POSTER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu kapsamında poster yarışması düzenlenecektir.  Poster yarışması katılım koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

1. Yarışmaya, lisans ve lisansüstü öğrenciler/araştırma görevlileri katılabilirler.

2. Posterlerin boyutları dikey yönde 90×120 cm olmalıdır.

3. Projeler özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yerde sunulmamış olmalıdır.

4. TÜCAUM web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar kayıt yapılmalıdır.

POSTER YARIŞMASI DEĞERLENDİRMESİ

Yarışmaya katılan projeler, 3-5 Ekim tarihleri süresince Farabi Fuayesi’nde sergilenecek ve sempozyuma katılan tüm izleyicilerin oylarına sunulacaktır. İlk 10’a giren posterler jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda ilk 5’e giren posterlerin, 3. gün  jüri önünde 15’er dakikalık sunumu yapılacak ve bu sunum sonunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödülleri verilecektir.

NOT: Poster yarışmasına katılmak için Katılım-Kayıt/Poster ile Katılım sekmesindeki kayıt formunu doldurunuz.

POSTER YARIŞMASINA KABUL EDİLEN POSTERLER

1. Ayşe Bekci, Telat Koç, Türkiye’de Orajlı Günlerin Zamansal ve Mekânsal Farklılaşması
Temporal and Spatial Differentiation of Thunderstorm Days in Turkey
2. Erhan Göksu, Dünyadaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Mekânsal Örüntüsü
Spatial Patterns of Gender Inequalities in the World
3. Esma Nur Şahbaz, Gastronomi Turizmine Giriş ve Hatay Künefesi Potansiyel Analizi
Introduction of Gastronomic Tourism and Potential Analysis of Hatay Künefe
4. Hande Keçe, M.Kirami Ölgen, Ege Üniversitesi Kampüsünde Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi
Analysıs of Noise Pollution Using Geographical Information Systems at Ege University Campus
5. Merve Çolak, Murat Tanrıkulu, Çankırı İlinde Asbeste Dayalı Hastalıkların Sağlık Coğrafyası Yaklaşımıyla İrdelenmesi
Analysis of Asbestos-Based Diseases in Çankırı Province within the Scope of Health Geography
6. Mehmet Ali Şimşek, Suk-Keyong Kang, Derya Kahvecioğlu, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Süreçleri ve Koşulları Hakkında Bir Araştırma: Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi.
A Study on the Working Processes and Conditions of Seasonal Agricultural Workers: Akçakale District of Şanlıurfa Province.
7. Nermin Doğu, Suk-Kyeong Kang, Derya Kahvecioğlu, Kırsal Kesimde Nüfus Azalması ve Sosyal Sorun Üzerine Çalışma: Kırıkkale İli, Keskin İlçesi Örneği
The Study on the Depopulation and Social Problem in Rural Areas: Focused on Keskin District, Kırıkkale Province
8. Onur Serkan Şahin, Suk Kyeong Kang, Derya Kahvecioğlu, Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Kırsal Toplum Üzerindeki Etkisi: Niğde İli Çukurkuyu Köyü Örneği
The Impact of Syrian Refugees on the Rural Community in Turkey: Focusing on The Case of Çukurkuyu Village, Niğde Prefecture
9. Öznur Akgiş, Yoksulluğun Mekânı Yeniden Üretimi: Bilecik Şehri Örneğinde Kamusal Mekanın Özel Mekana Dönüşümü
Reproduction of Space by Poverty: Transformatıon From Publıc Space to Private Space in the Case of Bilecik City
10. Sefa Ak, Orta Sakarya Havzasındaki Paleontolojik Bulguların Jeoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Paleontological Finds of Middle Sakarya Basin From the Perspective of Geotourism
11. Serhat Cengiz, Erdoğan Atmış, Sevgi Görmüş, Kentsel Yayılmanın Peyzaj Deseni Üzerindeki Çok Zamanlı Etkilerini Ölçmek: İstanbul Örneği
Measuring the Multi-Temporal Effects of Urban Sprawl on Landscape Pattern: The Case Study of İstanbul
12. Serhat Güler, Rana Alan, Yaşam Kaynağı Olan Suyun Yıkıcı Etkileri: Taşkınlara Multidisipliner Bakış Açısı
Destructive Effects of Water That Life Source: Multidisipliner Perspective of Overflows
13. Sinem Şahin, Gizem Erdoğan, Kırsal Kalkınmada Mekânsal Model Akıllı Köy Kümeleri: Datça Örneği
Spatıal Model for Rural Plannıng: The Smart Vıllage Clusters, the Case of Datça
14. Tunahan Aykut, Kaynarca Dere Havzası Akarsularının Gelişiminde Yapısal Faktörlerin Etkisi
The Effects of Structural Features on River Development at the Kaynarca River Basin
15. Tülay Öcal, Hüseyin Aksoy, Şehir Fonksiyonunda Parkların Kullanımının Coğrafi Analizi (Antakya Örneği)
Geographical Analysis of the Use of Parks in the Urban Setting (The Case Of Antakya)
16. Tülay Sevim, Rümeysa Küpçü, Nihan Yenilmez Arpa, Salda Gölü (Burdur)  Sulak Alan Ekosisteminin Korunması ve Bütüncül Yönetimi Konusunda Bir Araştırma
A Research on Conservation and Holistic Management of Wetland Ecosystem in Lake Salda (Burdur)