Değerli Bildiri Sahipleri,
13-14 Ekim 2016 Perşembe ve Cuma günlerinde toplam 150 bildiri sunulmuş olacaktır. Bildiri sayısının yüksek olması nedeniyle her bildirinin sunumu için 15 dakika, ayrıca tartışma için 5 dakika süre verilecektir. Bu nedenle sunum yapacak değerli katılımcıların sunumlarını 15 dakikaya sığdırmaları gerekmektedir. Programın aksamadan yürütülmesi bakımından bu hususa titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz.

1. FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU

Bildiri Sahibi/Sahipleri

Bildiri Adı

Adem Coşkun; Orhan Dengiz Farklı Topografik Pozisyon Ve Arazi Örtüsü Ve Arazi Kullanımı Altında Toprakların Oluşumu Ve Agregat Stabilite Değerlerinin Belirlenmesi

(Determination Of Soil Aggregate Stability And Soil Formation Under Different Topographic Position And Land Use And Land Cover)

Ahmet Köse; Türkan Memiş; Çetin Şenkul; Uğur Doğan Kapadokya Yöresindeki Fosil Polen Kayıtlarının Mekansal Analizi Ve Modellemesi Işığında Alanın Paleoekolojisi

(Paleoecology in Consideration Of Spatial Analysis and Modelling of Fossil Pollen Proxy in Cappadocia Region)

Ahmet Toprak; Murat Sunkar Sel Ve Taşkın Çalışmalarında Tarihi Veri Kaynaklarının Önemi

(Importance Of Historical Data Sources in Flood And Torrent Studies)

Aziz Ören; Uğur Doğan; Çetin Şenkul; Warren J. Eastwood; Fikri Kulakoğlu; Mustafa Kargıoğlu; Nurgül Karlıoğlu Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil Ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi, İlk Sonuçlar

(Holocene Environmental Change İn Consideration Of Fossil And Modern Pollen Analysis Of Kültepe (Kayseri) Region, Preliminary Results)

Barbaros Gonencgil; Güneyi Vural Çevre Tarihi Açısından Küçük Buzul Çağı Ve Sosyal Etkileri

(In Terms Of Environmental History Little Ice Age And Its Social Effects)

Berna Hepbilgin; Telat Koç Kazdağı Ve Yakın Çevresinin Akaçlama Havza Morfometrisi Özellikleri

(Features Of Drainage Basin Morphometry Of Mt. Ida And İts Near Vicinity)

Cansu Beşel; Emine Tanır Kayıkçı Meteorolojik Verilerin Zaman Serisi Ve Tanımlayıcı İstatistikler İle Yorumlanması; Karadeniz Bölgesi Örneği

(Interpretation Of Meteorological Data With Time Series Graphics And Descriptive Statistics; Example Of Black Sea Region)

Celalettin Duran Bartın-Sinop İlleri Arası (Türkiye’Nin Kuzeyi) Alandaki  Kestane (Castanea Sativa Mill.) Ormanlarının Dağılışı

[Distribution Of The Chestnut (Castanea Sativa Mill.) Forests Between Bartin And Sinop Provinces (North Of Turkey)]

Cihan Bayrakdar; Zeynel Çılğın Teke Yarımadasında Pleistosen Buzullaşmaları

(Pleistocene Glaciations in The Teke Peninsula)

Ebru Akköprü Nemrut Volkanizmasının Van Gölü Güneybatısındaki  Akarsu Sistemleri Üzerindeki Etkileri

(The Effects Of The Nemrut Volcanism On River Systems Around Southwestern Part Of Lake Van)

Emre Barış Kuba; Zahide Acar Deniz, Beyhan Öztürk Türkiye’De 1960-2010 Döneminde Oluşan Sıcak Hava Dalgalarının Klimatolojik Ve Meteorolojik Analizi

(Climatological And Meteorological Analysis Of Heat Wave Over The Turkey İn The 1960-2010 Period)

Erkan Yılmaz Türkiye’de Aylık Yağış Kaymaları ve Sıcaklık Rejimlerindeki Değişimler

(Monthly Precipitation Shifts And Thermal Regime Changes in Turkey)

Esra Tunçel; Erhan Altunel; Sevgi Altınok Kuzey Anadolu Fay Zonu’Nun Ladik-Taşova Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Post-Sismik Deformasyon

(Post-Seismic Deformation On The Ladik-Taşova Segment Of North Anatolian Fault Zone)

Gürcan Gürgen Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları)

[Çinaçor Glacier (Tatos Maountains)]

Hüdaverdi Gürkan; Hüseyin Arabacı; Mesut Demircan; Osman Eskioğlu; Serhat Şensoy; Başak Yazıcı Gfdl-Esm2M Modeli Temelinde  Rcp4.5 Ve Rcp8.5 Senaryolarına Göre  Türkiye İçin Sıcaklık Ve Yağış Projeksiyonları

(Temperature And Precipitation Projections  Based On Gfdl-Esm2M Using Rcp4.5 And Rcp8.5 Scenarios  For Turkey)

Mehmet Emin Cihangir; Tolga Görüm Kelkit Vadisi Aşağı Çığırındaki Heyelanların Çok-Zamanlı Uzaktan Algılama Verileriyle Analizi

(Analysis Of Landslides in The Downstream Of Kelkit Valley Via Multi-Temporal Remote Sensing Data)

Mesut Demircan; Hüseyin Arabacı; İhsan Çiçek; Necla Türkoğlu Monthly Distribution Patterns Of Temperature
Mesut Demircan; Nuray Turan; İhsan Çiçek; Necla Türkoğlu Gündem Belirleme Modeline Göre Yazılı Basındaki İklim Değişikliği Haber Ve Köşe Yazılarının Analizi

(Analysis Of News And Articles On Climate Change in Printed Media According To The Agenda Setting Model)

Muhammed Zeynel Öztürk; Mesut Şimşek; Mustafa Utlu; Mehmet Furkan Şener Bolkar Dağları Batı Platosunun Flüvyo-Karstik Evrimi

(Fluvio-Karstic Evolution Of Western Plateaus Of Bolkar Mountains)

Mustafa Doğan; Çetin Şenkul; Uğur Doğan Mucur Gölü Ve Yakın Çevresinin Fosil Polen Analizleri Işığında Son 800 Yıllık Paleoekolojisi

(Mucur  Lake And Surrounding    With Fossil Polen Analysis in The Light Of The Last 800 Years Paleoecology)

Mutlu Yılmaz; Uğur Doğan Obruk Platosu’Nda Seyithacı Ve Karakuyu Yerleşmelerinde Çökme Dolini (Obruk) Riski, Karapınar

(Collapse doline (obruk) risk in Seyithacı and Karakuyu settlements, Karapınar, Obruk Plateau)

Muzaffer Siler; M. Taner Şengün Kaman Deresi Havzasında (Pütürge-Malatya) Kütle Hareketleri

(Mass Movements in Kaman Brook Basin (Pütürge-Malatya)

Onur Çalışkan Soğuk Ortamlarda Buzul Buzu

(Glacier Ice In Cold Environments)

Orhan Dengiz; Abdulmuttalip Efendiler Farklı İki Fizyografik Ünite Üzerinde Oluşmuş Toprakların Karakteristiklerinin Belirlenmesi Ve Dağılım Haritalarının Oluşturulması

(Determination Of Characteristics Of Soils Formed On Two Different Physiographic Unit And Creation Of Their Distribution Map)

Ozan Deniz Truva Antik Kenti’nin Su Kaynakları

(The Water Resources of The Ancient City of Troy)

Seda Kaya; Çetin Şenkul Teke Yöresi Endemik Bitkilerinin Dağılışı, Mekansal Ve İstatiksel Analizleri

(Distribution, Spatial Analysis And Spatial Statistics Of Teke Region Endemic Plants)

Serdar Vardar; Ertuğ Öner Batı Ve Güneybatı Anadolu’Nun Paleocoğrafya Ve Jeoarkeolojisinde Santorini (Thera) Küllerinin Önemi

(Importance of the tephra of Santorini (Thera) in the Paleogeography and geoarchaeology of the western and southwestern Anatolia)

Serdar Yeşilyurt; Uğur Doğan; Serdar Yeşilyurt; Naki Akçar; Vural Yavuz; Susan IvyOchs; Christof Vockenhuber; Fritz Schlunegger; Christian Schlüchter Kozmojenik 36Cl Yaşları Işığında Kavuşşahap Dağları’Nın Geç Kuvaterner Buzullaşmaları

(Late Quaternary Glaciations Of Kavussahap Mountains; Insihgts From Cosmogeiıc 36cl Dating)

Serhat Şensoy; İhsan Çiçek; Necla Türkoğlu; Volkan Darende To Investigate Relationship Between Nao Index, Frost Days, Extreme And Mean Maximum Temperature İn Turkey
Serkan Sabancı Antalya’nın Doğusunda (Akseki, Gündoğmuş Ve Manavgat) Orman Yangınlarının Çıkış Sebepleri Ve Alınması Gereken Tedbirler

[Reasons Of Forest Fires And Necessary Precautions On The East Of Antalya (Akseki, Gündoğmuş And Manavgat)]

Süleyman Toy; Noemi Kantor Evaluation Of Local (Bio) Climatic Characteristics For Tourism Branding And Marketing in The Example Of Erzurum City
Tolga Görüm; Cihan Bayrakdar; Uğur Avdan; Resul Çömert Yamaç Dinamik Süreçlerinin Anlaşılması İçin İnsansız Hava Araçları (İha) Tabanlı Uzaktan Algılama: Akdağ Heyelanına Ait Örnek Bir Çalışma, Batı Toroslar (Gb Türkiye)

[Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Based Remote Sensing For Understanding Hillslope Dynamic Processes: A Case Study Of The Mount Akdağ Landslide, Western Taurus Range (Sw Turkey)]

Tuncer Demir; Serdar Aytaç Anadolu’Da Erken Pleiystosen Döneminde Yaşamış İnsana Ait En Eski Artefact

(The Earliest Artefact Belonging To Early Pleistocene Hominins İn Anatolia)

Uğur Doğan; Çetin Şenkul Kızılırmak Nehri Drenaj Sisteminin Kuruluş Yaşı Hakkında Yeni Bulgular, Kapadokya Bölgesi

(New findings about the formation age of Kızılırmak River drainage system, Cappadocia Region)

Uğur Doğan; Çetin Şenkul Kapadokya Bölgesindeki Kızılırmak Sekilerinin Osl Ve Irsl Temelli Kronostratigrafisi

(OSL and IRSL-based chronostratigraphy of Kızılırmak River Terraces in Cappadoccia Region)

Volkan Cemalettin Darende; Serhat Şensoy; Zerrin Demirörs İyidere Havzasının Cbs Yardımıyla Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

(Determination Of Morphometric Features Of İyidere Basin Via GIS)

T. Ahmet Ertek Antropojenik Faaliyetlere Bağlı Jeomorfokronolojik Yıkımlar

(The Geomorpho-chronological destructions connected to antropogenic activities)

Zahide Acar Deniz; Nurşen Çördük Kazdağı Endemiği Digitalis Trojana Ivanina Bitkisinin Yüksekliğe Bağlı Alansal Değişimi

(Spatial Change With The Elevation Of Digitalis Trojana Ivanina, Endemic Plant Of Kazdagi)

Zahide Acar Deniz; Burcu Mestav; Barbaros Gönençgil Türkiye Ekstrem Sıcaklıklarının Kümeleme Analizine Göre Değerlendirilmesi

(Evaluating Of Turkey Extreme Temperature By Clustering Analysis)

Zeynel Çılğın; Cihan Bayrakdar; Joseph Oliphant Munzur Dağları’Nda Polijenik (Karst-Buzul-Tektonik) Jeomorfolojik Gelişime Bir Örnek: Kepir Düdeni – Elbaba Kaynağı Karstik Sistemi

(An Example Of Polygenetic Geomorphologic Development (Karst-Glacial-Tectonics) On Munzur Mountains: Kepir Cave-Elbaba Spring Karstic System)

2. BEŞERİ COĞRAFYA SEKSİYONU

Bildiri Sahibi/Sahipleri

Bildiri Adı

Ahmet Uysal; Şenay Güngör Coğrafyada  ‘Pratiğin Değer Kattığı Bir Düşünme Biçimi’ Olarak Nâ-Temsilî Teori(Ler)

[Non-Representational Theory(Ies) in Geography as ‘A Style Of Thinking Which Values Practice’]

Ali Özçağlar Büyükşehir Belediyeli İllerde Kır ve Kent Nüfusunun tespiti mümkün mü?

(Is it possible to detect the real rural and urban population  in metropolitan provinces ?)

Ashfaq Ahmad KHAN; Mehmet Somuncu The Impact of Terrorism in Deterioration of Tourism and Hotel Industries in Pakistan
Ayşe Okuyucu; Mehmet Somuncu İkinci Konut Sahipliğinde Motivasyon Kaynakları: Yalova-Çınarcık Örneği

(Motivation Resources in Second Home Ownership: The Case Of Yalova-Çınarcık)

Ayşe Okuyucu; Mehmet Somuncu İkinci Konutların Yalova-Çınarcık İlçesindeki Ekonomik Etkileri

(Economic Impacts of Second Homes in Yalova-Çınarcık District)

Bahaddin Şahin Kartogramların Beşeri Coğrafyada Kullanımı

(The Use of Cartograms in Human Geography)

Barış Taş Türkiye’de Coğrafi Bakış Açısıyla Köy Kavramı

(The Concept Of The Village, Geographical Perspective İn Turkey)

Bekir Gökmen Türkiye’deki İdari Evrimin Mekânsal Yansımasına Bir Örnek: Çubuk İlçesi

(A Sample of Çubuk District for Changing Spatial Phenomenon of Adminisrative Evolution of Turkey)

Burcu Göközkut; Mehmet Somuncu Kentsel Dönüşüm Projelerine Ayrışma Üzerinden Bakmak: Ankara – Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

(An Investigation To Urban Transformation Project in The Perspective Of Disintegration: The Example Of Ankara – Mamak Urban Transformation)

Cemali Sarı ; Yağmur Bidav Munzur Vadisi Milli Parkı’nda Doğal ve Kültürel Çevrenin Geliştirilmesi ve Korunması Üzerine Yöre Halkının Farkındalığı

(Awareness Of The Local People On The Development And Protection Of Natural And Cultural Environment in The Munzur Valley National Park)

Cevdet Yılmaz Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Yeni Bir Olgu; Aylık Sabit Gelir İhtiyacı

(A New Case Of Effective On Process Rural To Urban Areas in Turkey; Fixed Monthly Income Needs)

Çağdaş Kılıç; Mutlu Yılmaz 2010-2016 Yılları Arasında İçerik Analizi Yöntemiyle Yazılı ve Görsel Basında Rüzgâr Enerjisinin Sosyal Kabulünün Araştırılması

(Studying the Social Acceptance of Wind Power on written and visual media between 2010 and 2016 with content analysis method)

Emre Uçkun; Yahya Kadıoğlu Ulaşım ve Yerleşme Üzerindeki Etkileri Açısından Çamlıbel Geçidi

(Çamlıbel Pass From The Perspective Of Its Effects On Transportation And Settlement)

Erdal AKPINAR Donetsk’den Erzincan’a: Ahıska Sürgünlerinin Son Göçü

(From Donetsk To Erzincan: Recent Migration Of Ahıska (Meskhetian) Exiles)

Eren Şenol Giresun İle Trabzon İl Merkezleri Arasında Yer Alan Kıyı Kentlerinin Büyüme Yönleri (1950-2016)

[Development Of Spatial Of The Coastal Cities Between Province Centres Of Giresun And Trabzon (1950-2016)]

Eren Şenol Giresun’da Mevsimlik Yaşlı Göçleri

(Seasonal Migration Of The Elderly in Giresun)

Harun Tunçel 25. Yılında TÜCAUM Sempozyumları

(25th Anniversary of The TÜCAUM Symposium)

Hülya Özçağlar Eroğlu Bir Yönetsel Sorun Olarak Türkiye’de Göç Yönetimi

(An Administrative Problem as Migration Management in Turkey)

İbrahim Sezer Alucra İlçesinin Kültürel Turizm Potansiyeli

(Cultural Tourism Potential of Alucra District)

İhsan Bulut; Büşra Çağlar Karapınar; Berna Özoğul Karakuyu Gölü ( Afyonkarahisar-Dinar) ve Yüzen Adaları

[The Karakuyu Lake ( Afyonkarahisar-Dinar) And The Floating Islands]

İlker Yiğit; Osman Gümüşçü Manisa ve Çevresinde Salgın Hastalıkların İskâna Etkisi (XVI-XX. yy.)

[The Effect Of Epidemic Illnesses Towards Settlement in Manisa And Its Surrounding (XVI-XX. Century)]

İsmet Güney; Mehmet Somuncu Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli Çerçevesinde Kuşadası Turizminin Değerlendirilmesi

(Tourism Area Life Cycle Assessment Of Tourism Model Framework in Kuşadası)

Keziban Merey Çelebi; Ali Özçağlar Sağlık Coğrafyası Yönünden Bir Bakış: Kastamonu İlinde Engelli Dağılışı

(A View From Health Geography: Distribution of The Disabled in Kastamonu)

Koray Karasu Topraktan Bağımsızlaşma ve Merkezsizleşme Tartışmaları Çerçevesinde Kamu Örgütlenmesi

(Public Organization Within The Scope Of Deterritorialization And Acentralization Discussions)

Mehmet Emin Sönmez Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Şehrindeki Mekânsal Dağılışı Ve Geleceği

(Spatial Distribution And Futurity Of Syrian Refugees in The City Of Gaziantep)

Mehmet Kara Karadağ Müslümanlarının Nüfus Dağılışı ve Sosyo Kültürel Yapısı

(The Distribution Of Population And Socio-Cultural Structure Of Montenegro Muslims)

Mehmet Somuncu Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Dağları’nda İkinci Konutların Gelişimi

(From Mountain Pastures To Mountain Resorts: The Development Of Second Homes in The Eastern Black Sea Mountains, Turkey)

Mehmet Somuncu; Ashfaq Ahmad KHAN Efes Dünya Mirası Alanında Ziyaretçi Yönetimi: Mevcut Durum ve Sorunlar

(Visitor Management in Ephesus World Heritage Site in Turkey: Current Status and Problems)

Merve Altundal Öncü; Mehmet Somuncu Neoliberal Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gölgesindeki Kamusal Mekânlar: Dikmen Vadisi

(Public Spaces in The Shadow Of The Neoliberal Urban Transformation Projects: Dikmen Valley)

Muazzez Harunoğulları Jeopolitik Rekabet Alanı: Hazar Havzası ve Türkiye

(Geopolitical Competition Region: Caspian Sea Basin And Turkey)

Muhammed Oral Enerji Güvenliğinde Nükleer Gereklilik

(Nuclear Necessity in Energy Security)

Murat Gülbetekin; Mustafa Öztürk Kültürel Bellek ve Yer Adları (Bir Süreklilik ve De Değişmezlik İmgesi Olarak Yer Adları)

(Place Names And Cultural Memory)

Mustafa Kahraman Bir Tarihi Coğrafya Denemesi: İstanbul Çeşmeleri

(An Historical Geography Dissertation: Istanbul Fountains)

Mustafa Murat Yüceşahin; Pınar Yazgan Hepgül Neoliberal Söylem ve Mekân:  Türkiye’de Kentsel Mekânın Üretimi Üzerine Feminist Bir Eleştiri

(Neoliberal Discourse And The Space: A Feminist Critique On The Production Of Urban Space in Turkey)

Mutlu Yılmaz; Bülent Olcan Uyanık Dışa Bağımlı Enerji Yapısına Sahip Türkiye’de Enerji Ekonomisi ve Politikaları Açısından Kaya Gazının Önemi

(Importance of Shale Gas in Terms of Energy Economics and Policy in Turkey with Dependent Energy Structure)

Okan Türkan Çankırı İlinde Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

(Dispersion Of Settlements According To Level States in Çankırı)

Salih Şahin Değişen Dünya Nüfus Yapısının Görsel Materyal Kullanımına Etkileri: Nüfus Piramitlerinin Sonu mu?

(Effects On Visual Material Use Of Changing World Population Structure : Does The End Of The Population Pyramid?)

Saliha Koday; Taner Aydın Elmalı’da (Antalya) Geçmişten Günümüze Yerleşme Adları Üzerine Bir İnceleme

[A Treatise On The Names Of The Settlements in Elmalı(Antalya) From Past To Present]

Saliha Okumuş; Levent Uncu Bozüyük İlçesi’nde (Bilecik) Atmosferik Polenlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri (2010-2014)

[Effects Of Atmospheric Pollens On Human Health in Bozüyük District (Bilecik) (2010-2014)]

Sedat Avcı Türkiye’de yaşlı nüfusun artışının neden olduğu sorunlar

(Problems Caused By The Increase in The Elderly Population in Turkey)

Selma Akay Ertürk Tarımsal Faaliyetlerde Çalışan Suriyeli Sığınmacılar: Altınözü (Hatay) Örneği

[Syrian Refugees in Agricultural Activities: Case Study Of Altınözü (Hatay)]

Serkan Doğanay; Gülşah Doğanay Doğu Karadeniz’in Kültürel Miras Kaynaklarına Yeni Bir Örnek: Santa

(A New Sample From The Eastern Black Sea Cultural Heritage: Santa)

Sevil Top Yılmaz; 

Ali Özçağlar

Beşeri Coğrafyanın Öncüsü Carl Rıtter’in Coğrafya Bilimine Getirdiği Yenilikler ve Bugüne Yansımaları

(The Pioneer Of Human Geography Carl Ritter’s Modernity To The Geography And Its Reflections To These Days)

Ünsal Bekdemir Giresun’da Kentsel Planlamadan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Issues Which Result Form Urban Planning in Gıresun And Proposals For Their Solutions)

Yahya Kadıoğlu Çarşamba Ovası Örneğinde Ekstrem Hava Olaylarının Zirai Faaliyetler Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme

(An Assessment On The Effect Of Extreme Weather Events On Agricultural Activities in The Case Of Çarşamba Plain)

Yahya Kadıoğlu Çarşamba Ovası’nda Turfanda Seracılık

(Early Cultıvatıon In Greenhouses In The Çarşamba Plain)

Yusuf Yılmaz; Yahya Kadıoğlu Küçük Buzul Çağı, Kuraklık ve Diğer Coğrafi Olayların Celali İsyanları’ndaki Rolü

(Little Ice Age, Drought And Other Events Of Geographıcal Role In The Jalali Rebellions)

3. EKONOMİK COĞRAFYA VE BÖLGESEL KALKINMA SEKSİYONU

Bildiri Sahibi/Sahipleri

Bildiri Adı

Ceyda KURTAR; Nuri YAVAN Tüketim Mekânlarının Üretimi: Simit ve Simit Sarayı Örneği

(Production of Consumer Spaces: The Case of Simit and Simit Sarayı)

Ebru Arıcıoğlu; İsmail Tuncer; Nuran Coşkun Kümeleme Analizi Teknikleri İle Türkiye İbbs Düzey 2 Bölgeleri’nin İktisadi Yapılarının Ürün Uzayı Yaklaşımı Göstergelerine Göre Sınıflandırılması

(Cluster Analysis of Turkish NUTS 2 Regions Classification According to the Product Space Approach)

Fatih ALTUĞ; Nuri Yavan Mekânsal Ve İlişkisel Yakınlıkların İnovasyon Süreçlerine Etkisi

(The Effect Of Spatial And Relational Proximities On The Innovation Processes)

Fatma ERDOĞANARAS; Melisa ÖZAL ‘Yakınlık’  ilişkilerinin ağ yapılar üzerindeki rolü: Alanya Turizm Kümesi Örneği

(‘Proximity’ Relations On The Role Of The Networks: Alanya Tourism Cluster)

Filiz Yeşilyurt; Hüseyin Koçak; M. Ensar Yeşilyurt Öğrenci Başarısının Belirleyicileri: Mekânsal modellerin öğrenci başarısına uygulanması

(Factors in Student Success: Application Of Spatial Models)

Güliz SALİHOĞLU; Ferhan GEZİCİ Konaklama Endüstrisi Kapsamında Gıda Tedarik Coğrafyasının Analizi: Alanya Örneği

(Space Approach Analysis of Food Supply Networks in a Tourısm Region: The Case of Alanya)

Halil İbrahim AYDIN; Güller ŞAHİN Düzey – 1 Bölgeleri İçin Yoksulluk Üzerine Almaşık Bir Çözümleme

(An Alternative Analysis For Level-1 Countries Over Poverty)

Hatice Turut; Nuri Yavan “Eski Şehr”in Yeni Öyküsü: Bir Kentin Markalaşma Sürecini Hegemonya Üzerinden Okumak

(Branding Process Of A City Through Hegemony)

İsmail Demirdağ; Ayda Eraydın Girişimcilik, Yenilikçilik ve Bölgesel Kalkınma: Türkiye NUTS II Bölgeleri Üzerinde Bir Analiz

(The Relatioship Between Entrepreneurship, Innovation and Economic Development: An Analaysis on Turkey’s 26 NUTS II Regions)

Leventcan Gültekin Türkiye’de Bölgelerin Ekonomik Krizlere Karşı Dayanıklılık Ve Uyum Kapasitesinin Belirleyicileri

(Resilence Determinants of Turkey Regions to Economic Crisis)

M. Ensar Yeşilyurt; Hüseyin Koçak; Filiz Yeşilyurt Coğrafi, Ekonomik ve Demografik değişkenlerin ilçe hasılası üzerindeki etkileri

(The Effects Of Geographic, Economic And Demographic Variables On District Gdp)

M. Tahsin Şahin; Nuri Yavan Türkiye’de Bilgi Yoğun Üretici Hizmetlerinin Mekânsal Örüntüsü

(Geographic pattern of Knowledge Intensive Producer Services in Turkey)

Mehmet Gürbüz; Yeliz Özdemir Afşin-Elbistan Termik Santrallerinin Yerel Ekonomiye Etkisinin Algı Analizi

(The Perception Analysis Of Afsin-Elbistan Thermal Power Plants And Its Effect On Local)

Mehmet TARAKCIOĞLU Yerel Kalkınma Aracı Olarak Coğrafi İşaretli Gıdalarda Mülkiyet Hakları Korumasının Bölgesellik Etkisi

(Territoriality Effect Of Property Rights Protection İn Geographical Indications Foods  As A Tool Of Local Development)

Öznur Akgiş; Erdal Karakaş Bölgesel Yoksulluk Oranlarının Değişiminde Göçün Rolü: TR6 Akdeniz Bölgesi Örneği

(The Role Of Migration On Changes Of Regional Poverty Rates: A Case Study Of Tr6 Mediterranean Region)

Suat Tuysuz; Nuri Yavan Firmanın Elde Ettiği Rekabetçi Üstünlüğü Dernek Üyeliği Üzerinden Sorgulamak:  Kayseri Örneği

(To Be Or Not To Be Part Of A Voluntary Business Association: The Case Of Kayseri, Turkey)

Süleyman TOY Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı”

(Regional Development Agencies as the new actor of local economic development in Turkey and a good practice example “Innovation Based Regional Tourism Strategy and)

Tuğba ÖNDAĞ; Fatma ERDOĞANARAS Mobilya Sanayinin Yeniden Yapılanması ve Mekânsal Sonuçları: Ankara Örneği

(Restructuring Of Furniture Industry And Spatial Outcomes: In The Case Of Ankara)

 4. ARAZİ KULLANIMI, MEKÂNSAL ANALİZ SEKSİYONU

Bildiri Sahibi/Sahipleri

Bildiri Adı

Abdullah Soykan; Murat Fıçıcı Kapıdağ Yarımadası 1978- 2015 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değişimi ve Sonuçları

(Land Cover Changes in Kapıdağ Peninsula Between The Years Of 1978 And 2015 and Its Results)

Ali İmamoğlu; Orhan Dengiz Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsüne Bağlı Olarak Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Konumsal Değişiminin Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanarak Belirlenmesi

(Determination Of Variability Of Soil Erodibility Factor Based On Land Use Land Cover Using Different Interpolations Models)

Ali Uğur Özcan CBS ve RUSLE Teknolojisi Yardımıyla Çankırı-Ekinne Göleti Su Toplama Havzasının Toprak Kayıplarının Tahmin Edilmesi

(Estimate to Soil Losses in Catchment  of Çankırı-Ekinne Dam Using GIS/RUSLE Technology)

Ayşe Çağlıyan; Gülsen Ayhan Elazığ Şehrinde Alış-Veriş Merkezlerinin Kurulmasında Uygun Yer Seçimi

(Suitable Location Choice for Shopping Mall Centers in The Elazig ) 

Bekir Necati Altın; Derya Kahvecioğlu İç Anadolu Bölgesinde (Nevşehir-Niğde-Aksaray-Ereğli-Konya Arasında) Volkanik Şekillerin Arazi Kullanımına Etkisi

[The Effect Of Volcanic Landforms On Land Use (Among Nevşehir-Niğde-Aksaray-Ereğli-Konya) In Central Anatolia]

Emine Duygu Kahraman; M.Burcu Sılaydın Aydın Mekansal Açıdan Kıyı Kentlerinin İklim Değişikliğine Karşı Kırılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi

(Determining Vulnerability Types And Levels Of Coastal Cities İn Morphological Context Against To Sea Level Rise Threat, Turkey)

Fikret Saygın; Orhan Dengiz İnebolu Havzasında Farklı Fizyografik Faktörlerin ve Toprak Sınıflarının Belirlenmesi ve Haritalanması

(Determination Of Physiographic Factors, Different Soil Classes Based On St/Wrb And Mapping İn İnebolu Watershed)

Güven Şahin; Berna Kendirli Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler

(A New Agricultural Enterprise Model: Vertical Farms)

İbrahim Aytaş; Bayram Cemil Bilgili; Şükran Şahin Çankırı Kenti Peysaj Karakter Analizi

(Analysis Of Landscape Character in Çankırı)

Kerime Karabacak; Ali Özçağlar Arazi Kullanımı Planlaması Yönünden Karpaz Yarımadası’nın Turizm Alanları

(An Assesment of in Terms of Land Use Planning in The Karpaz Peninsula Tourism Areas)

M. Taner Şengün; Halil Günek; Ayşegül Küçük Polat Ovasında (Malatya) Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler

[Relations Between Geomorphological Units And Land Use On Polat Plain  (Malatya )]

Mehmet Ali Özdemir; Erdem Gür Dinar Depremi Öncesinde ve Sonrasında Dinar İlçesinde Arazi Kullanımı

(Land Use In Dinar County Before And After Dinar’s Earthquake)

Mehmet Deniz; Muhammet Yıldırım Buharkent’te Fonksiyonel Arazi Kullanımı

(Functional Land Use in Buharkent)

Muhammed Emin Aksu; Ali Yiğit İstanbul-Sultanbeyli’de Hızlı Mekânsal Değişimin Coğrafi Boyutu

(Rapid Spatial Changing’s Geographical Dimensions in İstanbul-Sultanbeyli)

Muhammed Khurshid;  Muhammed Nafees; Mehmet Somuncu Meraların Bozulmasında Tarımsal İşgalin Rolünü Anlama: Kuzey Pakistan’da Batı Himalaya’dan Bir Örnek Olay Çalışması

(Understanding The Role Of Agriculture Encroachment İn Pastures Degradation: A Case Study From Western Himalaya in Northern Pakistan)

Orhan Mete Kılıç;  Hakan Mete Doğan;  Ekrem Buhan Kelkit Havzası Toprak Kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi

(Determination of Soil Loss of Kelkit Basin Using Geographic Infomation Systems and Remote Sensing)

Ramazan Koca; Merve Altundal Öncü; İsmet Güney;  Mehmet Somuncu Korunan Alanlarda Etkili Planlama ve Sürdürülebilir Alan Yönetiminin Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneğinde İncelenmesi

(A research on effective planning and sustainable area management in protected areas: Case of Kaçkar mountains national park)

Rüya Bayar Ankara İli Arazi Örtüsü Değişiminin CORINE Kapsamında Değerlendirilmesi (2000-2012)

[An Assessment of the Land Cover Changes in Ankara Province using CORINE Land Cover Data (2000-2012)]

Sedat Benek; Aykut Camcı; Ahmet Şahap GAP Uluslararası Havalimanı’nın Yer Seçimi Bakımından Değerlendirilmesi

(GAP International Airport Evaluation in Terms Of Site Selection)

Selim Eraslan; Ali İmamoğlu; Adem Coşkun; Fikret Saygın; Orhan Dengiz İnebolu Havzası Topraklarının Erozyon Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Agregat ve Stürüktür Stabilite Durumları, Arazi Örtüsü ile Olan İlişkileri

(Determination of Soil Erodobility Based on Aggregate and Structure Stabilities in İnebolu Catchment and Their Relationship with Land Cover)

Selin Yıldız; Mehmet Fatih Döker Landsat Uydu Verileri Kullanılarak Şehirsel Gelişimin Tespit Edilmesi: İzmit Şehri Örneği

(The Detection Of Urban Development By Using Landsat Satellite Data: The Case Of Izmit)

Sümeyra Kurt; Emre Duman Sakarya Ovasında Arazi Kullanımı ve Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Zamansal Değişimi

(The Temporal Change Of The Relationship Between Land Use And Geomorphological Units in Sakarya Plain)

Şule Kısakürek; İbrahim Halil Hatipoğlu; Hakan Doygun Arazi Örtüsünün Yöre Halkının Gelir Kaynakları ve Gelir Durumu Üzerindeki Etkisi: Kahraman Maraş Ahir Dağı Örneği

(The Influence Of Land Cover On Income Status And Income Sources: The Sample Of K.Maraş Ahır Mountain)

 5. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA SEKSİYONU

Bildiri Sahibi/Sahipleri

Bildiri Adı

Adnan Alkan; Fatih Adıgüzel; Efdal Kaya Batman Şehrinde Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi

(The Importance Of Green Places in Decreasing The Urban Temperature in Batman)

Ahmet Karakoç; Murat Karabulut; Gökay Göksu; İlhami Doğan Otlaklarda Biyokütle Özelliklerinin Hıperspektral Uzaktan Algılama Verileri İle İncelenmesi

(An Examination Of Grassland Biomass Using Hyperspectral Remote Sensing Data)

Ahmet Şahap; Fatih Adıgüzel; Efdal Kaya; Mehmet Çetin Şanlıurfa Kent Yapısının Kentsel Isı Adasına Etkisi

(The Urban Heat Island Effects Of Urban Structure in Sanlıurfa)

Bekir Taştan; Arif Çağdaş Aydınoğlu; Yalçın Şahin Analitik Hiyerarşi (Ahp) Ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle Sel Tehlike Ve Zarar Görebilirlik Değerlendirmesi: Rize-Fındıklı Örneği

[Assessment Of Flood Hazard And Vulnerability Using Analytical Hierarchy And Fuzzy Logic Methods: The Rize Fındıklı Case]

Eric Schoob; Nussaïbah B. Raja Modelling Spatial Variation in the Determinants of Refugee Migration in Europe with Geographically Weighted Regression
Fahrettin Engin; Mustafa Taner Şengün Cbs Yardımı İle Toplu Konut Alanları Yer Seçimi; Malatya Örneği

(Housing Site Selection Criteria With The Help Of GIS; Malatya Sample)

Fatih Adıgüzel; Efdal Kaya; Mahmut Çerçioğlu Orman Yangınlarının Topografik Özelliklere Bağlı Olarak Cbs Ve Uzaktan Algılama Verileriyle Analiz Edilmesi: Ibecik Orman İşletme Şefliği Örneği

(Analysis of forest fire depends on topographic features using by GIS and remote sensing data: a case study of Ibecik forest management units)

Hasan Hüseyin Aksu Adana’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Nem Dağılışı

[Geographical Information Systems (GIS )Based Distribution Of Relative Humidity In Adana, Turkey]

Hatice Kılar; İhsan Çiçek Göksu Deltası’nda Fırtına Kabarmasına Bağlı Kıyı Çizgisi Değişimi

(Changes in The Shorline of The Göksu Delta Due To Storm Surges)

Kerime Karabacak; Erkan Yılmaz Lefkoşa Yüzey Isı Adası: Arazi Örtüsü, Aylık NDVI ve Aylık Yüzey Sıcaklığı Arasındaki İlişkiler

(Lefkoşa Surface Heat Island: The Relationship among Land Cover, Monthly NDVI and Monthly Surface Temperature)

Merve Uz;  Müge Ağca; Efdal Kaya CBS Ve Uzaktan Algılama Verileri İle Mamasun Barajının Su Kalitesine Etki Eden Arazi Kullanımlarının Modellenmesi
Murat Köle; Murat Ataol; Tevfik Erkal Eber ve Akşehir Gölleri’nde 1990 – 2016 Yılları Arasında Gerçekleşen Alansal Değişim

(Spatial Changes Of Eber And Akşehir Lakes Between 1990 And 2016)

Nilgül Karadeniz; İdil Kanter Otçu; Cennet Tekin Cüre; Esra Şenöz; Sadık Deniz Akman; Kevser Sena Ceylan Peyzaj Planlama Senaryolarının Geodesign Yaklaşımı İle Geliştirilmesi: İmrahor Vadisi Örneği

(Improving The Landscape Planning Scenarios Through The Geodesign Approach : The Case Study Of Imrahor Valley)

Nussaïbah B. Raja; Olgu Aydın Şehir Taşkın Modellemesi: Bodrum Örneği

(Urban Flood Modelling: The Case of Bodrum)

Olgu Aydın; Nussaïbah B. Raja; Necla Türkoğlu; İhsan Çiçek Ankara’da Hava Kirliliğinin Mekânsal-Zamansal Analizi

(Spatio-temporal analysis of air pollution in Ankara)

Onur Çalışkan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı İle Buzul Hacim Hesaplamaları: Şahintaşı Buzulu, Munzur Dağları

(Calculating Glacier Volume By Geographical Information Systems: Şahintaşı Glacier, Munzur Mountains)

Recep Yurt Trafik Kazalarının Azaltılması Amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması (Trabzon Örneği)

[Using Geographical Information Technologies for Reducing Number of Traffic Accidents (Example of Trabzon)]

Sadi Uymaz; Erkan Yılmaz Sivas ve Samsun Yüzey Isı Adası Ve Özellikleri

(Surface Heat Islands and Features of The Sivas and Samsun Cities in Turkey)

Serhat Şensoy; Erkan Yılmaz Konya ve Çevresinin Uydu Verileri İle Yüzey Sıcaklık Değişimleri

(Surface Temperature Changes Of Konya And Its Environment Via Satellite Data)

Serkan Kemeç Mekansal Erişilebilirlik Ve Mekan Dizim Yaklaşımlarının Afet Yönetim Stratejilerinin Geliştirilmesinde Kullanımı: Fethiye Tsunami Taşkın Örneği

(Utilization Of The Spatial Accessibility And Space Syntax Approaches For The Development Of The Dissaster Management Strategies: Fethiye Tsunami Inundation Case)

Vedat Avci Gökçeli Çayı Havzası’Nda (Bingöl) Aktif Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi

[Determining The Effect Of Active Tectonics  On Gökçeli Stream Basin (Bingöl) By Morphometrıc Analyses]

Zafer Başkaya; Emre Duman Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanlı Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Ve Çevrimiçi Emlak Ve İnşaat İzinleri (Maks) Projesi’nin Kurumsal Entegrasyon Ve Coğrafya Bilimine Yapacağı Katkılar Açısından Önemi

[The Importance Of GIS Database Spatial Address Log System And Online Real Estate And Construction Permission (Maks) Project And İts Contribution Institutional Integration And Geography Science]