimine güzel bir örnek
Ağaçbaşı Yaylası Peatland/Trabzon: A sample of environmental change in NE Turkey

Hakan Yiğitbaşıoğlu

293

Kızılırmak’ın iklim değişimine tepkisi: Son Buzul Maksimumu ve sonrası
Kızılırmak’s response to climate change: From the Last Glacial Maximum Onwards

Uğur Doğan, Erdem Bekaroğlu

299

Son Buzul Maksimumu ve sonrasında Anadolu’nun vejetasyon örtüsü ve iklimi: Polen kayıtlarına göre bir değerlendirme
Vegetation and Climate of Anatolia during and after the Last Glacial Maxiumum: An assessment according to polen records

Çetin Şenkul, Uğur Doğan

303

Palinolojik verilerin Paleocoğrafya rekonstrüksiyonlarında kullanılması: Bornova örneği
Polen analysis in paleogeographical reconstructions: case of Bornova Plain

Aylin Kapsız

307

Türkiye’ de doğal ortam bozulmasına Antroposen açısından bakış
An overview to the natural environment degradation in Turkey from the ‘Anthropocene’ perspective

Recep Efe, Abdullah Soykan, İsa Cürebal, Süleyman Sönmez

317

IV.Seksiyon Bildirileri
(Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Etkileri)

329

Türkiye’de don olaylı gün sayılarının başlama ve sona erme tarihlerinde gözlenen eğilim ve değişiklikler
Trends and variability of spring and fall frost dates in Turkey

Ecmel Erlat , Kirami Ölgen

331

Türkiye’de kar yağışlı günlerin özellikleri ve dağılışı
The characteristics and distribution of snowy days in Turkey

Telat Koç, Şeyda Kartum

339

Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de sıcaklık üzerine etkisi
The effects of Mediterranean oscillation on temperatures in Turkey

İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu, Aylin Çalışkan

349

Türkiye şehirleri’nin hava kalitesinin zamanla değişimine bağlı bir sınıflandırmaA classification related to the conservation of atmospheric qualifications of Turkey cities in time
Nuriye Garipağaoğlu

357

Olası iklim değişiminin Diyarbakır tarımına etkileri
The effects of probable climate changing into the agriculture in Diyarbakır

İlhan Doran, Yakup Kenan Koca, Taner Kılıç

369

İklim değişikliğinde ormanların rolü
The effect of forests on climatic change

Rüstem Kırış, Salih Toprak

379

V.Seksiyon Bildirileri
(Sürdürülebilir Turizm)

385

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı’ndaki turizmin sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmesi
The evaluation of tourism from sustainability perspective in the world heritage of Göreme National Park and Rock Sites of Cappadocia

Mehmet Somuncu,  Turgut Yiğit

387

Enez (Edirne) ilçesi’nin turistik çekicilikleri ve sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi
Touristic attractions of Enez Edirne) and the evaluation of these attractions regarding maintainable tourism

Salih Ceylan

403

Eko turizm mi Ego Turizm mi? Kazdağı (Balıkesir) örneği.
Eco-tourism or ego-tourism: A case study from Kazdağı, Balıkesir.

Yılmaz Arı

421

Sürdürülebilir turizmde çeşitlendirmenin önemi: Çeşme-İzmir
The importance of diversification in sustainable tourism: Case of Çeşme-İzmir

Gözde Emekli

429

Mardin-Midyat Platosunun Ekoturizm açısından değerlendirilmesi
Evaluation of Mardin-Midyat Plateau in terms of  ecotourism potential

Sabri Karadoğan, Ahmet Yıldırım

439

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde var olan sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sorunların aşılmasında bir araç: Kültür ve doğa temelli turizm
Culture and nature-based tourism: A tool to overcome socio-economic and socio-cultural problems in the East and South-Eastern Regions

Faruk Alaeddinoğlu

451

Munzur Vadisi’nde (Tunceli) sürdürülebilir turizm
The sustainable tourism on the valley of Munzur (in Tunceli)

Handan Arslan, Ayşe Çağlıyan, Esen Durmuş

461

Endemik bir bitki türü olan Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) Botanik turizmi (Bitki Gözlemciliği) amaçlı değerlendirilmesi
Evaluation of the Muş tulip (Tulipa sintenisii Baker), an endemic plant type, in the means of bothanical tourism(plant watching)

Hasan Sayılan

    473