18 Mayıs 1992 – Sayı: 21232 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3

Yönetmelikler
Ankara Üniversitesinden :

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 maddesi (2) bendi uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.
Amaç
Madde 2— Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları şunlardır:
a) Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Türkiye Coğrafyası konusunda araştırıcılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
b) Yurtiçi ve yurtdışında basılan kitap, dergi, atlas, harita ve benzeri yayımlarda Türk bütünlüğünü ve menfaatlerini zedeleyici ifadelere mani olacak ve Türkiye Coğrafyasını tanıtacak bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
c) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
ç) Türkiye Coğrafyası ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane, film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,
d) Türkiye Coğrafyası ve Türk Dünyası ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılar düzenlemek, Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel geziler yapmak,
e) Türkiye Coğrafyası konularında araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini desteklemek.
Organlar
Madde 3 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.
a) Merkez Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
ç) Müdür

Merkez Kurulu
ESKİ Madde 4 — Merkez Kurulu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden oluşur.
YENİ “MADDE 4 – Merkez Kurulu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim
elemanlarından oluşur.” (19.02.2008 tarih ve 26792 Sayılı Resmi Gazete)

Merkez Kurulunun Görevleri
Madde 5 — Merkez Kurulunun Görevleri;
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek,
b)Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
c) Yönetim Kuruluna Merkez Kurulu üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üye seçmektir.
Merkez Kurulunun Toplanması
Madde 6-
Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün Başkanlığında yılda en az bir kere toplanır. Merkez Müdürü gerek duyduğu hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir. Merkez Kurulu, üye tam, sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Görüş ve öneriler, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile oluşturulur.
Yönetim Kurulu
Madde 7 — Yönelim Kurulu, Merkez Müdürü. Merkez Kurulu üyeleri arasından Merkez Kuruluna seçilecek 3 üye ve Rektör tarafından Merkez Kurulu üyeleri arasından seçilecek 1 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönelim Kurulunun Görevleri
Madde 8 — Yönelim Kurulu;
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitici programı ile çalışma planını hazırlar ve
ilgili konularda kararlar alır,
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlar.

Yönetim Kurulunun Toplanması
Madde 9— Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında ayda bir kez toplanır. Gerekli olduğu hallerde Merkez Müdürünün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır.

Danışma Kurulu
Madde 10- Danışma Kurulu, müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Ankara Üniversitesinin öğretim üyelerinden konu ile ilgili olanlar arasından 2 yıl için seçilir. Danışma Kurulu üyeliğine Ankara Üniversitesi dışından veya yurt dışından üye seçilebilir. Danışma Kurulu Başkanı Merkez Müdürüdür.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 11- Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına öneriler ve katkılarda bulunur.
Danışma Kurulunun Toplanması
Madde 12- Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde müdür
tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantıda çoğunluk aranmaz.

Müdür
Madde 13 — Merkez Kurulunca önerilecek: 3 adaydan biri Rektör tarafından 3 yıl için Merkez Müdürü olarak atanır. Süresi sona eren müdür tekrar atanabilir.
Merkez Müdürü Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki yardıma seçer. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün Görevleri;
Madde 14 — Müdürün görevleri;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılsonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Gerekli hallerde Merkez Kurulu/Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmaktır.
Merkez Personeli
Madde 15 — Merkezde görev yapacak personel, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Atanan personel müdüre bağlı olarak çalışır.

Mali Hükümler
Madde 16 — Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin gelir kaynakları;
a) Ankara Üniversitesi bütçesinde yer alan ödenek,
b) Diğer, resmi ve özel kurumlarca yapılacak yardımlar,
c) Her türlü bağış, yardım, vasiyet ve diğer gelirlerdir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 17- 25/12/1988 tarih ve 20030 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde- 18 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğü girer,

Yürütme
Madde 19 — Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________________________________________________________________________

T.C. Resmî Gazete Sayfa 1/1

19 Şubat 2008 SALI Sayı : 26792
___________________________________________________________________________________________

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE l — 18/5/1992 tarihli ve 21232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Merkez Kurulu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim
elemanlarından oluşur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.