Giriş (Kapak ve Diğerleri) Sayfa
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi MüdürüProf.Dr. Ali Özçağlar’ın IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumunu Açış Konuşması

1

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ile İstatistik  Bölgelerinin Uygulamada Yarattıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Geographical and  Statistical Regions of Turkey and their Problems in Practice and the Solution Suggestions

Ali Özçağlar

5

Coğrafi Bölgelerin Siyasi Bölgeler Olarak Algılanması ve Sonuçları
Perception of Geographical Regionsas Political Regions and Resulting Consequences

Ramazan Özey

21

Geçmişten Günümüze Türkiye’yi Bölgelere Ayırma Çalışmaları ve Yapılması Gerekenler
The Studies Of Dividing Turkey Into Regions, An Assessment For The Past And The Future Developments

Ali Yiğit

33

İstatistiki Bölge Birimleri Nomenklatörü’ne (Nuts) Göre Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar
Regional Differences In Turkey According To Nuts

Selma Kayalak, Tuğba Kiper

45

Türkiye’de Nuts Bölgelerine Göre  Ekili-Dikili Tarım Alanlarının Dağılışı
Distrubition of  Sowed-Planted Agricultural Areas in Turkey By Nuts Regions

Barış Taş

55

Türkiye’nin Kırsal Pazar Bölgeleri
Rural Periodic Market Regions of Türkiye

Harun Tunçel

63

Bölgesel Farklılıklar Açısından Kırsal Alanlar
Rural Areas According to Regional Differences

Sevinç Bahar Yenigül

73

Ekolojik ve Floristik Özelliklerine Göre Türkiye Orman Vejetasyonunun Bölgesel Dağılımı
The Regional Distribution of the Forest Vegetation According to The Ecological and Floristic Properties in Turkey

Recep Efe, Süleyman Sönmez

81

Ege, Güney Marmara ve İçbatı Anadolu Bölümleri Arasındaki Geçişte İklim Özelliklerinin Değişimi
The Variation of Climate Characteristics at Transition Between the Aegean, South Marmara and Mid-Western Anatolia Subregions

Talat Koç

91

Türkiye’nin Tarım Yöreleri
Agricultural Areas of Turkey

Esen Durmuş, Ali Yiğit

101

1935 Yılından Günümüze Türkiye’de Tütün Ekimi ve Üretiminde Bölgesel Değişimler ile Alternatif Ürün Projesinin Etkileri
Tobacco Plantıng in Turkey Sınce 1935 To Present, Regıonal Changes in Productıon, and Effects of the Alternatıve Product Project

Semra Günay Ergün, Kaan Erkan Uğurlu

115

Doğu Anadolu Bölgesinde Zirai Faaliyetlerdeki Farklılıkların Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Agricultural Activities in the East Anatolian Region

Zeki Koday

135

Türkiye’de Bölgesel Farklılıklara Göre Konaklama Tesislerinin Gelişimi ve Değişimi
Development and Changes of Accomodation Facilities According to Regional Difeferencies in Turkey

Faruk Alaeddinoğlu,Emin Toroğlu,Mesut Elibüyük

145

Avrupa Birliği Bölgesel Politikasında Turizmin Yeri ve Türkiye Turizmi
The Place of Tourısm in European Union Regional Politics and Turkey Tourism

Gözde Emekli

153

Turizmin Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye Turizmindeki Bölgesel Farklılıklar
The Impact of Tourism on Devolopment and Regional Disparities in Tourism of Turkey

Mehmet Somuncu

163

Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları
Regional Development Disparities in Turkey With the Economic and Social Dimensions

Metin Özaslan

179

Avrupa Birliği ve Türkiye’de İktisaden Faal Nüfus İçerisinde Kadının Rolü ve Bölgesel Farklılıklar
The Role of the Woman Economically Active Population and Regional Differeces in the EU and Turkey

Rüya Bayar

203

Gap Bölgesinin Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişme Bakımından Analizi
Analysis of South-Eastern Anatolian Project (Gap) With Regards Interregional Development

Sedat Benek

215

Bir Plan Bölge Olarak Gap’ta Okullaşma Oranlarına Coğrafi Bir Yaklaşım
A Geographical Approach to The Rates of “Getting Schooled” in Gap as a Plan Region

Handan Arslan, Ayşe Çağlıyan

225

AB’ye Giriş Sürecinde Türkiye’de Bölge Planlamasında Coğrafyaya İşlerlik Kazandırılmasının Önemi
The Importance of Functionalization of Geography in Regional Planning in The Process of EU Entry in Turkey

Mehmet Zeydin Yıldız, Rıfkı Sındır

237

Sınır Ticaretinin Bölgesel Kalkınmadaki Etkileri
The Effects of Border Trade on Regional Devolopment

Servet Karabağ

247

Türkiye’de Geri Kalmış Bölgelerin Kalkınmasında Kırsal Sanayinin Yeri ve Başlıca Sorunları
The Role of Rural Industry and Major Problems in The Development of Underdeveloped in Turkey

Cevdet Yılmaz

255

Türkiye’de Dışa Açılma Süreci ve Sanayinin Mekansal Dağılımında Değişimler
The Process of Ourward Orientation in Turkey and The Changes in the Spatial Distribution of Industry

Metin Özaslan

265

Ege ve Akdeniz Coğrafi Bölgelerini Ayıran  Sınırın  Jeomorfolojik Açıdan Değerlendirilmesi
The Evaluation of The Border that Separates Aegean and Mediterranean Geographic Regions With a Geomorphologic Perspective

Nurfettin Kahraman

289

Bölgesel Farklılaşma ve Ulusaşırı Şirketler
Regional Differentiations and Transnational Corporations

N. Aydan Sat

297

Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus Dağılışındaki Farklılıklar
Differences in the Distribution Of Population in the East Anatolian Region

Zerrin Karakuzulu

305

Türkiye’nin Nüfus Gelişiminde Bölgesel Farklılıklar
Regional Differences of Population Development in Turkey

Salih Şahin

315