TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (03-06 Ekim 2018) Bildiriler kitabının tümünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=920

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/33013/

CONTENTS (İçindekiler)

PRESENTATION AND OPENING SPEECHES

(Takdim ve Açılış Konuşmaları)

Presentation (Takdim)

Necla Türkoğlu

2
Records of Quaternary Climate in Turkey: A Review

Türkiye’de kuaterner iklim kayıtları: Bir inceleme

Catherine Kuzucuoğlu

3
The Human Transformation on Anatolia’s Landscapes Since the Beginning of Farming

Tarımın başlangıcından bu yana Anadolu topraklarında beşerî dönüşüm

Neil Roberts

10
INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM

TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU

FULL TEXTS OF PROCEEDINGS

BİLDİRİ TAM METİNLERİ

 
Türkiye’deki Yavaş Şehirlerin Sürdürülebilir Turizm Coğrafyası Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of sustainable tourism geography of slow cities in Turkey

Abdurrahman Dinç

12
Ulucak (Uşak) Peribacalarının Doğal Ortam Özelikleri

Natural environment characteristics open Ulucak (Uşak)

Ahmet Atasoy

22
M.S. 740 İznik Depreminin Yalı Taşlarındaki İzi ve Su Altındaki Bazilika ile İlişkisine Dair Tartışma

Discussion on evidence of AD 740 İznik Earthquake on beackrocks and its relation with submerged basilica

Ahmet Evren Erginal

35
Toprak Kabuk Oluşumunun Farklı Arazi Kullanımları ile İlişkisi: Samsun İli Örneği

Relationship of soil crust formation with different land uses: Case study of Samsun province

Ali İmamoğlu, Orhan Dengiz

39
Büyükşehir Belediyeli İllerde Yok Sayılan Kasabalar Üzerine Bir Analiz

An analysis on ignored towns in provinces with metropolitan municipalities

Ali Özçağlar

51
Reinhard Stewig’in Bursa Şehri için Belirlediği Nitelikler

Characteristics Determined for Bursa by Reinhard Stewig

Ali Yiğit

66
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi

Evaluating protected area management of Battle of Sakarya National Historic Park

Alican Berber, Mehmet Somuncu

83
Türkiye’de Yağışın Mekânsal Analizi

Spatial analysis of precipitation in Turkey

Ayşe Çağlıyan, Gülsen Ayhan

103
Peltier’e Göre Türkiye’nin Morfojenetik Bölgelerinin Belirlenmesi

Determination of Turkey’s morphogenetic region by Peltier

Barbaros Gönençgil, Osman Sarıgül

121
Ankara Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenmesinde Firmaların Rekabet Kapasitesini Etkileyen Faktörler

Factors affecting competitive capacity of firms in the Ankara defense and aviation industry cluster 

Bilge Armatlı Köroğlu, Tanyel Özelçi Eceral

138
Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin (Polonya) Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum (Poland) in terms of dark tourism

Caner Hıdır, Mehmet Somuncu

150
Kemer İlçesindeki Esnafın Turizm ve Turist ile İlgili Tutumları

Artisan attitudes towards tourism and tourist in Kemer district

Cemali Sarı, Sinem Eren Bayraktar

167
Kumluca’da Meydana Gelen Doğal Afetlerin Yerel Halk Üzerine Sosyoekonomik Etkileri

Socioeconomic effects of natural disasters in Kumluca district on local people

Cemali Sarı, Şerife Günay

188
Oluşum Sebepleri, Verdiği Zararlar ve Alınan Önlemler Bağlamında Samsun- Atakum Sel ve Taşkınları

In the context of formation causes, damages that given and measures taken floods and torrent of Samsun – Atakum

Cevdet Yılmaz, Mutlu Kaya

201
Güneş Enerjisinin İstihdam Açısından Önemi

The importance of solar energy in terms of employment

Cihan Sert Kart, Yusuf Can Çalışır, Mutlu Yılmaz

217
Aygır Gölü Çökellerinin Çoklu Proksi Verilerine Göre Kuzeydoğu Anadolu’da Son 550 Yıldaki İklimsel Salınımlar

Climatic oscillations in the last 550 years in northeast Anatolia based on multiple proxy data of lake Aygır sediments 

Çağlar Çakır, Ahmet Evren Erginal

226
Antakya’daki Suriyeli Mültecilerin Gündelik Yaşam Pratikleri

Daily life experience of syrian refugees in Antakya

Deniz Cengiz, E. Murat Özgür, Selin Yıldız

232
Umurbey Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi 

Determination of temporal change of Umurbey Delta coastline using remote sensing and geographical information systems

Derya Çakaroz, Beyhan Öztürk, Emre Özelkan

239
TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014 – 2023) Hazırlığı Kapsamında Ele Alınan Öngörü Literatürü ve Öncü Bölgeler Kavramı

The concepts of pioneering model regions and foresight literature employed in the preparation of the development plan of TRA1 NUTS 2 region

Emine Bilgen Eymirli, Süleyman Toy

251
Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Doğal Gazın Yeri ve Enerji Ekonomisi Açısından Önemi

The significance of natural gas in terms of energy in manufacuring system of electric energy in Turkey

Emir Taşkın, Mutlu Yılmaz

261
Babia Gora Milli Parkı’nda Turizm ve Rekreasyon Aktiviteleri ve Ziyaretçi Yönetimi

Tourism and recreation activities and visitor management in Babia Gora National Park

Erhan Göksu, Mehmet Somuncu

272
Doğu Anadolu Yüksek Platosu’nun Manto Destekli Asimetrik Dom Yapısının Jeomorfolojik Analizi

The geomorphic patterns of a mantle supported asymmetrical dome structure of The East Anatolian High Plateau

Erkan Yılmaz, C. Erdem Bekaroğlu, Şule Gürboğa

 

 

 

286
Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir)

Paleogeographical and Geoarchaeological Reserach around Bornova Plain and Bayraklı Mound (Izmir)

Ertuğ Öner, Serdar Vardar, Aylin Karadaş, Rifat İlhan

296
Alazani Vadisinin Paleocoğrafyasında Didi Gora Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Tiflis – Gürcistan)

Geoarchaeology of Didi Gora Höyük in Paleogeography of the Alazani Valley (Tibilisi – Georgia)

Ertuğ Öner, Serdar Vardar

313
Coğrafi Gerontoloji: Coğrafya ile Gerontolojinin Kesişiminde Bir Disiplinin Oluşumu

Geographical gerontology: the constitution of a discipline at the intersection of geography and gerontology

Ertuğrul Murat Özgür

324
Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

Distribution of settlements in Diyarbakir province based on elevation levels

Esen Durmuş

336
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi: Karabük Merkez İlçe Örneği

Analyzing of the traffic accident by the geographic information systems (GIS): Karabük merkez district example

Esengül Doğru, Fatih Aydın

355
Van’da Sulak Alanların Mevcut Durumu ve Turizme Konu Olma Yeterlilikleri

The current stuation of wetland areas in Van and their qualifications for tourism

Faruk Alaeddinoğlu, Bahtiyar Aydın

370
Çorum İli Doğal Turistik Çekicilikleri Destinasyonuna Bir Katkı: Susuz (Güm Güm) Şelalesi

A contribution to the touristic and natural beauties destination of Çorum: The Susuz (Güm Güm) Waterfall

Faruk Aylar, Halil İbrahim Zeybek

382
Türkiye’de İnovasyonun Mekansal Dinamikleri

Spatial dynamics of innovation in Turkey

Fatih Altuğ, Suat Tuysuz

401
Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği

An example to seasonal migration in Turkey: Mobile agricultural labor

Fatih Orhan, Erdal Akpınar

412
Yeni Teknolojilere Dayalı Olarak Ankara Mobilya Sektörünün Yeniden Yapılanması

Restructuring of Ankara furniture industry based on new technologies

Fatma Erdoğanaras, Tuğba Öndağ

424
Bingöl Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler

The relations between geomorphological units and land use on Bingol plain and its surrounding

Fatma Esen, Vedat Avcı

445
Öğrencilerin Aksaray’a İlişkin Kentsel Çevre Algıları

Urban environmental perceptions of students towards Aksaray 

Funda Varnacı Uzun

458
Kent Turizminde Kültür ve Yaratıcılık

Culture and creativity in city tourism

Gözde Emekli

469
Kültür Mirası Turizmi Açısından Kaya Oygu Aya Nikola Manastırı (Kıyıköy, Kırlareli) ve Antropojenik Etkiler

The Rock-Cut Aya Nikola Manastory for Cultural Heritage Tourism (Kıyıköy, Kırlareli) and Anthropogenic Impacts

Gülsen Erginal

490
Yenice’de (Çanakkale) Termal Turizm Potansiyeli ve Sorunlar: Kum Ilıcası ve Hıdırlar Kaplıcası

Thermal tourism potential and problems in Yenice (Çanakkale): Kum Ilıca and Hıdırlar Thermal Spring

Gülsen Erginal

495
Geleneksel Bir Sporun Coğrafyası: Türkiye’de Yağlı Güreşler (Kırkpınar-Edirne ve Çardak-Çanakkale Güreşleri)

Geography of a traditional sport: Oil wrestles in Turkey (wrestles in Kırkpınar, Edirne and Çardak, Çanakkale)

Günay Özdemir, Vedat Çalışkan

501
CBS ve Uzaktan Algılama ile RUSLE Toprak Erozyon Modeli: Bir Örnek Uluova ve Çevresi

Use soil erosion model with gis and remote sensing: A case study Uluova and environment

Halil Günek

522
Şehirlerin Yatay Gelişimlerinde Coğrafi Faktörlerin Etkisi: Manavgat Örneği

The effect of geographic factors in horizontal development of the cities: Manavgat sample

Hamza Akengin , Yücel Dinç

532
Yeşilırmak Deltasındaki (Samsun) Turistik Çekiciliklerin Ulaşılabilirlik Durumları

Availability of touristic attractions in Yeşilırmak Delta (Samsun)

Harun Reşit Bağcı, Kemalettin şahin

551
Türkiye’deki Periyodik Pazarların Sınıflandırılması

Classification of periodic markets in Turkey

Harun Tunçel

563
İki Kent Bir Temsil: Eskişehir ve Konya’da Neoliberal Kentleşmenin Mekân Üretimi

Two cities and one representation: Production of space in Eskişehir and Konya by neoliberal urbanization

Hatice Turut, Ertuğrul Murat Özgür

572
Akdağ Kütlesinde (Olur- Erzurum) Bitki Örtüsünün Ortam Koşullarına Göre Değişiminin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İncelenmesi

The investigation of the changes in vegetation according to ambient conditions by using remote sensing (UA) and geographical information systems (GIS) in Mt.Akdağ (Olur-Erzurum)

Hüseyin Bayram, İbrahim Kopar, Mehmet Ali Çelik

584
Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Sorunsalı Üzerinden Doğalgaz Paylaşımı

Natural gas sharing on the Eastern Mediterranean continent coastal problematic

Işılay Acar, Mutlu Yılmaz

597
The Effects of Tectonic Movements on The Shaping of Topography, Karstification and Soil Formation in The South Western Part of Taurus Mountains in Turkey

Toros dağlarının batı kesiminde tektonik hareketlerin topografyanın şekillenmesi, karstlaşma ve toprak oluşumu üzerindeki etkileri

İbrahim Atalay, Sevda Altunbaş, Ashfak Ahmad Khan, Mücahit Coşkun

608
The Mountain Ecology of the Taurus Mountains and Its Effects on Nomadism

Toros dağlarinin ekolojisi ve nomadizm üzerindeki etkileri

İbrahim Atalay, Sevda Altunbaş, Ashfak Ahmad Khan,Mücahit Coşkun

623
Tarihi Göç Çalışmalarında Osmanlı Dönemi İstatistiki Kaynakları

Statistical resources of the Ottoman period in the historical migration studies

İlker Yiğit

 

641
Trabzon İli Tarım Topraklarının Toprak Kalite İndeksinin Değerlendirilmesi

Assessment of soil quality ındex for agricultural fields in Trabzon

İnci Demirağ Turan, Orhan Dengiz, Mehmet Arif Özyazıcı

651
Antakya’da (Hatay) 2017’de Meydana Gelen Yangınların Zamansal ve Mekânsal Dağılışı

Temporal and spatial distribution of fire occurred in Antakya (Hatay) in 2017

İsmail Ölmez, Reşat Geçen

662
Tarihi İpekyolu’ndan Erzurum’a Yaya Mülteci Akını ve Ortaya Çıkan Sorunlar

On foot refugee flood to Erzurum through historical silk road and encountered problems

Kenan Arınç, Mehmet Zaman

677
Girne İlçesi’nde (KKTC) Arazi Örtüsü Değişimi

Land cover change in Kyrenia, Cyprus

Kerime Karabacak

692
Turgutlu İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) Konumlarının Erişilebilirlik Açısından CBS ile Analizi

Analysis of Family Health Centers (FHC) Locations in Turgutlu District by GIS for Accessibility

Mehmet Deniz, Emine Kocaman, Mustafa Topuz

704
Türkiye’deki Yaşam-Bölgelerinin Holdridge Yaşam-Zon Yöntemi İle Belirlenmesi

Determination life zones in Turkey via holdridge life-zone method

Mehmet Kadri Tekin, Hasan Tatlı, Telat Koç

713
Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Yer Seçim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara Metropol Kent Örneği

Factors affecting location preferences of knowledge intensive business services: the case of Ankara metropolitan city 

Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Çiğdem Varol, Necla Türkoğlu

723
Vakıflı Köyü Yeme-İçme Kültürü

Vakıflı village food-drink culture

Mehmet Zeydin Yıldız, Serap Aksoy

734
İklim Değişikliği Türkiye Turizmi için Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?

Climate change: Threats or opportunity for Turkey’s tourism?

Mehmet Somuncu

748
Ankara İlin’de Tarımsal Su Yönetimi

Agricultural water management in Ankara province

Melis Merve Nayır, Mehmet Somuncu

772
Rural Cultural Landscapes in the Mediterranean Geography: A Study in Antalya, Turkey

Akdeniz coğrafyasında kırsal kültürel peyzajlar: Antalya’da bir araştırma

Meryem Atik, Veli Ortaçeşme, Emrah Yıldırım

792
Türkiye Sıcaklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) İndisi ile İlişkisi

The relationship between Turkey temperatures and North Atlantic Oscillation (NAO) Index

Mesut Demircan, Hüdaverdi Gürkan, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek

799
Sosyal Ayrışmaların Mekânsal İzdüşümü: Suriyeli Kent Mültecileri Üzerine Bir Tartışma

Spatial reflection of social segregations: a discussion on Syrian urban refugees

Mim Sertaç Tümtaş

813
Burdur Gölleri Havzası’nın Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

Application of geographic ınformation system in the determination of the morphologic characteristics of Burdur lakes basin

Muhammed Ali Yarıcı, Özlem Yağbasan

822
Türkiye’de Yağış Eğilimleri (1955-2013) ve Atmosferik Dolaşım

Precipitation trends in Turkey (1955-2013) and atmospheric circulation

Muhammet Topuz, Haralambos Feidas, Murat Karabulut

834
Türkiye’de Coğrafyacı ve Coğrafya Eğitimcisi İkileminde Coğrafya Bilimi

Geography science in the dilemmas of geography educator and geography in Turkey

Murat Tanrıkulu

846
Tarihi Coğrafya Açısından Vadi Yerleşmelerine Bir Örnek: Dim Çayı Vadisi

An example of valley settlements in terms of historical geography: Dim River Valley

Mustafa Ertürk, Gökhan Gökdemir

855
Çukurova Bölgesi Sulak Alanlarının Önemi

Importance of Çukurova region’s wetlands

Mustafa Satar

867
Osmancalı (Manisa) Köyünde Taşlaşmış Ormanlar Üzerine Coğrafi İnceleme

Geographical investigation on petrified forests in Osmancalı (Manisa) village

Nami Yurtseven

875
Coğrafya Araştırmalarında CORINE Verilerinin Kullanılması

Using CORINE data in geography surveys

Nazan Karakaş Özür, Murat Ataol

893
Türkiye’de Dağ ve Dağlık Alan Sınırlandırması için Bir Yaklaşım

An approach for the limitation of mountain and mountain areas in Turkey

Neslihan Dal, Barbaros Gönençgil

907
1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

Development and issues in small cattle breeding (sheep – goat lıvestock) in Van after 1991

Numan Ertaş, Orhan Deniz

914
İklim Değişikliğinin Tarıma Etkisi Konusunda Ankara Polatlı İlçesi’ndeki Çiftçilerin Algı ve Uyum Düzeyleri

Perception and adaptation levels of farmers about the ımpact of climate change on agriculture in the Polatlı district of Ankara province

Nuray Çaltı, Mehmet Somuncu

932
Türkiye’de Buzul İkliminin Görüldüğü Alanlar: Türkiye’de Güncel Buzul Var mı?

Polar frozen climate areas of Turkey: are there any actual glaciers in Turkey

Onur Çalışkan, Aylin Çalışkan

953
Türkiye’deki İskender Papağanı (Psittacula Eupatria) Antropik Habitatlarının Coğrafi Özellikleri

The geographical characteristics of anthropic habitat of Alexanderine Parrots (Psittacula Eupatria) in Turkey

Onur Çalışkan, Aylin Çalışkan

961
Çekerek Havzası’nın USLE Yöntemine Dayalı Erozyon Modellemesi

USLE method based erosion modeling of Çekerek Basin

Orhan Mete Kılıç, Emre Duman, Kemal Ersayın

967
Türkiye Peyzajlarının, Peyzaj Karakter Tip ve Alanlarının Tanımlanması

Identification of Turkey landscape, landscape character types and areas

Osman Uzun

974
Niğde Kentinde Kültürel Miras ve Kentsel Kimliğin Korunması Konusunda Bir Araştırma

A research on the protection of cultural heritage and urban identity in Nigde, a city in Turkey

Özlem Uğurlu, Mehmet Somuncu

991
Lefkoşa İlçesi’nin (KKTC) Yönetsel Coğrafya Bakımından Analizi

Analysis of Nicosia District (TRNC) in terms of administrative geography

Pınar Erengin

1011
Modern Econimic-Geographic Development of Bosnia and Herzegovina and Turkey

Bosna Hersek ve Türkiye’de modern ekonomik-coğrafi gelişimi

Rahman Nurković

1031
Sea and River Ports-Factors of Logistic and Traffıc Development of Bosnia and Herzegovina

Deniz ve nehir limanları -Bosna Hersek’in lojistik ve trafik gelişiminin faktörleri

Rahman Nurković, Janusz Rewucki

1040
Kırsal Ekonomide Kadının Önemi: Kayseri Gömürgen Köyü Yarı Göçer Kadınları

The importance of woman in rural economy: Seminomadic women in Gömürgen Village, Kayseri

Ramazan Koca, Mehmet Somuncu

1049
Doğu Karadeniz Dağlarında Buzul Gölleri, Dağılışı ve Morfometrik Özellikleri

Glacial lakes on Eastern Blacksea Mountain, Their distribution and morphometric properties

Reşat Geçen, Vedat Toprak, Saadettin Tonbul

1057
Sedimantolojik ve Paleontolojik Veriler ile Atburgazı (Söke/Aydın) Birikinti Konisinin Gelişimi

The evolution of Atburgazi (Söke / Aydın) alluvial fan with sedimentological and paleontological analysis

Rifat İlhan, Ertuğ Öner

1077
Alternatif Turizm Açısından Siirt İli’nde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri

Paragliding activities in Siirt province in terms of alternative tourism

Saliha Koday, Zeki Koday, Yusuf Kızılkan

1092
Korkuteli Çayı Havzasında Erozyon Materyallerinin Taşınım Süreçleri

The processes of erosion materials transport in Korkuteli Stream Basin Area

Seçkin Çakmak, Tuncer Demir, Ahmet Serdar Aytaç

1108
Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekânsal Etkileri: Yazıcıoğlu Mahallesi Örneği (Tokat)

Social and spatial effects of urban transformation: Yazıcıoglu neighborhood example (Tokat)

Seçkin Hardal, Eren Yürüdür

1123
İnegöl İlçesi’ni Etkileyen Hava Tipleri

Affecting Inegol county air types

Semra İskân, Telat Koç

1129
Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek

Rethinking from conceptual perspective of rural areas’ transformation

Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu

1141
İkinci Konut Turizmi ile Tarım Toprağının Elden Çıkışı: Pelitköy’de Kırsal Yoksulluk

Transformation of agricultural land with second home tourism: Rural poverty in Pelitköy

Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu

1156
Kentsel Peyzaj Deseninin Geçiş Analizleri: Ankara Kenti Örneği

A gradient analysis of urban landscape pattern: A case study of Ankara City

Serhat Cengiz, Dicle Oğuz

1171
Antalya’da Hesaplanan ve Algılanan Termal Konforun Turizm Açısından İncelenmesi

Investigation of calculated and perceived thermal comfort in Antalya by the perspective of tourism

Serhat Şensoy, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Ülkü Eser Ünaldı

1185
Turgutlu’da (Manisa) Açık-Yeşil Alanların Değerlendirilmesi

Evaluation of open-green areas in Turgutlu (Manisa)

Serpil Menteşe, Olgun Böbrek, Fatih Çakmak

1196
Peyzaj Metrikleri Kullanarak Peyzaj Dinamiklerinin Analizi: Malatya Kenti

Analysis of landscape dynamics using landscape metrics: Malatya City

Sevgi Görmüş, Serhat Cengiz, Bülent Yılmaz

1203
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekânın Algılanması ve Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme: Şanlıurfa Örneği

An evaluation of perceptions and use of space in the context of gender: An example of Şanlıurfa

Sevli Öztürk, Sedat Benek

1213
Küreselleşme Nereye?

Whither globalization?

Suat Tuysuz, Adem Başıbüyük

1220
Erzurum Ovası Sulak Alanı İçerisinde Bulunan Havalimanının Uçuş Hizmetlerine Meteorolojik Olayların Etkisinin İncelenmesi  

Evaluation of the effects of meteorological events on flights, example of Erzurum International Airport

Süleyman Toy, Emine Bilgen Eymirli

1225
Kula UNESCO Global Jeoparkı: Türkiye’nin UNESCO Tescilli İlk ve Tek Global Jeoparkı 

Kula UNESCO Global Geopark: Turkey’s first and only global geopark registered by UNESCO 

Tuncer Demir, Ahmet Serdar Aytaç

1238
Adana Seyhan’da Mavi Bulvar–Kıyıboyu Arasında Şehirsel Büyümeye Bağlı Yanlış Arazi Kullanımı ve Çözüm Önerileri

Iproper land use and solution suggestions concerned with civil growth between Mavi Bulvar and Kıyıboyu in Seyhan Adana

Tülay Öcal, Ergin Canpolat

1244
Çifteler İlçesi’ndeki Çiftçilerin İklim Değişikliğine Adaptasyon ve Algı Düzeyinin Belirlenmesi

Determining perception and adaptation levels of farmers to climate change in Çifteler district, Eskişehir

Tülay Sevim, Mehmet Somuncu

1261
Ekonomik ve Mekânsal Boyutlarıyla Sanayisizleşme

De-industrialization with economic and spatial dimensions

Uğurcan Ayık, Sedat Avcı

1276
Mağaralar ve Bozburun Yarımadası’ndan Örnekler (Marmaris – Muğla)

Caves and examples from Bozburun Peninsula (Marmaris- Muğla)

Ümit Günhan, Serdar Vardar, Ertuğ Öner

1289
Elâzığ-Tatvan Demiryolu Deplase Hattının Bingöl-Muş Arasındaki Bölümünün Doğal Riskler Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Elâzığ-Tatvan railroad displacement line, the section between Bingöl and Muş, in terms of natural risks

Vedat Avcı, Fatma Esen

1305
Türkiye’de Geleneksel Panayırlar: Birbirine Bağlı Bir Sistemde Çözülme ve Kültürel Fonksiyonlarda Kayıplar

Traditional fairs in Turkey: Dissolution of an interconnected system and disappearances in cultural functions

Vedat Çalışkan

1318
Ekstrem Sıcaklıkların Zamansal Değişkenliği: İç Anadolu Bölgesi

Temporal variability of extreme temperature: Central Anatolia Region

Zahide Acar, Barbaros Gönençgil

1333
Türkiye’de Yabancı Yurtlu Bitki Türlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi

Evaluation of using exotic plant species at Turkey

Zerrin Söğüt

1344
INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM

TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU

ABSTRACTS OF PROCEEDINGS

BİLDİRİ ÖZETLERİ

 
RUSLE (3D) Modeli Kullanılarak Toprak Erozyonu Tahmini: Kille Çayı Havzası Örneği

Assessment of soil erosion by RUSLE (3D) model: A case study of Kille River

Abdullah Soykan, Yunus Emre Mutlu, Murat Fıçıcı

1355
Akdağ Kütlesi’nde Göreceli Tektonik Aktivite Sınıflaması (Iat)

Classification of relative tectonic activity in Akdağ mass

Ali Erkan

1357
Ünye’de Cumhuriyet Dönemi Kentsel Nüfus Değişimi

Urban population change during republic period in Ünye

Ali Yamak, Barış Taş

1358
‘Bu Duvarlar Bizim Hatırlama Defterimiz’: Bir Hafıza Mekânı Olarak İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi

‘These walls are our recall diary’: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Church

Ayla Deniz, Ertuğrul Murat Özgür

1359
‘Evden Uzakta, Eve Yakın’: Amerika’daki Türk Akademisyenlerin Ulusaşırı Akademik Alanları

Away from home, close to home’: Transnational academic spaces of Turkish academics in USA

Ayla Deniz, Edward M. Whitney

1360
Kültepe (Kayseri) Çevresinin Son 5000 Yıllık Paleo-Vejetasyon Kaydı ve İnsan Etkisi

Palaeo-vegetation records and human impact during the last 5000 years of Kültepe (Kayseri) and surroundings

Aziz Ören, Uğur Doğan, Çetin Şenkul, Fikri Kulakoğlu, Warren J. Eastwood

1362
Türkiye’de İdari Coğrafya Açısından İlçe Merkezi Nüfus Büyüklükleri

In terms of administrative geography district center population sizes of Turkey

Barış Taş, Okan Türkan

1364
Deyimler ve Atasözlerdeki Coğrafya

Idioms and proverbs in geography

Barış Taş, Okan Türkan

1366
Küçük Menderes Havzasında Su Kaynaklarının Yönetimi: Politik Ekolojik Bir Yaklaşım

Water resources management in Küçük Menderes Basin: A political ecological approach

Bekir Derinöz

1367
Kazdağı ve Yakın Çevresindeki Ağaç Formasyon Alanlarında Öngörülen Sıcaklık ve Yağış Değişiklikleri

Projected changes in temperature and precipitation in tree formation areas in Kaz mount (mt.ida) and its surrounding area

Berna Hepbilgin, Telat Koç

1368
Bağcılar İlçesi’ndeki Suriyelilerin Göç Potansiyelleri

The potential of migration of syrians in Bagcilar district

Canan Külek, Selver Özözen Kahraman

1369
Tüketim Mekanlarının Üretimi: Simit ve Simit Sarayı Örneği

Production of consumption spaces: The case of simit and Simit Sarayi

Ceyda Kurtar Anlı, Nuri Yavan

1371
İzmir Kıyılarındaki Sayfiye Alanları Yazları Daha mı Serin?

Are the summer resorts around İzmir cooler on summers?

Doğukan Doğu Yavaşlı, M. Kirami Ölgen, Volkan Zoğal

1373

 

 

 

 

Türkiye’de Sıcaklık Ekstremlerinin Sürelerinde Gözlenen Değişim ve Eğilimler (1950-2017)

Variability and trends in the duration of extreme temperatures of Turkey (1950-2017)

Ecmel Erlat , Hakan Güler

1374
Erzurum Ovası Sulak Alanı’nın Kent Biyometeorolojik Koşullara Etkisinin Belirlenmesi

Determination of the effect of Erzurum plain wetland area on urban bioclimatic comfort conditions

Emine Bilgen Eymirli, Süleyman Toy

1376
Tarımsal Verimliliğinin Mekânsal Dağılışına Bir Örnek: Tekirdağ (Trakya Yarımadası)

A case of spatial distribution of agricultural productivity: Tekirdag (the Thracian peninsula)

Emre Özşahin, İlker Eroğlu

1378
Turizm Takvimi Planlamasının Önemi: Tokat İli Örneği

The importance of tourism calendar planning: The case of Tokat province

Eren Yürüdür, İhsan Bulut, Seçkin Hardal

1380
Yayla Yerleşmeleri ve Yaylacılığın Dünü Bugünü: Dumanlı Yaylası (Tokat) Örneği

Yesterday & today of highland settlements and transhumance: The case of Dumanli Plateau (Tokat)

Eren Yürüdür, Seçkin Hardal

1381
Jips Karstlaşmasına Bağlı Olarak Gelişen Sübsidans Problemi, İnandık Örneği (Çankırı, Türkiye)

Subsidence problem due to gypsum karstification, a case of İnandık (Çankırı, Turkey)

Ergin Gökkaya, Esra Tunçel

1383
Türkiye’de Yıllık Yağış Döngüleri

Periodicty of annual precipitation of Turkey

Erkan Yılmaz, Yılmaz Akdi, Esra Uğurca, İhsan Çiçek, Cemal Atakan

1384
Munzur Dağlarının Tektonik Jeomorfolojisinin Morfometrik İndislerle İncelenmesi

Investigation of tectonic geomorphology of Munzur mountains using morphometric indices

Esra Tunçel, Ergin Gökkaya

1385
Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi

Filyos Vadi Project from socio-economic and environmental points of view

Evren Atış, Şaban Çelikoğlu

1386
Çevre Etiği Felsefesi Bakış Açısı ile İklim Göçmenleri

Climate migrants with environmental ethics approach

Görkem Saylam Hızarcıoğlu, Rüya Bayar

1387
Küçük Menderes Havzasında Değişen Tarımsal Yapı: Tire Örneği

Changing agicultural structure in the Küçük Menderes Basin: Tire example

Halil Hadimli

1389
Kıyı Çizgisinin Gelecekteki Konumunun Tahmini, Göksu Deltası, Mersin Türkiye

A new method for future shoreline prediction case study: Göksu Delta, Mersin Turkey.

Hatice Kılar, İhsan Çiçek

1391
Türkiye’de Coğrafyacıların Sağlık Coğrafyası Alanında Yaptıkları Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme

An analysis on the works of health geography done by the geographers in Turkey

Hulusi Karagel, Emre Alkaya

1393
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesine İlişkin Ziyaretçiler ile Yerel Halkın Algı ve Memnuniyet Düzeyleri

Kaman Kalehoyuk Archeology Museum and Japanese Garden with regard to the perception and satisfaction levels of the visitors and local people

İbrahim Yıldız, Mehmet Somuncu

1395
Ankara İli’nde CORINE Arazi Örtüsü\Kullanımı Birinci Düzey Sınıflamalarına Göre Değişimlerin Markov Zinciri Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Modellenmesi

Determination and modeling of changes in land cover &use first level classifications in Ankara with Markov chain methods

İlker Alan, Zerrin Demirörs, Rüya Bayar, Sadi Uymaz

1396
Tekirdağ Kırsal Turizm Projesinin Planlamasına Üzerine Pilot Bir Çalışma: Kastro Koyu (Saray/Tekirdağ)

A pilot study on planning Tekirdag rural tourism project: Kastro bay (Saray/Tekirdag)

İlker Eroğlu, Emre Özşahin

1398
Siverek İlçesi’nde Arazi Kullanımı

Land use of Siverek district

Mehmet Ali Özdemir, Ahmet Aykanat

1399
Afyonkarahisar Şehirsel Alanında Meteorolojik Farklılıklar ve Kentsel Planlama

Meteorological differences and urban planning in Afyonkarahisar urban area

Mehmet Ali Özdemir, Okan Bozyurt

1400
Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya’nın Konut Piyasasına Etkileri

The impacts of Dumlupınar University on Kütahya’s housing market

Mehmet Ali Toprak, Şevket Işık

1401
Ilıman Nemli (Kolşik) Ormanlarda Doğu Kayınının (Fagus Orientalis) Radyal Büyümesi Üzerine İklim Değişkenliğinin Etkisi

Influence of climate variability on radial growth of Oriental beech (Fagus orientalis) in the temperate rainforest (Colchic)

Mehmet Doğan, Dario Martin-Benito, Nesibe Köse, Neil Pederson

1402
Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerini Tanımlama ve Sınıflandırma Önerisi

Suggestion for identification and classification of knowledge intensive business service activities

Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz

1404
Türkiye İllerine Göre Enerji Sektörünün Yerelleşme Düzeyleri

Specialization levels of the energy sector in Turkey’s provinces

Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz

1406
İstanbul’da Sosyo-Ekonomik Ayrışmanın Siyasal Tercihlere Etkileri (2011-2015 Genel Seçimleri)

The effects of socio-economic distinction on political preferences in Istanbul (2011-2015 general elections)

Mevlüt Taş, Selver Özözen Kahraman

1407
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Perspektifinde Türkiye’de Göç Etkinliği ve Nüfus Devinimi

Migration effectiveness and population turnover in Turkey in the perspective of address-based population registration system

Mustafa Köse

1408
Akçatepe Mağarası (Keban-Elazığ)

Akçatepe Cave (Keban-Elazığ)

Muzaffer Siler, M. Taner Şengün

1410
Hitit Devleti’nin Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği

The Hittite State of security frontiers in geopolitical terms

Nermin Atila

1411
Murat Nehri’nin (Muş Ovası) Kuvaterner İklim Değişimleri ve Tektonizmasına Tepkisi

The responce of the Murat River (Muş Basin) to the Quaternary climatic changes and tectonism

Nurcan Avşin, Korhan Erturaç, Eren Şahiner, Tuncer Demir

1412
Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge, İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri: KOP Bölgesi Örneği

R&D, innovation and knowledge dynamics in local and regional development: The case of KOP Region

Nuri Yavan, Ragıp Kalelioğlu

 

 

 

1413
Girişimcilik Ekosistemi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Bir Yaklaşım Mı? Yoksa Yeni Şişede Eski Şarap Mı?

Entrepreneurial ecosystem: A new approach or old wine in new bottles in economic geography?

Nuri Yavan

1415
Yağış-Akış Modellemesinde Yapay Sinir Ağ Yönteminin Kullanılması: Artvin Örneği

Using Artificial Neural Network method for modelling precipitation-runoff: The case of Artvin

Olgu Aydın, Nussaïbah Begum Raja

1417
Edward Said’in Mekânsal Dönüşe Katkısı

Edward Said’s contribution to spatial turn

Pınar Yurdadön Aslan, Nuri Yavan

1419
Boşnak Kimliğinin Mekân ve Kültürel Bellek Üzerine Yansımaları

Reflections on space and cultural memory of Bosnian identity

Sibel Can Çetinkaya, Burcu Göközkut

1421
Türkiye’deki Kent İklimi, Kentsel Isı Adası ve Biyoklimatik Konfor Konusundaki Çalışmalara İklimbilim Açısından Eleştirel Bir Bakış

A critical view about the studies on urban climate, urban heat island and bioclimatic comfort in Turkey from the perspective of climatology

Süleyman Toy

1423
Kars’taki Malakan Kültür Öğelerinin Kültürel Coğrafya Bakış Açısıyla İncelenmesi

Examination of the elements of Molokan culture in Kars from a cultural geographic point of view

Şaban Çelikoğlu, Evren Atış

1425
Film Turizmi: Tunus’ta Yayınlanan Türk Dizilerinin Türkiye Algısına Etkisi

Film tourism: The influence of Turkish tv series in Tunisia on the perception of Turkey

Şenay Güngör, Ahmet Uysal

1427
Kestel Polye Sistemi ile Antalya Tufa Platosunun Morfotektonik Evrimleri ve Kökensel İlişkileri

Morphotectonic evolutions and the original relationship between the Kestel Polje system and Antalya tufa plateau

Uğur Doğan, Ali Koçyiğit, Serdar Yeşilyurt

1428
Jeomorfolojik ve Arkeolojik Veriler Işığında Dicle Nehri’nin Geç Pleyistosen-Holosen İklim Değişimlerine Tepkisi

Response of the Dicle River to late Pleistocene-Holocene climate changes in the light of geomorphological and archaeological data

Uğur Doğan, Çetin Şenkul

1429
Gıda Perakende Firmalarının Yer Seçim Dinamikleri ve Rekabet Stratejileri: Eskişehir Örneği

Location choice and competitive strategies of food retail firms: The case of Eskişehir

Utku Eren Bağcı, Nuri Yavan

1430
Erdemli İlçesi’nde Arazi Kullanımı

Land use in Erdemli District

Ümit Kurt, Barış Taş

1432
Doğa Korumada Geleneksel Kültürün Önemi

The importance of traditional culture in conserving nature

Yasin Koç, Abdullah Soykan

1433
Olası Deprem Anında Etkilenecek Engelli, Yaşlı, Bebek Nüfusun Belirlenmesi ve Acil İhtiyaç Dağıtım Planlarının CBS Destekli Modellenmesi

Determination of the handicapped, elderly, infant populations to be affected at the time of a possible earthquake and the gıs-aided modeling of urgent need distribution plans

Zerrin Karakuzulu, Fatih Arıcı, Hatice Turut, Samet Doğan

1435