1- FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI
Seksiyon Düzenleyici ve Yöneticileri: Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU – Yrd. Doç. Dr. Erkan YILMAZ

 KONULAR

 • Paleocoğrafya
 • Jeomorfoloji
 • İklim
 • Hidrografya
 • Toprak
 • Bitki Coğrafyası
 • Doğal Afetler

Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU
E-Posta: nturkoglu@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 3103280/1218
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
 Yrd. Doç.Dr. Erkan YILMAZ
E-Posta: eryilmaz@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 3103280/1308
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
  
2- BEŞERİ COĞRAFYA
Seksiyon Düzenleyicisi ve Yöneticisi: Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR – Dr. Kerime KARABACAK

KONULAR

 • Yerleşme Coğrafyası (Kırsal ve Kentsel)
 • Nüfus Coğrafyası
 • Feminist Coğrafya
 • Siyasi Coğrafya
 • Yönetim ve Yönetsel Coğrafya
 • Tarım Coğrafyası
 • Turizm Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Kültürel Coğrafya
 • Sağlık Coğrafyası
 • Tarihi Coğrafya
 • Enerji Kaynakları
 • Çevre Sorunları

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
E-Posta: ozcaglar52@gmail.com
Telefon: (0312) 3103280/1211
GSM: 05367734804
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Dr. Kerime KARABACAK
E-Posta: kkarabacak@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 3103280/1244
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
 
3- EKONOMİK COĞRAFYA VE BÖLGESEL KALKINMA
Seksiyon Düzenleyicisi ve Yöneticisi:  Doç. Dr. Nuri YAVAN

KONULAR

 • Ekonomik coğrafyada kuramsal yaklaşımlar ve yeni perspektifler
 • İmalat sanayide mekânsal kümelenme ve yığılma ekonomileri
 • Uluslararası sermayenin, dış ticaretin ve finansın coğrafyası
 • Bilgi ekonomisi, yenilik ve inovasyonun coğrafyası
 • Metropoliten kentlerin değişen ekonomik yapıları ve yer seçimi
 • Kapitalist üretimin değişen mekânları ve üretim zinciri
 • Tüketimin yeni mekânları ve hizmet ekonomisinin coğrafyaları
 • Neoliberal dönüşüm, kentsel yoksulluk ve emeğin coğrafyası
 • Küreselleşme, kriz ve bölgesel eşitsizlikler
 • Yerel kalkınma, bölgesel büyüme ve rekabet edebilirlik
 • Bölgesel kalkınmada sosyal ve beşeri sermaye, girişimcilik ve ağlar
 • Bölgesel kalkınmada yol bağımlılığı, çeşitlilik ve dayanıklılık
 • Bölgesel kalkınma politikaları ve kalkınma ajansları

Doç. Dr. Nuri YAVAN
E-Posta: nuri.yavan@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 310 32 80/1212
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
 
4-ARAZİ KULLANIMI, MEKÂNSAL ANALİZ 
Seksiyon Düzenleyicisi ve Yöneticisi:  Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR

KONULAR

Bu seksiyonda,  kırsal ve kentsel arazi kullanımı kapsamında aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir:

 • Arazi Kullanım Sınıflandırması
 • Arazi Kullanımı Değişimi
 • Arazi Kullanımı Planlaması ve Yönetimi
 • Arazi Kullanım Problemleri
 • Arazi Kullanım Modellemeleri

Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR
E-Posta: rbayar@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 3103280/1245
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
 
5COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA
Seksiyon Düzenleyicisi ve Yöneticisi:  Yrd. Doç. Dr. Olgu AYDIN

KONULAR

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri, yöntemleri ve yeni yaklaşımlar
 • CBS ve UA’nın coğrafya bilimine katkıları
 • Coğrafya eğitiminde CBS yaklaşımları
 • Web tabanlı CBS uygulamaları
 • Modelleme ve simülasyon uygulamalarında CBS ve UA
 • Mekânsal veri analizi ve Jeoistatistik
 • Yapay zekâ ve veri madenciliği
 • CBS, UA ve Fiziki coğrafya: kavramlar, veri analizi ve uygulamalar
 • CBS, UA ve Beşeri coğrafya: kavramlar, veri analizi ve uygulamalar

Yrd. Doç. Dr. Olgu AYDIN
E-Posta: oaydin@ankara.edu.tr
Telefon: (0312) 3103280/1203
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA