TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (13-14 Ekim 2016) Bildiriler kitabının tümünü indirmek için aşağıda belirtilen linkleri kullanabilirsiniz.

http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=894

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/30711/

İÇİNDEKİLER (Contents)

TAKDİM ve AÇILIŞ KONUŞMALARI

(Presentation and Opening Speeches)

Takdim (Presentation)

Ali Özçağlar

2
25. yılında TÜCAUM sempozyumları

TÜCAUM symposiums on the 25th anniversary

Harun Tunçel

3
Çevre tarihi açısından küçük buzul çağı ve sosyal etkileri

In terms of environmental history little ice age and its social effects

Barbaros Gönençgil ve Güneyi Vural

10
Topraktan bağımsızlaşma ve merkezsizleşme tartışmaları çerçevesinde kamu örgütlenmesi

Public organization within the scope of deterritorialization and centralization discussions

Koray Karasu

26
I. SEKSİYON (I. SESSION)

“FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI”

(PHYSICAL GEOGRAPHY)

Seksiyon Düzenleyicileri- Session Organizers

Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Erkan YILMAZ

Bildiri Tam Metinleri

Full texts of Proceedings

   
Meteorolojik verilerin zaman serisi ve tanımlayıcı istatistikler ile yorumlanması: Karadeniz Bölgesi örneği

Interpretation of meteorological data with time series and descriptive statistics; example of Black Sea Region

Cansu Beşel ve Emine Tanır Kayıkçı

50
Bartın-Sinop İlleri Arası (Türkiye’nin Kuzeyi) Alandaki Kestane (Castanea sativa Mill.) Ormanlarının Dağılışı

Distribution of chestnut (Castanea sativa Mill.) forests between Bartin and Sinop provinces (North of Turkey)

Celalettin Duran

70
Türkiye’de 1960-2010 döneminde oluşan sıcak hava dalgalarının klimatolojik ve meteorolojik analizi

Climatological and meteorological analysis of heat wave over the Turkey in the 1960-2010 period

Emre Barış Kuba, Zahide Acar Deniz, Beyhan Öztürk

79
Gündem belirleme modeline göre yazılı basındaki iklim değişikliği haber ve köşe yazılarının analizi

Analysis of news and articles on climate change in printed media according to the agenda setting model

Mesut Demircan, Nuray Turan, Hüseyin Arabacı, Mustafa Coşkun, Necla Türkoğlu ve İhsan Çiçek

88
Sıcaklıkların aylık dağılım desenleri

Monthly distribution patterns of temperature

Mesut Demircan, Hüseyin Arabacı, Mustafa Coşkun, Necla Türkoğlu ve İhsan Çiçek

98
Bolkar Dağları batı platosunun flüvyo-karstik evrimi

Fluvio-Karstic evolution of western plateaus of Bolkar mountains

Muhammed Zeynel Öztürk, Mesut Şimşek, Mustafa Utlu ve Mehmet Furkan Şener

106
Sel ve taşkın çalışmalarında tarihi veri kaynaklarının önemi

Importance of historical data sources in flood and overflow studies

Murat Sunkar ve Ahmet Toprak

116
Kaman Deresi havzasında (pütürge-malatya) kütle hareketleri

Mass movements in kaman brook basin (Pütürge-Malatya)

Muzaffer Siler ve M. Taner Şengün

126
Soğuk Ortamlarda Buzul Buzu

Glacier Ice in the Cold Environments

Onur Çalışkan

140
Farklı iki fizyografik ünite üzerinde oluşmuş toprakların karakteristiklerinin belirlenmesi ve dağılım haritalarının oluşturulması

Determination of characteristics of soils formed on two different physiographic unit and creation of their distribution map

Orhan DENGİZ, Abdulmuttalip EFENDİLER

156
Farklı topografik pozisyon ve arazi örtüsü ve arazi kullanımı altında toprakların oluşumu ve agregat stabilite değerlerinin belirlenmesi

Determination of soil aggregate stability and soil formation under different topographic position and land use and land cover

Orhan Dengiz ve Adem Coşkun

168
To investigate relationship between NAO index, frost days, extreme and mean maximum temperature in turkey

Serhat Sensoy, İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu ve Volkan Darende

176
Antalya’nın doğusu- Akseki, Gündoğmuş Ve Manavgat (Karpuz Çayı Havzası)’ta orman yangınları’nın sebepleri ve alınması gereken önlemler

Reasons of forest fires in Akseki, Gündoğmuş and Manavgat (Karpuz River Basin)- south of Antalya and precautions to be taken

Serkan SABANCI

187
İnsan faaliyetlerine bağlı jeomorfokronolojik yıkımlar

The geomorpho-chronological destructions connected to antropogenic activities

T. Ahmet Ertek

201
Türkiye ekstrem sıcaklıklarının kümeleme analizine göre değerlendirilmesi

Evaluating of Turkey extreme temperature by clustering analysis

Zahide Acar Deniz, Barbaros Gönençgil ve Burcu Mestav

220
Kazdağı endemiği Digitalis trojana Ivanina türünün yayılış gösterdiği alanların iklimsel değişimi

Climatic Change of the areas where Digitalis trojana Ivanina, endemic plant of Kazdagi, spreads

Zahide Acar Deniz ve Nurşen Çördük

230
Bildiri Özetleri

Abstracts of Proceedings

Kapadokya Yöresi’ndeki fosil polen kayıtlarının mekansal analizi ve modellemesi ışığında alanın paleoekolojisi

Paleoecology in consideration of spatial analysis and modelling of fossil pollen proxy in Cappadocia Region

Ahmet Köse, Türkan Memiş, Çetin Şenkul ve Uğur Doğan

239
Kültepe (Kayseri) çevresinin fosil ve güncel polen analizleri işığında Holosen ortamsal değişimi, ilk sonuçlar

Holocene environmental change in consideration of fossil and modern pollen analysis of Kültepe (Kayseri) Region, preliminary results

Aziz Ören,  Uğur Doğan, Çetin Şenkul ve Warren J. Eastwood

241
Teke yarımadasında Pleistosen buzullaşmaları

Pleistocene glaciations in the Teke peninsula

Cihan Bayrakdar ve Zeynel Çılğın

243
Nemrut Volkanizmasının Van Gölü güneybatısındaki akarsu sistemleri üzerindeki etkileri

The effects of the Nemrut Volcanism on river systems around southwestern part of Lake Van

Ebru Akköprü

246
Türkiye’de aylık yağış kaymaları ve sıcaklık rejimlerindeki değişimler

Monthly precipitation shifts and thermal regime changes in turkey

Erkan Yılmaz

248
Kuzey Anadolu fay zonunun Ladik-Taşova segmenti üzerinde gerçekleşen post-sismik deformasyon

Post-seismic deformation on the Ladik-Taşova segment of north Anatolian fault zone

Esra Tunçel, Erhan Altunel ve Sevgi Altınok

249
Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları)

Çinaçor Glaciers (Tatos Mauntains, Rize-Erzurum, Turkey)

Gürcan Gürgen

251

GFDL-ESM2M modeli temelinde RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre Türkiye için sıcaklık ve yağış projeksiyonları

Temperature and precipitation projections based on GFDL-ESM2M using RCP4.5 and RCP8.5 scenarios for Turkey

Hüdaverdi Gürkan, Hüseyin Arabacı, Mesut Demircan, Osman Eskioğlu, Serhat Şensoy ve Başak Yazıcı

252

Kelkit Vadisi aşağı çığırındaki heyelanların çok-zamanlı uzaktan algılama verileriyle analizi

Analysis of Landslides in the Downstream of Kelkit Valley via Multi-temporal Remote Sensing Data

Mehmet Emin Cihangir ve Tolga Görüm

254
Teke Yöresi endemik bitki dağılışının mekânsal ve istatistiksel analizi

Distribution, spatial analysis and spatial statistics of teke region endemic plants

Seda Kaya ve Çetin Şenkul

257
Batı ve Güneybatı Anadolu’nun paleocoğrafya ve jeoarkeolojisinde Santorini (Thera) küllerinin önemi

Importance of the tephra of Santorini (Thera) in the paleogeography and geoarchaeology of the western and southwestern Anatolia

Serdar Vardar ve Ertuğ Öner

259
Yamaç dinamik süreçlerinin anlaşılması için insansız hava araçları (iha) tabanlı uzaktan algılama: Akdağ heyelanına ait örnek bir çalışma, Batı Toroslar (GB Türkiye)

Unmanned aerial vehicle (uav) based remote sensing for understanding hillslope dynamic processes: a case study of the mount Akdağ landslide, western Taurus range (SW Turkey)

Tolga Görüm, Cihan Bayrakdar, Uğur Avdan ve Resul Çömert

260
Anadolu’da erken Pleyistosen döneminde yaşamış insana ait en eski artefact

The earliest artefact belonging to early Pleistocene hominins in Anatolia

Tuncer Demir ve Serdar Aytaç

262
Kapadokya Bölgesindeki Kızılırmak sekilerinin OSL ve IRSL temelli kronostratigrafisi

OSL and IRSL-based chronostratigraphy of Kızılırmak river terraces in Cappadoccia region
Uğur Doğan ve Çetin Şenkul

263
Kızılırmak Nehri drenaj sisteminin kuruluş yaşı hakkında yeni bulgular, Kapadokya Bölgesi

New findings about the formation age of Kızılırmak River drainage system, Cappadocia Region

Uğur Doğan ve Çetin Şenkul

265
Munzur Dağları’nda polijenik (karst-buzul-tektonik) jeomorfolojik gelişime bir örnek: Kepir düdeni – Elbaba kaynağı karstik sistemi

An example of polygenetic geomorphologic development (karst-glacial-tectonics) on Munzur Mountains: Kepir cave-Elbaba spring karstic system

Zeynel Çılğın, Cihan Bayrakdar ve Joseph Oliphant

267
II. SEKSİYON (II. SESSION)

“BEŞERİ COĞRAFYA”

(HUMAN GEOGRAPHY)

Seksiyon Düzenleyicileri- Session Organizers

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Arş.Gör.Dr. Kerime KARABACAK

Bildiri Tam Metinleri

Full texts of Proceedings

Büyükşehir Belediyeli İllerde Kır ve Kent Nüfusunun Tespiti Mümkün mü?

Is it likely to decide the actual rural and urban population in provinces governed by metropolitan municipalities?

Ali Özçağlar   

271
Türkiye’de coğrafi bakış açısıyla köy kavramı

The concept of the village, geographical perspective in Turkey

Barış Taş

292
Türkiye’deki idari evrimin mekânsal yansımasına bir örnek: Çubuk İlçesi

A Sample of Çubuk District for Changing Spatial Phenomenon of Adminisrative Evolution of Turkey

Bekir Gökmen

303
Ulaşım ve yerleşme üzerindeki etkileri açısından Çamlıbel Geçidi 

Çamlıbel pass from the perspective of its effects on transportation and settlement

Emre Uçkun ve Yahya Kadıoğlu

317
Donetsk’ten Erzincan’a: Ahıska sürgünlerinin son göçü

From Donetsk to Erzincan: Recent migration of Ahıska (Meskhetian) exiles

Erdal Akpınar

327
Alucra ilçesinin kültürel turizm potansiyeli

Cultural Tourism Potential of Alucra District

İbrahim Sezer

344
Karakuyu Gölü ( Afyonkarahisar-Dinar) ve Yüzen Adaları

The Karakuyu lake ( Afyonkarahisar-Dinar) and the floating islands

İhsan Bulut, Büşra Çağlar Karapınar ve Berna Özoğul

366
Manisa ve çevresinde salgın hastalıkların iskâna etkisi (XVI-XX. yy.)

The effect of epidemic ıllnesses towards settlement in manisa and its surrounding (XVI-XX. Century)

İlker Yiğit ve Osman Gümüşçü

379

Suriyeli sığınmacıların Gaziantep şehrindeki mekânsal dağılışı ve geleceği

Spatial Distribution and Futurity of Syrian Refugees ın the City of Gaziantep

Mehmet Emin Sönmez

392
Jeopolitik rekabet alanı: Hazar Havzası ve Türkiye

Geopolitical competition region: Caspian Sea Basin and Turkey

Muazzez Harunoğulları

401
Çankırı ilinde yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı

Dispersion of settlements according to level states in Çankırı

Okan Türkan

414
Değişen dünya nüfus yapısının görsel materyallerle ifadesi: nüfus piramitlerini yeniden düşünmek

The effects of the changing world population structure on the visual material usage: Have the population pyramids come to an end?

 Salih Şahin

430
Elmalı’da (Antalya) geçmişten günümüze yerleşme adları üzerine bir inceleme

A study on the names of settlements from past to present in Elmalı, Antalya

Saliha Koday ve Taner Aydın

448
Tarımsal faaliyetlerde çalışan Suriyeli sığınmacılar: Altınözü (Hatay) örneği

Refugees working in agricultural activities: a case study of Altınözü (Hatay)

Selma Akay Ertürk

469
Doğu Karadeniz’in kültürel miras kaynaklarına yeni bir örnek: Santa

A new sample from the Eastern Black Sea cultural heritage: Santa

Serkan Doğanay ve Gülşah Doğanay

487
Beşeri coğrafyanın öncüsü Carl Ritter’in coğrafya bilimine getirdiği yenilikler ve bugüne yansımaları

The pioneer of human geography Carl Rıtter’s modernity to the geography and its reflections to these days

Sevil Top Yilmaz ve Ali Özçağlar

499
Giresun’da kentsel planlamadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri   

Issues which result form urban planning in Giresun and proposals for their solutions 

Ünsal Bekdemir

509
Çarşamba Ovası örneğinde ekstrem hava olaylarının zirai faaliyetler üzerindeki etkisine dair bir değerlendirme

An assesment on the effect of extreme weather events on agricultural activities in the case of Çarşamba Plain

Yahya Kadıoğlu

528
Çarşamba Ovası’nda seracılık

Greenhouse cultıvation in the Çarşamba Plain

Yahya Kadıoğlu

538
Bildiri Özetleri

Abstracts of Proceedings

Coğrafyada ‘pratiğin değer kattığı bir düşünme biçimi’ olarak nâ-temsilî teori(ler)

Non-Representational Theory(Ies) In Geography As ‘A Style Of Thinking Which Values Practice’

Ahmet Uysal ve Şenay Güngör

550
Pakistan’daki turizm ve otelcilik endüstrilerin çökmesinde terörizmin etkisi

Impact of terrorism in deterioration of tourism and hotel industries in Pakistan

Ashfaq Ahmad Khan ve Mehmet Somuncu

552
İkinci konutların Yalova-Çınarcık ilçesindeki ekonomik etkileri

Economic impacts of second homes in Yalova-Çınarcık district

Ayşe Okuyucu ve Mehmet Somuncu

554
İkinci konut sahipliğinde motivasyon kaynakları: Yalova-Çınarcık örneği

Motivation resources in second home ownership: The case of Yalova-Çınarcık

Ayşe Okuyucu ve Mehmet Somuncu

556
Kartogramların beşeri coğrafyada kullanımı

The use of cartograms in human geography

Bahaddin Şahin

558
Kentsel dönüşüm projelerine ayrışma üzerinden bakmak: Ankara – Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi örneği

An investigation to urban transformation project in the perspective of disintegration: The example of Ankara – Mamak Urban Transformation Project

Burcu Göközkut ve Mehmet Somuncu

560
Dışa bağımlı enerji yapısına sahip Türkiye’de enerji ekonomisi ve politikaları açısından kaya gazının önemi

Importance of shale gas in terms of energy economics and policy in Turkey with dependent energy structure

Bülent Olcan UYANIK ve Mutlu YILMAZ

562
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda doğal ve kültürel çevrenin geliştirilmesi ve korunması üzerine yöre halkının farkındalığı

Awareness of the people of region on the development and protection of natural and cultural environment in the Munzur Valley National Park

Cemali Sarı veYağmur Bidav

 

564
Türkiye’de kırdan kente göç sürecinde etkili olan yeni bir olgu; aylık sabit gelir ihtiyacı

A new case of effective on process rural to urban areas in Turkey; fixed monthly income needs

Cevdet Yılmaz

566
Giresun ilinde mevsimlik yaşlı göçleri

Seasonal migration of the elderly in Giresun province

Eren Şenol

568
Giresun ile Trabzon il merkezleri arasında yer alan ilçe merkezlerinin mekânsal gelişimi (1950-2015)

Development of spatial of the coastal cities between province centres of Giresun and Trabzon (1950-2015)

Eren Şenol

570
Türkiye’de göç yönetimi ve göç yönetişimi: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekseninde bir inceleme

Migration administration and migration governance ın Turkey: An examination on the axis of the Interior Directorate General of Migration Administration

Hülya Özçağlar Eroğlu

572
Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli Çerçevesinde Kuşadası Turizminin Değerlendirilmesi

Assessment of Kuşadası Tourism in Framework of Tourism Area Life Cycle Model

İsmet Güney ve Mehmet Somuncu

574
Sağlık coğrafyası yönünden bir bakış: Kastamonu ilinde engelli dağılışı

Terms Of Geography Of Health At A Glance: Distribution Of Disabled On The Kastamonu Province

Keziban Merey Çelebi ve Ali Özçağlar

576
Dağ otlaklarından dağ sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Dağları’nda ikinci konutların gelişimi

From mountainpastures to mountain resorts: The development of second homes in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey

Mehmet Somuncu

578
Efes Dünya Mirası Alanında ziyaretçi yönetimi: Mevcut durum ve sorunlar

Visitor management in Ephesus World Heritage Site in Turkey: current status and problems

Mehmet Somuncu ve Ashfaq Ahmad KHAN

580
Neoliberal Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gölgesindeki Kamusal Mekânlar: Dikmen Vadisi

Public spaces in the shadow of the neoliberal urban transformation projects: Dikmen Valley

Merve Altundal Öncü ve Mehmet Somuncu

583
Enerji güvenliğinde nükleer gereklilik

Nuclear necessity in energy security

Muhammed Oral

585
Mekan [Kültürel] Bellek İlişkisi ve Yer Adları

Place names and cultural memory

Murat Gülbetekin ve Mustafa Öztürk

587
Bir tarihi coğrafya denemesi: İstanbul çeşmeleri

An Hıstorıcal Geography Dıssertatıon: Istanbul Fountaıns

Mustafa Kahraman

589
Neoliberal söylem ve mekân:  Türkiye’de kentsel mekânın üretimi üzerine feminist bir eleştiri

Neoliberal discourse and the space: A feminist critique on the production of urban space in Turkey

Mustafa Murat Yüceşahin ve Pınar Yazgan Hepgül

591
Bozüyük İlçesi’nde (Bilecik) atmosferik polenlerin insan sağlığı üzerine etkileri (2010-2014)

Effects of atmospheric pollens on human health in Bozüyük District (Bilecik) (2010-2014)

Saliha Okumuş ve Levent Uncu

594
Türkiye’de yaşlı nüfusun artışının neden olduğu sorunlar

Problems caused by the increase in the elderly population in Turkey

Sedat Avcı

597
III. SEKSİYON (III. SESSION)

“EKONOMİK COĞRAFYA ve BÖLGESEL KALKINMA”

(ECONOMIC GEOGRAPHY and REGIONAL DEVELOPMENT)

Seksiyon Düzenleyicisi- Session Organizer

Doç. Dr. Nuri YAVAN

 
Bildiri Tam Metinleri

Full texts of Proceedings

Öğrenci başarısının belirleyicileri: Mekânsal modellerin öğrenci başarısına uygulanması

Factors in student success: Application of spatial models

Filiz Yeşilyurt, Hüseyin Koçak ve M. Ensar Yeşilyurt

600
Coğrafi, ekonomik ve demografik değişkenlerin ilçe hasılası üzerindeki etkileri

The effects of geographic, economic and demographic variables on district based GDP

Hüseyin Koçak, Filiz Yeşilyurt ve M. Ensar Yeşilyurt

606
Yerel kalkınma aracı olarak coğrafi işaretli gıdalarda mülkiyet hakları korumasının bölgesellik etkisi

Territoriality effect of property rights protection in geographical indications foods  as a tool of local development

Mehmet Tarakcıoğlu

613
Mobilya sanayinin yeniden yapılanması ve mekânsal sonuçları: Ankara örneği

Restructuring of furniture industry and spatial outcomes: In the case of Ankara

Fatma Erdoğanaras ve Tuğba Öndağ

624
Bildiri Özetleri

Abstracts of Proceedings

Mekânsal ve ilişkisel yakınlıkların inovasyon süreçlerine etkisi: Eskişehir örneği

The effect of spatial and relational proximities on the innovation processes: The case of Eskişehir

Fatih Altuğ ve Nuri Yavan

644
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi:
Alanya örneği
Geography of food supply supply network in a tourism region: case of Alanya Güliz Salihoğlu ve Ferhan Gezici
646
Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma: Türkiye’deki Nuts II Bölgeleri üzerine bir analiz

Entrepreneurship, innovation and regional economic development: An analysis on Nuts-II regions of Turkey

İsmail Demirdağ

647
Kümelenme analizi teknikleri ile Türkiye İBBS Düzey 2 bölgeleri iktisadi yapılarının ürün uzayı yaklaşımı göstergelerine göre sınıflandırılması

Classification of Turkish Nuts 2 regions via the product space approach and cluster analysis

Nuran Coşkun, Ebru Arıcıoğlu ve İsmail Tuncer

648
Bölgesel yoksulluk oranlarının değişiminde göçün rolü: TR41 Akdeniz Bölgesi örneği

The role of migration on changes of regional poverty rates: A case study of TR41 Mediterranean Region

Öznur Akgiş ve Erdal Karakaş

650
Türkiye’de bilgi yoğun üretici hizmetlerinin mekânsal örüntüsü

Geographic pattern of knowledge ıntensive producer services in Turkey

M. Tahsin Şahin ve Nuri Yavan

653
IV. SEKSİYON (IV. SESSION)

“ARAZİ KULLANIMI ve MEKÂNSAL ANALİZ”

(LAND USE and SPATIAL ANALYSIS)

Seksiyon Düzenleyicisi- Session Organizer

Öğr.Gör.Dr. Rüya BAYAR

Bildiri Tam Metinleri

Full texts of Proceedings

Kapıdağ Yarımadası 1978- 2015 yılları arasında arazi örtüsü değişimi ve sonuçları

Land cover changes in Kapıdağ Peninsula between the years of 1978 and 2015 and its results

Abdullah Soykan ve Murat Fıçıcı

656
CBS ve RUSLE teknolojisi yardımıyla Çankırı-Ekinne Göleti su toplama havzasında toprak kayıplarının tahmin edilmesi

Estimate to soil losses in catchment  of Çankırı-Ekinne Dam using GIS/RUSLE technology

Ali Uğur Özcan

668
Deniz seviyesinin yükselmesi tehdidine karşı kıyı kentlerinin morfolojik açıdan kırılganlık düzeylerinin belirlenmesi

Determining vulnerability levels of coastal cities in morphological context against to sea level rise threat, Turkey

Emine Duygu Kahraman ve M. Burcu Sılaydın Aydın

675
Yeni bir zirai işletme modeli: Dikey çiftlikler

A new agricultural enterprise model: Vertical farms

Güven Şahin ve Berna Kendirli

682
Çankırı kenti peyzaj karakter analizi

Analysis of landscape character in Çankırı

İbrahim Aytaş, Bayram Cemil Bilgili ve Şükran Şahin

696
Polat Ovasında (Malatya) jeomorfolojik birimlerle arazi kullanımı arasındaki ilişkiler

The relatıons between geomorphologıcal unıts  and land use on Polat Plaın  (Malatya)

M. Taner Şengün, Halil Günek ve Ayşegül Küçük

714
Dinar Depremi öncesinde ve sonrasında dinar şehri ve yakın çevresinde arazi kullanımı

Land use in city and its near abroad before and after Dinar’s earthquake 

Mehmet Ali Özdemir ve Erdem Gür

728
İstanbul-Sultanbeyli’de hızlı mekânsal değişimin coğrafi boyutları

Rapid spatial changing’s geographical dimensions in İstanbul-Sultanbeyli

Muhammed Emin Aksu ve Ali Yiğit

739
Arazi kullanımı/Arazi örtüsüne bağlı olarak toprak erozyon duyarlık faktörünün konumsal değişiminin farklı enterpolasyon yöntemler kullanarak belirlenmesi

Determination of variability of soil erodibility factor based on land use land cover using different interpolations models

Orhan Dengiz ve Ali İmamoğlu

750
İnebolu Havzasında farklı fizyografik faktörlerin ve toprak sınıflarının belirlenmesi ve haritalanması

Determination of physiographic factors, different soil classes based on st/wrb and mapping in İnebolu watershed

Orhan Dengiz, Fikret Saygın ve Ali İmamoğlu

760
Korunan alanlarda etkili planlama ve sürdürülebilir alan yönetimi üzerine Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın incelenmesi

A research on effective planning and sustainable area management in protected areas: Case of Kaçkar Mountains National Park

Ramazan Koca, İsmet Güney, Merve Altundal Öncü ve Mehmet Somuncu

771
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nün yeniden planlanmasına yönelik öneriler

Suggestions for replanning of Harran University Osmanbey Campus

Sedat Benek, Necmettin Elmastaş,  M. Sait Şahinalp, A. Serdar Aytaç, Hurşit Yetmen, Mehmet Özcanlı ve Ahmet Şahap

779
İnebolu Havzası topraklarının erozyon duyarlılıklarını belirlenmesinde agregat ve strüktür stabilite durumları, arazi örtüsü ile olan ilişkileri

Determination of soil erodobility based on aggregate and structure stabilities in İnebolu catchment and their relationship with land cover

Selim Eraslan, Ali İmamoğlu, Adem Coşkun, Fikret Saygın ve Orhan Dengiz

794
Arazi örtüsünün yöre halkının gelir kaynakları ve gelir durumu üzerine etkisi: Kahramanmaraş Ahır Dağı örneği

The effects land cover on sources of income and income status of the local people: a case study of Kahramanmaraş Ahır Mountain

Şule Kısakürek, Halil İbrahim Hatipoğlu ve Hakan Doygun

805
Bildiri Özetleri

Abstracts of Proceedings

İç Anadolu Bölgesinde (Kayseri-Konya arasında)volkanik şekillerin arazi kullanımına etkisi

The effect of volcanic landforms on land use (between Kayseri-Konya) in Central Anatolia

Bekir Necati Altın ve Derya Kahvecioğlu

813
Arazi kullanımı planlaması yönünden Karpaz Yarımadası’nın turizm alanları

An assesment of in terms of land use planning in the Karpaz Peninsula tourism areas

Kerime Karabacak ve Ali Özçağlar

814
Meraların bozulmasında tarımsal işgalin rolünü anlama: Kuzey Pakistan’da Batı Himalaya’dan bir örnek olay çalışması

Understanding the role of agriculture encroachment in pastures degradation: A case study from Western Himalaya in Northern Pakistan

Muhammad Khurshid, Muhammad Nafees ve Mehmet Somuncu

815
Buharkent’te fonksiyonel arazi kullanımı

Functional land use in Buharkent

Muhammet Yıldırım ve Mehmet Deniz

817
Kelkit Havzası toprak kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile belirlenmesi

Determination of soil loss of Kelkit Basin using Geographic Infomation Systems and Remote Sensing

Orhan Mete Kılıç, Hakan Mete Doğan ve Ekrem Buhan

818
Ankara ili arazi örtüsü değişiminin CORINE kapsamında değerlendirilmesi (2000-2012)

An assesment of the land cover changes in Ankara Province using CORINE land cover Data (2000-2012)

Rüya Bayar

819
Landsat uydu verileri kullanılarak şehirsel gelişimin tespit edilmesi: Izmit Şehri örneği

The detection of urban development by using Landsat satellite data: The case of İzmit

Selin Yıldız ve Mehmet Fatih Döker

821
Sakarya Ovası’nda arazi kullanımı ve jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkinin zamansal değişimi

The temporal change of the relationship between land use and geomorphological units in sakarya plain

Sümeyra Kurt ve Emre Duman

823
V. SEKSİYON (V. SESSION)

“COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ve UZAKTAN ALGILAMA”

(GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS and SPATIAL ANALYSIS)

Seksiyon Düzenleyicisi- Session Organizer

Yrd.Doç.Dr. Olgu AYDIN

Bildiri Tam Metinleri

Full texts of Proceedings

Cbs yardımı ile toplu konut alanları yer seçimi: Malatya örneği

Housing site selection criteria with the help of GIS; Malatya sample

Fahrettin Engin ve Mustafa Taner Şengün

826
Adana’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı nem dağılışı

Geographical information systems (GIS) based distribution of relative humidity in Adana, Turkey

Hasan Hüseyin Aksu

845
Eber ve Akşehir Gölleri’nde 1990 – 2016 yılları arasında gerçekleşen alansal değişimler

Spatial changes of Eber and Akşehir lakes between 1990 and 2016

M. Murat Köle, Murat Ataol ve Tevfik Erkal

859
Calculating glacier volume by Geographical Information Systems: Şahintaşı Glacier, Munzur Mountains

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı ile buzul hacim hesaplamaları: Şahintaşı Buzulu, Munzur Dağları

Onur Çalışkan

873
Gökçeli Çayı Havzası’nda (Bingöl) aktif tektonik etkinin Morfometrik analizlerle belirlenmesi

Determining the effect of active tectonics on Gökçeli Stream Basin (Bingöl) by morphometric analyses

Vedat Avcı

883
Bildiri Özetleri

Abstracts of Proceedings

Batman şehrinde kentsel ısınmanın azaltılmasında yeşil alanların önemi

The importance of green places in decreasing the urban temperature in Batman

Adnan Alkan, Fatih Adıgüzel ve Efdal Kaya

899
Orman yangınlarının topografik özelliklere bağlı olarak Cbs ve Uzaktan Algılama verileriyle analiz edilmesi: İbecik Orman İşletme Şefliği örneği

Analysis of forest fire depends on topographic features using by GIS and remote sensing data: a case study of Ibecik forest management units

Fatih Adıgüzel, Efdal Kaya ve Mahmut Çerçioğlu

902
Göksu Deltası’nda fırtına kabarmasına bağlı kıyı çizgisi değişimi

Changes in the shorline of the Goksu Delta due to storm surges

Hatice Kılar ve İhsan Çiçek

905
Lefkoşa ve çevresinin yüzey ısı adası: arazi örtüsü, yüzey sıcaklığı ve NDVI arasındaki ilişkiler

Surface heat island of Lefkoşa and its environment: the relationships among land cover, surface temperature and NDVI

Kerime Karabacak ve Erkan Yılmaz

907
Peyzaj planlama senaryolarının Geodesign Yaklaşımı ile geliştirilmesi: İmrahor Vadisi örneği

Developing the landscape planning scenarios through the Geodesign approach: the case study of Imrahor Valley

Nilgül Karadeniz, İdil Kanter Otçu, Cennet Tekin Cüre, Sadık Deniz Akman, Esra Şenöz ve Kevser Sena Ceylan

909
Şehir taşkın modellemesi: Bodrum örneği

Urban flood modelling: the case of Bodrum

Nussaïbah Begum Raja ve Olgu Aydin

912
Ankara’da hava kirliliğinin mekânsal-zamansal analizi

Spatio-temporal analysis of air pollution in Ankara

Olgu Aydin, Nussaïbah Begum Raja, Necla Türkoğlu ve İhsan Çiçek

914
Trafik kazalarının azaltılması amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden yararlanılması (Trabzon örneği)

Using Geographical Information Technologies for reducing number of traffic accidents (Example of Trabzon)

Recep Yurt

916
Sivas ve Samsun yüzey ısı adası ve özellikleri

Surface heat islands and features of the Sivas and Samsun cities in Turkey

Sadi Uymaz ve Erkan Yılmaz

918