Accepted Papers Type of presentations
(Poster/Oral)
1. Abdulhalik Pınar, Sedat Benek, Sosyo-Ekonomik Yapının Dijital Okuryazarlığa Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Impact of Socio-Economic Structure on Digital Literacy

Poster
2. Abdullah Soykan, Yunus Emre Mutlu, Murat Fıçıcı, Kille Çayı Havzasında CBS Tabanlı Rusle (3D) Erozyon Analizi

Erosion Analysis of Kille Creek Basin with GIS Based on Rusle (3D) Method

Oral
3. Abdurrahman Dinç, Türkiye’deki Yavaş Şehirlerin Sürdürülebilir Turizm Coğrafyası Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Sustainable Tourism Geography of Slow Cities in Turkey
Oral
4. Ahmet Atasoy, Doğal Ortam Özellikleri Açısından Ulucak  (Uşak) Peribacaları

Natural Environment Characteristics Open Ulucak (Usak) Peribacaları

Oral
5. Ahmet Aykanat, Mehmet Ali Özdemir, Siverek İlçesinde Arazi Kullanımı

Land Use of Siverek District

Oral
6. Ahmet Evren Erginal, M.S. 740 İznik Depreminin Yalıtaşlarındaki İzi ve Su Altındaki Bazilika ile İlişkisine Dair Tartışma
Discussion on Evidence of Ad 740 İznik Earthquake on Beachrocks and its Relation with Submerged Basilica
Oral
7. Ali Ekber Gülersoy, Mehmet Ali Çelik, Çeşitli Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Urla-Çeşme Yarımadası Arazi Örtüsü Değişiminin (1985-2017) İzlenmesi

The Monitoring of Urla-Çeşme Peninsula Land Cover Change (1985-2017) Using Different Remote Sensing Techniques

Oral
8. Ali Erkan, Akdağ Kütlesi’nde Rölatif Tektonik Aktivite Sınıflaması

Classification of Relative Tectonic Activity in Akdağ Mass

Oral
9. Ali İmamoğlu, Orhan Dengiz, Toprak Kabuk Oluşumunun Farklı Arazi Kullanımları ile İlişkisi, Samsun İli Örneği

Relation of Soil Crust Formation to Different Land Uses, Samsun Sample in Turkey

Oral
10. Ali Özçağlar, Büyükşehir Belediyeli İllerde Yok Sayılan Kasabalar Üzerine Bir Analiz

An Analysis on Ignored Towns in Provinces with Metropolitan Municipalities

Oral
11. Ali Yamak, Barış Taş, Ünye’de Cumhuriyet Dönemi Kentsel Nüfus Değişimi
Urban Population Change During Republic Period in Ünye
Oral
12. Ali Yiğit, Reinhard Stewig’in Bursa Şehri İçin Belirlediği Nitelikler

Bursa’s Characteristics Determined By Reinhard Stewig

Oral
13. Alican Berber, Mehmet Somuncu, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi

Evaluating Protected Area Management of Battle of Sakarya National Historic

Oral
14. Altay Fırat, Kuzey Kıbrıs’ta Ormancılığın Hukuksal Mevzuattaki Yeri ve Değişim Süreci

Role and Transition Process of the Legislation of Forestry of Northern Cyprus

Oral
15. Anıl Türkyılmaz, Mustafa Murat Yüceşahin, “Kalkınma” Teriminin Kavramsallaştırılma Pratiğine Dair Bir Eleştiri

A Critique Regarding the Practice of Conceptualizing the Term “Development”

Oral
16. Asım Çoban, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Ortadoğu Coğrafyasında Filistin ve İsrail’ e İlişkin Farkındalıkları
The Awareness of Social Science Department Prospective Teachers on ” Palestine and İsrael in Middle East Geography”
Oral
17. Ayla Deniz, Edward Whitney, Evden Uzakta, Eve Yakın: ABD’deki Türk Akademisyenlerin Ulusaşırı Akademik Alanları

 Away from Home, Close to Home: Transnational Academic Spaces of Turkish Academics in the USA

Oral
18. Ayla Deniz, E. Murat Özgür, “Bu Duvarlar Bizim Hatırlama Defterimiz”: Bir Hafıza Mekânı Olarak İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi

‘These Walls are Our Recall Diary’: İstanbul Aya Pantaleymon Ortodox Church

Oral
19. Aysen Özgüneylioğlu, Nizamettin Kazancı, Dağlık Frigya’nın (Kütahya-Eskişehir-Afyon Bölgesi) Kültürel Jeolojisi

Cultural Geology of the Mountaneous Phrygia (Eskişehir- Kütahya- Afyon Territory)

Oral
20. Ayşe Çağlıyan, Gülsen Ayhan, Türkiye’de Yağışın Mekânsal Analizi
Spatial Analysis of Precipitation in Turkey
Oral
21. Ayşe Nur Timor, Kaan Kapan, Endonezya’da Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Tourism and Recreation Activities in Indonesia

Oral
22. Aziz Ören, Uğur Doğan, Çetin Şenkul, Fikri Kulakoğlu, Warren J. Eastwood, Kültepe (Kayseri) Çevresinin Son 5000 Yıllık Paleo-Vejetasyon Kaydı ve İnsan Etkisi

Palaeo-Vegetation Records and Human Impact During the Last 5000 Years of Kültepe (Kayseri) and Surroundings

Oral
23. Bahaddin Şahin, Seçim Kartografyası İçin Alternatif Bir Tematik Haritalama Tekniği: Alansal Kartogramlar
Alternative Thematic Mapping Technique For Electoral Cartography: Area Cartograms
Oral
24. Bahtiyar Aydın, Faruk Alaeddinoğlu,

Kırsal Turizmde Alan Yönetimi Önerisi: Ordu Aybastı Yaylaları

Proposal of Rural Tourism Area Management: The Plateau of Aybastı in Ordu

Oral
25. Barbaros Gönençgil, Osman Sarıgül, Peltier’e Göre Türkiye’nin Morfojenetik Bölgelerinin Belirlenmesi

According to Peltier, Determination of Turkey’s Morphogenetic Region.

Oral
26. Barış Taş, Okan Türkan, Deyimler ve Atasözlerdeki Coğrafya

Idioms and Proverbs in Geography

Oral
27. Barış Taş, Okan Türkan, Türkiye’de İdari Coğrafya Açısından İlçe Merkezi Nüfus Büyüklükleri

In Terms of Administrative Geography District Center Population Sizes of Turkey

Oral
28. Bekir Derinöz, Küçük Menderes Havzasında Su Kaynaklarının Yönetimi:  Politik Ekolojik Bir Yaklaşım

Water Resources Management in Küçük Menderes Basin: A Political Ecological Approach

Oral
29. Bekir Derinöz, Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı’nın Kültürel Ekolojisi

Cultural Ecology of Küçük Menderes Delta Wetland

Poster
30. Berna Hepbilgin, Telat Koç, Kazdağı ve Yakın Çevresindeki Ağaç Formasyon Alanlarında Öngörülen Sıcaklık ve Yağış Değişiklikleri
Projected Changes in Temperature and Precipitation in Tree Formation Areas in Mount Ida (Kazdağı) and its Surrounding Area.
Oral
31. Bilge Armatlı Köroğlu, Tanyel Özelçi Eceral, Ankara Savunma Sanayi Kümelenmesinde Firmaların Rekabet Kapasitesini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Competitive Capacity of Firms in the Ankara Defense Industry Cluster
Oral
32. Bülent Güner, 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Jeopolitik

Geopolitics from 20th Century to the 21st Century

Poster
33. Çağlar Çakır, Ahmet Evren Erginal, Aygır Gölü Çökellerinin Çoklu Proksi Verilerine Göre Kuzeydoğu Anadolu’da Son 550 Yıldaki İklimsel Salınımlar

Climatic Oscillations in the Last 550 Years in Northeast Anatolia Based on Multiple Proxy Data of Lake Aygır Sediments

Oral
34. Çetin Şenkul, Seda Kaya, Uğur Doğan, Türkan Memiş, Mustafa Doğan,  Ahmet Köse, Susuz Dağ’ın mikro iklim koşullarının ve bitki örtüsü-iklim ilişkisinin belirlenmesi, Antalya

Determination of microclimate conditions and vegetation-climate relationship of Mount Susuz, Antalya

Oral
35. Çiğdem Ünal, İzmir/Çiğlide Sanayi Gelişimini Sağlayan Yerel Dinamikler

Local Dynamics Providing Industrial Development in Çiğli/İzmir

Oral
36. Canan Ayberk, Ters Yüz (Inside Out) Filminin Yerle Kurulan İlişki Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Inside out Movie in Terms of Relationship with Place

Oral
37. Canan Külek, Selver Özözen Kahraman, Suriyeli Göçmenlerin Göç Potansiyelleri ile Kalıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bağcılar Örneği
Investigation of Relationship Between the Persistency and the Potential of Migration of Syrian Immigrants: Case of Bağcılar
Oral
38. Candan Kuş Şahin,  E. Seda Arslan Muhacir, Heykel Parklarının Kentsel Turizm Açısından İrdelenmesi
Investigation of Sculpture Parks in Terms of Urban Tourism
Oral
39. Caner Hıdır, Mehmet Somuncu, Auschwitz – Birkenau Anıt Ve Müzesi’nin (Polonya) Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum (Poland) in Terms of Dark Tourism
Oral
40. Cemali Sarı, Şerife Günay, Kumluca ve Finike İlçelerinde Meydana Gelen Doğal Afetlerin Yerel Halk Üzerine Sosyoekonomik Etkileri
Socioeconomic Effects of Natural Disasters in Kumluca and Finike Districts on Local People
Oral
41. Cemali Sarı, Sinem Eren Bayraktar, Kemer İlçesindeki Esnafın Turizm ve Turist ile İgili Turumları

Artisan Attitudes Towards Tourism and Tourist in Kemer District

Oral
42. Cevdet Yılmaz, İşgücü Göçünün 70.Yılında “Avrupa’daki İşçi Türkler”den “Avrupalı Türkler”e
At The 70th Year, from “Turkish Workers in Europe” to “European Turks”
Oral
43. Cevdet Yılmaz, Oluşum Sebepleri, Verdiği Zararlar ve Alınan Önlemler Bağlamında Samsun – Atakum Sel ve Taşkınları
In the Context of Formation Causes, Damages That Given and Measures Taken: Floods and Torrent of Samsun – Atakum
Oral
44. Ceyda Kurtar Anlı, Nuri Yavan, Tüketim Mekânlarının Üretimi: Simit ve Simit Sarayı Örneği

Production of Consumer Spaces: The Case of Simit and Simit Sarayı

Oral
45. Deniz Cengiz, E. Murat Özgür, Selin Yıldız, Suriyeli Mültecilerin Gündelik Yaşam Pratikleri
Daily Life Experiences of Syrian Refugees in Antakya
Oral
46. Derya Çakaroz, Beyhan Öztürk, Umurbey Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi

The Determination of the Change of Umurbey Delta Coastlines Over Time by Using Geographical Information Systems and Remote Detection Methods

Oral
47. Doğukan Doğu Yavaşlı, M. Kirami Ölgen, Volkan Zoğal, İzmir Kıyılarındaki Sayfiye Alanları Yazları Daha mı Serin?

Are the Summer Resorts Around İzmir Really Cooler in Summer?

Oral
48. E. Seda Arslan Muhacir, Candan Kuş Şahin, Kadın Gözüyle Turizm: Isparta-Kuyucak Köyü’nde Turizm Faaliyetlerine Kadınların Katılımı
Tourism with Women Perpectives: Participation of Women in Tourism Activities in Isparta-Kuyucak County
Oral
49. Ecmel Erlat, Hakan Güler, Türkiye’de Sıcaklık Ekstremlerinin Sürelerinde Gözlenen Değişim ve Eğilimler (1950-2017)
Variability and Trends in Duration of Extreme Temperature of Turkey, 1950-2017
Oral
50. Elif Aksoy, Zerrin Söğüt, Kentsel Ölçekte Isı Adası Etkisine Karşı Çatı ve Cephe Bahçeleriyle Azaltma Düzeyinin Saptanmasında Tasarım Yazılımı Kullanılmasına Bir Örnek
An Example for Employing Design Software to Determine The Reduction Level of Roof and Facade Gardens Against Heat Island Effect at Urban Scale
Oral
51. Emin Atasoy, Siyasi Coğrafya ve Etnocoğrafya Perspektifinden  Filipinlerdeki Müslüman Topluluklar
Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography
Oral
52. Emine Bilgen Eymirli, Süleyman Toy, Erzurum Ovası Sulak Alanı’nın Kent Biyometeorolojik Koşullara Etkisinin Belirlenmesi

Determination of the Effect of Erzurum Plain Wetland Area on Urban Bioclimatic Comfort Conditions

Oral
53. Emine Bilgen Eymirli, Süleyman Toy, TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014 – 2023) Hazırlığı Kapsamında Ele Alınan Öngörü Literatürü Ve Öncü Bölgeler Kavramı

The Concepts of Pioneering Model Regions and Foresight Literature Employed in the Preparation of the Development Plan of TRA1 NUTS 2 Region

Oral
54. Emir Taşkın, Mutlu Yılmaz, Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Doğal Gazın Yeri ve Enerji Açısından Önemi

The Significance of Natural Gas in Terms of Energy in Manufacuring System of Electric Energy in Turkey

Oral
55. Emre Özşahin, İlker Eroğlu, Tarımsal Verimliliğinin Mekânsal Dağılışına Bir Örnek: Tekirdağ (Trakya Yarımadası)

A Case of Spatial Distribution of Agricultural Productivity:  Tekirdağ (The Thracian Peninsula)

Oral
56. Eren Şenol, Yök Atlas Veritabanına Göre Coğrafya Bölümlerinin Etki Alanları

The Domaıns of Geography Departments According to Cohe Atlas Database

Oral
57. Eren Şenol, Kentte Tarım: Giresun Kenti Örneği

Agriculture in the City: For Example Giresun City

Oral
58. Eren Şenol, Batlama Çayı Havzasında (Giresun)  Su Değirmenleri
Water Mills in the Batlama Creek Basin (Giresun)
Poster
59. Eren Yürüdür, İhsan Bulut,  Seçkin Hardal, Turizm Takvimi Planlamasının Önemi: Tokat İli Örneği

The Importance of Tourism Calendar Planning: The Case of Tokat Province

Oral
60. Eren Yürüdür, Seçkin Hardal, Yayla Yerleşmeleri ve Yaylacılığın Dünü Bugünü: Dumanlı Yaylası(Tokat) Örneği

Yesterday & Today of Highland Settlements and Transhumance: The Case Of Dumanli Plateau (Tokat)

Oral
61. Ergin Gökkaya, Esra Tunçel, Jips Karstlaşmasına Bağlı Olarak Gelişen Sübsidans Problemi, İnandık Örneği (Çankırı, Türkiye)
Subsidence Problem Due to Gypsum Karstification, A Case Of Inandık (Çankırı, Turkey)
Oral
62. Erhan Göksu, Mehmet Somuncu, Babia Gora Milli Parkında Turizm-Rekreasyon Aktiviteleri ve Ziyaretçi Yönetimi

Tourism and Recreation Activities and Visitor Management in Babia Gora National Park

Oral
63. Erkan Yılmaz, Erdem Bekaroğlu, Şule Gürboğa, Doğu Anadolu Yüksek Platosu’nun Manto Destekli Asimetrik Dom Yapısının Jeomorfolojik Analizi

The Geomorphic Patterns of a Mantle Supported Asymmetrical Dome Structure of The East Anatolian High Plateau

Oral
64. Erkan Yılmaz, Yılmaz Akdi, İhsan Çiçek, Esra Soysal, Cemal Atakan, Türkiye’de Yıllık Yağış Döngüleri

Periodicty of Annual Precipitation of Turkey

Oral
65. Ertuğ Öner, Serdar Vardar, Alazani Vadisinin Paleocoğrafyasında Didi Gora Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Tiflis – Gürcistan)
Geoarchaeology of Didi Gora Höyük İn Paleogeography of the Alazani Valley  (Tibilisi – Georgia)
Oral
66. Ertuğ Öner, Serdar Vardar, Aylin Karadaş, Rifat İlhan, Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya Ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir)
Paleogeographical and Geoarchaeological Reserach Around Bornova Plain and Bayraklı Mound (İzmir)
Oral
67. Ertuğrul Murat Özgür, Coğrafi Gerontoloji: Coğrafya ile Gerontolojinin Kesişiminde Bir Disiplinin Oluşumu
Geographical Gerontology: The Formation of a Discipline at the Intersection of Geography and Gerontology
Oral
68. Esen Durmuş, Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı
Settlements Distribution for Elevational Zones İn Diyarbakır Province
Oral
69. Esengül Doğru, Fatih Aydın, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi: Karabük Merkez İlçe Örneği
Analyzıng of the Traffıc Accıdent by the Geographıc Informatıon Systems (GIS): Karabük Merkez District Example
Oral
70. Esra Tunçel, Ergin Gökkaya, Munzur Dağlarının Tektonik Jeomorfolojisinin Morfometrik İndislerle İncelenmesi
Investigation of Tectonic Geomorphology of Munzur Mountains Using Morphometric Indices
Oral
71. Evren Atış, Şaban Çelikoğlu, Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Yönleriyle Filyos Vadi Projesi
Filyos Vadi Project from Socio-Economic and Environmental Points of View
Oral
72. Faruk Alaeddinoğlu, Bahtiyar Aydın, Van’da Sulak Alanların Mevcut Durumu Ve Turizme Konu Olma Yeterlilikleri
Current Status of Wetlands in Van and Tourısm to be Subject to Qualifications
Oral
73. Faruk Aylar, Halil İbrahim Zeybek, Çorum İli Doğal Turistik Çekicilikleri Destinasyonuna Bir Katkı: Susuz (Güm Güm) Şelalesi
A Contribution to the Corum City Natural Touristic Attraction Destination: The Susuz (Güm Güm) Waterfall
Oral
74. Fatih Altuğ, Avrupa Birliğinde Sanayisizleşme ve Türkiye’ye Etkileri
Deindustrialization in the European Union and Its Impact on Turkey
Poster
75. Fatih Altuğ, Suat Tuysuz, Türkiye’de İnovasyonun Mekânsal Dinamikleri

Spatial Dynamics of Innovation in Turkey

Oral
76. Fatih Orhan, Erdal Akpınar, Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği
An Example to Seasonal Migration in Turkey: Mobile Agricultural Labor
Oral
77. Fatma Esen, Vedat Avcı, Bingöl Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler
The Relations Between Geomorphological Units and Land Use on Bingol Plain and its Surrounding
Oral
78. Fatma Esra Gürsoy, Orhan Dengiz, Farklı Pedolojik Özelliklere Sahip Toprakların, Morfolojik, Mineralojik ve Bazı Mühendislik Özellikleri
Morphological, Mineralogical and Some Engineering Properties Of Soil Including Different Pedagogical Features
Oral
79. Fazilet Atasoy, Faize Sarış, Türkiye’de Biyoklimatik Bölgelerin Mekânsal Analiz Yöntemleriyle Sınıflandırılması
Classification of Bioclimatic Regions in Turkey with Spatial Analysis Methods
Oral
80. Fikriye Gül, Cengiz Akbulak, Çan Termik Santrali Çevresindeki Topraklarda Bazı Ağır Metallerin Coğrafi Dağılışı
Geographical Distribution of Some Heavy Metals in Soil Around the Çan Thermal Power Plant
Oral
81. Funda Varnacı Uzun, Öğrencilerin Aksaray’a İlişkin Kentsel Çevre Algıları
Urban Environmental Perceptions of Students Towards Aksaray
Oral
82. Görkem Saylam Hızarcıoğlu, Rüya Bayar, Çevre Etiği Bağlamında “İklim Mültecileri”
Climate Migrants with Environmental Ethics Approach
Oral
83. Gözde Emekli, Kent Turizminde Kültür Ve Yaratıcılık
Culture and Creativity in City Tourism
Oral
84. Gülsen Erginal, Yenice’de (Çanakkale) Termal Turizm Potansiyeli ve Sorunlar: Kum Ilıcası ve Hıdırlar Kaplıcası
Thermal Tourısm Potentıal and Problems In Yenice (Çanakkale): Kum Ilıca and Hıdırlar Thermal Spring
Oral
85. Gülsen Erginal, Kültür Mirası Turizmi Açısından Kaya Oygu Aya Nıkola Manastırı (Kıyıköy, Kırlareli)
The Rock-Cut Aya Nıkola Manastory for Cultural Heritage Tourism (Kıyıköy, Kırlareli)
Oral
86. Gürcü Aygün, Cengiz Akbulak, Kırsal Kalkınmaya Etkisi Açısından Organik Hayvancılık: Ardahan İli Örneği
Organic Livestock Farming in Terms of its Effects on Rural Development: The Case of Ardahan Province
Oral
87. Halil Günek, CBS ve Uzaktan Algılama ile USLE Toprak Erozyon Modeli: Bir Örnek Uluova ve Çevresi
Use Soil Erosıon Model wıth GIS and Remote Sensıng: A Case Study Uluova and Environment
Oral
88. Halil Hadimli, Küçük Menderes Havzasında Değişen Tarımsal Yapı: Tire Örneği
A Case Study From Changing Agricultural Structure in Küçük Menderes Basin: Tire
Oral
89. Halil Zorer, Van Gölü Akarsu Havzaları ve Özellikleri
The River Basins of Van Lake and Characteristics
Poster
90. Hamza Akengin, Yücel Dinç, Şehirlerin Yatay Gelişimlerinde Coğrafi Faktörlerin Etkisi: Manavgat Örneği
The Effect of Geographic Factors in Horizontal Development of the Cities: Manavgat Sample
Oral
91. Harun Reşit Bağcı, Kemalettin Şahin, Yeşilırmak Deltasındaki Turistik Çekiciliklerin Ulaşılabilirlik Durumları
Availability of Touristic Attractions in Yeşilırmak Delta
Oral
92. Harun Tunçel, Türkiye’deki Periyodik Pazarların Sınıflandırılması
Classification of Periodic Market in Turkey
Oral
93. Hasan İçen, Üniversitelerin Bulundukları Şehirlere Etkileri: Nevşehir Örneği
The Effects of Universities on Their Cities: Example of Nevsehir
Poster
94. Hasan Tatlı, Türkiyedeki Kuraklık Persistansı
Drought Persistence over Turkey
Oral
95. Hatice Kılar, İhsan Çiçek, Kıyı Çizgisinin Gelecekteki Konumunun Tahmini, Göksu Deltası, Mersin Türkiye
A New Method for Future Shoreline Prediction Case Study: Göksu Delta, Mersin Turkey.
Oral
96. Hatice Rümeysa Küpcü, Mehmet Somuncu, Hattuşa UNESCO Dünya Mirası Ziyaretçilerinin Motivasyon Ve Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Visitor Motivations and Visitor Satisfaction at Hattusha UNESCO World Heritage, Turkey
Oral
97. Hatice Turut, E. Murat Özgür, İki Kent Bir Temsil: Eskişehir ve Konya’da Neoliberal Kentleşmenin Mekân Üretimi
Two Cities and One Representation: Production of Space in Eskişehir and Konya by Neoliberal Urbanization
Oral
98. Hıdır Serkendiz, Hasan Tatlı, Beyhan Öztürk, Türkiye Üzerindeki Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Yeniden Tanımlanması
Re-Defıned Patterns of Potential Wind Energy Density over Turkey
Oral
99. Hikmet Ülker, Mustafa Murat Yüceşahin, Küreselleşme, Neoliberal İdeoloji ve Yerellik Bağlamında Kimliğin Dönüşümü

Identity Transformation within the Context of Globalization, Neoliberal Ideology and Localness

Oral
100. Hilal Surat, Mert Yılmaz, Ekoturizm ve Coğrafi İşaretleme: Artvin Örneği
Ecotourism and Geographical Indication: Artvin Example
Oral
101. Hulusi Karagel, Emre Alkaya, Türkiye’de Coğrafyacıların Sağlık Coğrafyası Alanında Yaptıkları Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme
An Analysis on the Works of Health Geography Done by the Geographers in Turkey
Oral
102. Hüseyin Bayram, İbrahim Kopar, Mehmet Ali Çelik, Akdağ Kütlesinde (Olur- Erzurum) Bitki Örtüsünün Ortam Koşullarına Göre Değişiminin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Vegetation Variation According to Ambient Conditions in Akdağ Mass (Olur-Erzurum) Using Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS)
Oral
103. Hüseyin Fırat Arda, Murat Tanrıkulu, Arap Baharı’nın Siyasi ve Jeopolitik Açıdan İncelenmesi Suriye Arap Cumhuriyeti Örneği
Political and Geopolitical Analysis of the Arab Spring Example of the Syrian Arab Republic
Oral
104. Işılay Acar, Mutlu Yılmaz, Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Sorunsalı Üzerinden Doğal Gaz Paylaşımı
Natural Gas Sharing on the Eastern Mediterranean Continent Coastal Problematic
Oral
105. İbrahim Atalay, Sevda Altunbaş, A. Ahmad Khan and Mücahit Coşkun, The Effects of Tectonic Movements on the Shaping of Topography, Karstification And Soil Formation in The South Western Part Of Taurus Mountaıns in Turkey Oral
106. İbrahim Atalay, Sevda Altunbaş, A. Ahmad Khan and Mücahit Coşkun, The Mountain Ecology of The Taurus Mountains and Its Effects on Nomadism Oral
107. İbrahim Sezer, Liman Faaliyetlerinin İl Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Ordu İli Örneği
Place and Importance of Harbor Activities in the Economy of a Province: Example of the Province of Ordu
Poster
108. İbrahim Yıldız, Mehmet Somuncu, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesine İlişkin Ziyaretçiler ile Yerel Halkın Algı ve Memnuniyet Düzeyleri

Kaman Kalehoyuk Archeology Museum and Japanese Garden with Regard to the Perception and Satisfaction Levels of the Visitors and Local People

Oral
109. İhsan Bulut, Ayhan Solmaz, Konut Ekolojisi Açısından  Mersin Levanten Evleri

Levantine Houses of Mersin in Housing Ecology

Oral
110. İhsan Bulut, Mücahit Durmuş, Berna Özoğul, Antalya Kırcami ve Çevresindeki Mahallelerde, 2000-2017 Yılları Arasında Arazi Kullanımı Değişimi ve Etkileri

Land Use Change and its Impacts in Kırcami and its Surroundings, Antalya Between 2000 and 2017

Oral
111. İhsan İçingir, Tevfik Erkal, Türkiye’de Vuku Bulan Trafik Kazalarına Bir Fiziki Coğrafya Yaklaşımı

A Physical Geography Approach to Traffic Accidents Occurred in Turkey

Poster
112. İlker Alan, Zerrin Demiröz, Sadi Uymaz, Rüya Bayar, Ankara’da Arazi Kullanım Değişiminin Marcov Analizi

Marcov Analysis of Land Ase Change in Ankara

Oral
113. İlker Eroğlu, Emre Özşahin, Tekirdağ Kırsal Turizm Projesinin Planlamasına Üzerine Pilot Bir Çalışma: Kastro Koyu (Saray/Tekirdağ)

A Pilot Study on Planning Tekirdağ Rural Tourism Project: Kastro Bay (Saray/Tekirdağ)

Oral
114. İlker Yiğit, Tarihi Göç Çalışmalarında Osmanlı Dönemi İstatistiki Kaynakları

Statistical Resources of the Ottoman Period in the Historical Migration Studies

Oral
115. İnci Demirağ Turan, Orhan Dengiz, Mehmet Arif Özyazıcı, Trabzon İli Tarım Topraklarının Toprak Kalite İndeksinin Değerlendirilmesi
Assessment of Soil Quality Index for Agricultural Fields in Trabzon
Oral
116. İskender Dölek, Alparslan 2 Barajı (Muş) Havzasında Yer Alan Heyelanlar ve Etkileri

Landslides and Their Effects On Alparslan-2 Dam (Muş)

Oral
117. İsmail Ege, Sultandağı(Afyonkarahisar) Buzluk Mağarası

Sultandağı(Afyonkarahisar) Buzluk Cave

Oral
118. İsmail Ölmez, Reşat Geçen, Antakya’da (Hatay) 2017’de Meydana Gelen Yangınların Zamansal ve Mekânsal Dağılışı

Temporal and Spatial Distribution of Fire in Antakya (Hatay) in 2017

Oral
119. Kaan Kapan, Ayşe Nur Timor, Kardeş Şehir Projelerinin Turizm Faaliyetlerine Etkisi: Bakü-İzmir Örneği
Effects of Tourism Activities of Sister City Projects: Bakû-İzmir Sample
Oral
120. Kadriye Toy, Fatih Tarazan, Eskişehir Merkez İtfaiye İstasyonlarının Sürüş Analizi ve Yeni Bir İtfaiye Sorumluluk Alanının Belirlenmesi
Driving Analysis of Eskişehir Center Fire Station and Designation of Their New Responsibility Areas
Oral
121. Kemal Koçaklı, Halil Zorer, Etrüsk Volkan Dağı Kalderasının Jeomorfolojik Özellikleri
Geomorphological Characteristics of Caldera of Etrüsk Volcanic Mountain
Oral
122. Kenan Arınç, Mehmet Zaman, Tarihi İpekyolu’ndan Erzurum’a Yaya Mülteci Akını ve Ortaya Çıkan Sorunlar
On Foot Refugee Flood to Erzurum Through Historical Silk Road and Encountered Problems
Oral
123. Kerime Karabacak, Girne İlçesi’nde (KKTC) Arazi Örtüsü Değişimi
Land Cover Change in Kyrenia, Cyprus
Oral
124. Levent Uncu, Ebubekir Karakoca, Hakan Kasapoğlu, Harmankaya Kanyonu’nun (Bilecik) Jeomorfolojisi ve Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Geomorphology of Harmankaya Canyon (Bilecik) and Evaluaiıon of its Ecotourism Potential
Oral
125. M.Kirami Ölgen, Seray Töz, Yusuf Özbel, Seher Topluoğlu, Türkiye’nin Endemik Bölgelerinde CBS ve Uzaktan Algılama ile Vektör Kum Uçması Dağılımına Dayalı Kutanöz Leishmaniasisin Mekânsal Risk Modellemesi
Spatial Risk Modeling of Cutaneous Leishmaniasis Based on Vector Sand Fly Distribution in Endemic Areas of Turkey Using GIS and Remote Sensing
Oral
126. M.Murat Kale, Murat Ataol, İlyas Sadık Tekkanat, Yeşilırmak Deltasındaki Kıyı Çizgisi Gerileme Oranının Belirlenmesi
Computation of Shoreline Retreat Rate Along the Yeşilırmak Delta
Oral
127. M.Murat Kale, Murat Ataol, İlyas Sadık Tekkanat, DSAS Kullanarak Kızılırmak Deltasındaki Kıyı Çizgisi Değişim Oranının Belirlenmesi
Determination of Shoreline Change Rate in Kızılırmak Delta Using DSAS.
Oral
128. Mehmet Ali Çelik, Ali Ekber Gülersoy, CBS ve Uzaktan Algılama Metodolojisi ile Tire İlçesinde (İzmir) Güneş Enerji Santrali (Ges) İçin Uygun Alanların Belirlenmesi
Determination of Convenient Areas for Solar Power Plant Via GIS and Remote Sensing Methodology in Tire District (İzmir)
Oral
129. Mehmet Ali Özdemir, Okan Bozyurt, Afyonkarahisar Şehirsel Alanında Meteorolojik Farklılıklar ve Kentsel Planlama
Meteorological Differences and Urban Planning in Afyonkarahisar Urban Area
Oral
130. Mehmet Ali Toprak, Şevket Işık, Dumlupınar Üniversitesinin Kütahyanın Konut Piyasasına Etkileri
The Impacts of Dumlupınar University on Kütahya’s Housing Market
Oral
131. Mehmet Deniz, Kazım Kazdal, Mustafa Topuz, Eğitime Erişilebilirliğin CBS ile Mekânsal Analizine Bir Örnek: Rize Kenti
Spatial Analysis of Educational Accessibility With GIS: Case Study of Rize City
Oral
132. Mehmet Deniz, Emine Kocaman, Mustafa Topuz, Turgutlu İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) Konumlandırılmasının CBS ile Analizi
Analysis of Locating Family Health Centers (ASM) in Turgutlu District By GIS
Oral
133. Mehmet Dogan, Dario Martin-Benito, Nesibe Köse, Neil Pederson Ilıman Nemli (Kolşik) Ormanlarda Doğu Kayınının (Fagus Orientalis) Radyal Büyümesi Üzerine İklim Değişkenliğinin Etkisi
Influence of Climate Variability on Radial Growth of Oriental Beech (Fagus Orientalis) in the Temperate Rainforest (Colchic)
Oral
134. Mehmet Emin Cihangir, Yamaç Ünitelerine Göre Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi
Landslide Susceptibility Assessment by Slope Units
Oral
135. Mehmet Kadri Tekin, Hasan Tatlı, Telat Koç, Türkiye’deki Yaşam-Bölgelerinin Holdridge Yaşam-Zon Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination Life Zones in Turkey Via Holdridge Life-Zone Method
Oral
136. Mehmet Somuncu, İklim Değişikliği Türkiye Turizmi İçin Bir Tehdit mi Yoksa Bir Fırsat mı?

Is Climate Change a Threat or an Opportunity for Tourism of Turkey?

Oral
137. Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Çiğdem Varol, Necla Türkoğlu, Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Yer Seçim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara Metropol Kent Örneği
Factors Affecting Location Choice Preferences of Knowledge Intensive Business Services Activities: The Case of Ankara
Oral
138. Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Türkiye İllerine Göre Enerji Sektörünün Yerelleşme Düzeyleri
Specialization Levels of the Energy Sector in Turkey’s Provinces
Oral
139. Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerini Tanımlama ve Sınıflandırma Önerisi
Suggestion for Identification and Classification of Knowledge Intensive Business Service Activities
Oral
140. Melis Merve Nayir, Mehmet Somuncu, Ankara İli’nde Tarımsal Su Yönetimi
Agricultural Water Management in Ankara Province
Oral
141. Meltem Genç, Zahide Acar, Bozcaada ve Gökçeada Adalarının Rüzgâr Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of the Wind Characteristics on Bozcaada and Gökçeada Islands

Oral
142. Meltem Genç, Zahide Acar, Gökçeada ve Bozcaada Rüzgârlarının Basınç ve Sıcaklık ile İlişkisi
Relationship Between Pressure and Temperature of Gökçeada and Bozcaada Winds
Oral
143. Meryem Atik, Veli Ortaçeşme, Emrah Yıldırım, Akdeniz Coğrafyasında Kırsal Kültürel Peyzajlar: Antalya’da Bir Araştırma

Rural Cultural Landscapes in the Mediterranean Geography: A Study in Antalya, Turkey

Oral
144. Mesut Demircan, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırıklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (Nao) İndisi ile İlişkisi

Relationship Between Homogeneity Breaking Points in Temperatures and North Atlantic Oscillation (Nao) Index

Oral
145. Mesut Elibüyük, Türkiye’de Toplayıcılık ve Bölgesel Dağılışı

Gathering and its Regional Distribution in Turkey

Oral
146. Mevlut Tas, Selver Özözen Kahraman, İstanbul’da Sosyo-Ekonomik Ayrışmanın Siyasal Tercihlere Etkileri (2011-2015 Genel Seçimleri)

The Effects of Socio-Economic Distinction on Political Preferences in İstanbul (2011-2015 General Elections)

Oral
147. Mim Sertaç Tümtaş, Sosyal Ayrışmaların Mekânsal İzdüşümü: Suriyeli Kent Mültecileri Üzerine Bir Tartışma

Spatial Reflection of Social Separations: A Discussion on Syrian Urban Refugees

Oral
148. Muhammad Khurshid, Muhammad Nafees, Abdullah Khan, Mehmet Somuncu, Socio-Economic and Ecological Consequences of Pastoral Livelihood Diversification Through Mountain Agriculture in Northern Pakistan Oral
149. Muhammed Ali Yarıcı, Özlem Yağbasan, Burdur Göller Havzası’nın Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

Applıcatıon of Geographic Informatıon System in the Determination of the Morphologic Characteristics of Burdur Lakes Basin

Oral
150. Muhammet Öksüz, Ömer Kucak, Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden İktidarı, Toplumsal Cinsiyeti ve Demografiyi Anlamak

Look at Life From Death: Understanding on Siirt City Cemeteries Power, Gender and Demography

Oral
151. Muhammet Topuz, Haralambos Feİdas, Murat Karabulut, Türkiye’de Yağış Eğilimleri (1955-2013) ve Atmosferik Dolaşım

Precipitation Trends in Turkey (1955-2013) and Atmospheric Circulation

Oral
152. Murat Tanrıkulu, Türkiye’de Coğrafyacı Ve Coğrafya Eğitimcisi İkileminde Coğrafya Bilimi

Geography Science in the Dilemmas of Geography Educator and Geography in Turkey

Oral
153. Mustafa Ertürk, Gökhan Gökdemir, Tarihi Coğrafya Açısından Vadi Yerleşmelerine Bir Örnek: Dim Çayı Vadisi

An Example of Valley Settlements in Terms of Historical Geography: Dim River Valley

Oral
154. Mustafa Kahraman, Türkiye Şehirlerinin Mekânsal Büyüme Analizi

Spatial Analysis of Urban Growth in Turkey

Oral
155. Mustafa Köse, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Perspektifinde Türkiye’de Göç Etkinliği ve Nüfus Devinimi

Migration Effectiveness and Population Turnover in Turkey in the Perspective of Address-Based Population Registration System

Oral
156. Mustafa Satar, Zerrin Söğüt, Çukurova Bölgesi Sulak Alanlarının Önemi

The Importance of Wetlands in Çukurova Region

Oral
157. Mutlu Kaya, Cevdet Yılmaz, Geleneksel Kır Meskenlerinde Mimari Degradasyon: Sinop İli Örneği

Architectural Degradation in Traditional Rural Houses: A Case Study of Sinop

Oral
158. Muzaffer Siler, M. Taner Şengün, Akçatepe Mağarası (Elazığ-Keban)

Akçatepe Cave (Elazığ-Keban)

Oral
159. Nami Yurtseven, Osmancalı (Manisa) Köyünde Taşlaşmış Ormanlar Üzerine Coğrafi İnceleme

Geographical Investigation on Petrified Forests in Osmancalı (Manisa) Village

Oral
160. Nazan Karakaş Özür, Murat Ataol, Coğrafya Araştırmalarında CORINE Verilerinin Kullanılması

Use of CORINE Data in Geography Research

Oral
161. Nermin Atila, Hitit Devleti’nin Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği

The Hittite State of Security Frontiers in Geopolitical Terms

Oral
162. Neslihan Dal, Barbaros Gönençgil, Türkiye’de Dağ ve Dağlık Alan Sınırlandırması İçin Bir Yaklaşım

An Approach For the Limitation of Mountain and Mountain Areas in Turkey

Oral
163. Nizamettin Kazancı, Yaşar Suludere, Tahsin Onur Yücel, Musa Orhan, Kayseri Geç Holosen Gölü ve Kızılırmak Drenajına Etkileri

The Kayseri Lake of Late Holocene and its Effects on Drainage of the River Kızılırmak

Oral
164. Numan Ertaş, Orhan Deniz, 1991 Sonrasında Van’da Küçükbaş Hayvancılığın Gelişim Seyri ve Sorunları

Development of (Sheep – Goat) Livestock in Van After 1991

Oral
165. Nuray Çaltı, Mehmet Somuncu, İklim Değişikliğinin Tarıma Etkisi Konusunda Ankara-Polatlı İlçesi’ndeki Çiftçilerin Algı ve Uyum Düzeyleri

Perception and Adaptation Levels of Farmers About the Impact of Climate Change on Agriculture in the Polatlı District of Ankara Province

Oral
166. Nurcan Avşin, Korhan Erturaç, Eren Şahiner, Tuncer Demir, Murat Nehri’nin (Muş Ovası) Kuvaterner İklim Değişimleri ve Tektonizmasına Tepkisi

The Responce of The Murat River (Muş Basin) to the Quaternary Climatic Changes and Tectonism

Oral
167. Nurcan Avşin, Jef Vandenberghe, Kuzey Avrupa Ve Türkiye Nehirlerinin Buzul Devirlerine Farklı Tepkiselliği

The Different Responces of the North Europe and Turkey Rivers to the Glacial Periods

Oral
168. Nuri Yavan, Girişimcilik Ekosistemi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Bir Yaklaşım mı? Yoksa Yeni Şişede Eski Şarap mı?

Entrepreneurial Ecosystem: A New Approach or Old Wine in New Bottles in Economic Geography?

Oral
169. Nuri Yavan, Ragıp Kalelioğlu, Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge, İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri: Kop Bölgesi Örneği

R&D, Innovation and Knowledge Dynamics in Local and Regional Development: The Case of Kop Region

Oral
170. Okan Türkan, Barış Taş, Çankırı Şehrinde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı

Urban Spatial Perception of Foreign Students in Çankırı

Oral
171. Okan Türkan, Barış Taş, Mekânsal Simgelerin Belediye Logoları Üzerinden Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği

Evaluation of Spatial Symbol on Municipal Logos: Sample of Ankara Province

Poster
172. Olgu Aydın, Neşe Duman, İstanbul’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Assessment of Air Pollution in İstanbul

Oral
173. Olgu Aydın, Nussaïbah Begum Raja, Yağış-Akış Modellemesinde Yapay Sinir Ağ Yönteminin Kullanılması: Artvin Örneği

Using Artificial Neural Network Method for Modelling Precipitation-Runoff: The Case of Artvin

Oral
174. Onur Çalışkan, Döküntü Örtülü Kaçkar Buzullarının Akümülasyon Alanı Oranı Analizi

Accumulation Area Ratio Analysis of Debris-Covered Kaçkar Glaciers

Poster
175. Onur Çalışkan, Buzul İkliminin Görüldüğü Alanlar: Türkiye’de Güncel Buzul Var M?

Polar Frozen Climate Areas of Turkey: Are There Any Actual Glaciers in Turkey?

Oral
176. Onur Çalışkan, Aylin Çalışkan, Türkiye’deki İskender Papağanı (Psittacula Eupatria) Antropik Habitatlarının Coğrafi Özellikleri

The Geographical Characteristics of Anthropic Habitat of Alexanderine Parrots (Psittacula Eupatria) in Turkey

Oral
177. Orhan Mete Kılıç, Emre Duman, Kemal Ersayın, Çekerek Havzası’nın USLE Yöntemine Dayalı Erozyon Modellemesi

USLE Method Based Erosion Modeling of Çekerek Basin

Oral
178. Osman Uzun, Türkiye Peyzajlarının, Peyzaj Karakter Tip Ve Alanlarının Tanımlanması

Identification of Turkey Landscape, Landscape Character Types and Areas

Oral
179. Ozan Hovardaoğlu, Seda Çalışır-Hovardaoğlu, Türkiye’de Kentten Kıra Göç Ve Yoksulluk: Kayseri Örneği

Poverty and Urban to Rural Migration in Turkey: A Case Study in Kayseri

Oral
180. Özlem Uğurlu, Mehmet Somuncu, Niğde Kentinde Kültürel Miras Ve Kentsel Kimliğin Korunması Konusunda Bir Araştırma

A Research on the Protection of Cultural Heritage and Urban Identity in Niğde, A City in Turkey.

Oral
181. Pınar Erengin, Lefkoşa İlçesi’nin (Kktc) Yönetsel Coğrafya Bakımından Analizi

Analysis of Nicosia District (Trnc) in Terms of Administrative Geography

Oral
182. Pınar Yurdadön Aslan, Nuri Yavan, Edward Said’in Mekânsal Dönüşe Katkısı

Edward Said’s Contribution to Spatial Turn

Oral
183. Rahman Nurković, Modern Econimic-Geographic Development of Bosnia and Herzegovina and Turkey Oral
184. Rahman Nurković, Janusz Rewucki, Sea and River Ports – Factors Of Logistic and Traffic Development of Bosnia and Herzegovina Oral
185. Ramazan Koca, Mehmet Somuncu, Kırsal Ekonomide Kadının Önemi: Kayseri Gömürgen Köyü Yarı Göçer Kadınları

The Importance of Woman in Rural Economy: Semi-Nomadic(Transhumant)  Women in Gömürgen Village, Kayseri

Oral
186. Reşat Geçen, Vedat Toprak, Saadettin Tonbul, Doğu Karadeniz Dağlarında Buzul Gölleri, Dağılışı Ve Morfometrik Özellikleri

Glacial Lakes on Eastern Blacksea Mountain, Their Distribution and Morphometric Properties

Oral
187. Reyhan Çuhadaroğlu, Mehmet Somuncu, Küre Dağları Milli Parkı’nda Ekoturizm Potansiyeli ile Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Ekoturizme Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

Determination of the Local People and Visitors to Attitute Aganist Ecoturism with the Ecoturism Potansial in the National Park of Küre Mountains

Oral
188. Rifat İlhan, Ertuğ Öner, Sedimantolojik ve Paleontolojik Analizler ile Atburgazı (Söke/Aydın) Birikinti Konisinin Gelişimi

The Evolution of Atburgazi (Söke/Aydın) Alluvial Fan with Sedimentological and Paleontological Analysis

Oral
189. Rüya Bayar, Türkiye’de Arazi Örtüsü İçerisinde Tarımsal Alanların Değişimi (2006-2012)

In Land Cover Change of Agricultural Areas in Turkey (2006-2012)

Oral
190. Saliha Koday, Zeki Koday, Yusuf Kızılkan, Alternatif Turizm Açısından Siirt İlinde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri

Paragliding Activities in Siirt Province in Terms of Alternative Tourism

Oral
191. Seçkin Çakmak, Tuncer Demir, Korkuteli Çayı Havzasında Erozyon Materyallerinin Taşınım Süreçleri

The Processes of Erosion Materials Transport in The Korkuteli Stream Basin Area

Oral
192. Seçkin Hardal, Eren Yürüdür, Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekânsal Etkileri: Yazıcıoğlu Mahallesi Örneği (Tokat)

Social and Spatial Effects of Urban Transformation: Yazıcıoglu Neighborhood Example (Tokat)

Oral
193. Seda Çalışır-Hovardaoğlu, Ozan Hovardaoğlu, Kentsel Tarıma Geçişte Hobi Bahçeleri: Kayseri Hobi Bahçelerinin Kentsel Tarım Gelişimine Etkisi

Hobby Gardens for Urban Agriculture: Influences of Hobby Gardens on the Development of Urban Agriculture in the City of Kayseri

Oral
194. Sedat Avcı, Zehra Obut, İklim Değişikliği ve Türkiye’de Buğday Üretimi: Senaryolar ve Gıda Güvenliği

Climate Change and Wheat Production in Turkey: Scenarios and Food Security

Oral
195. Selahattin Polat, Ünal Akkemik, Yıldız Güney, İsmail Ege, Banaz’da (Uşak) Yeni Bulunan Petrifiye Alanı ile İlgili İlk Bulgular

The First Findings About Fossil Tree Area Which Was Found in Banaz (Uşak)

Oral
196. Selma Zengin Kazancı, Emine Tanır Kayıkçı, Jan Kaplon, Witold Rohm, GNSS ve ERA-Interim Veri Setlerinden Elde Edilen Zenith Toplam Gecikme (ZTD) Karşılaştırması

Comparison of Zenith Total Delays (ZTD)  Derived From GNSS and ERA-Interim Datasets

Oral
197. Semir Demirbilek, Arsuz (Hatay)Kıyılarının Kullanımı ve Planlaması

Usage and Planning of Arsuz (Hatay) Coasts

Oral
198. Semra İskan, Telat Koç, İnegöl İlçesi’ni Etkileyen Hava Tipleri

Affecting İnegol County Air Types

Oral
199. Serap Aksoy, Mehmet Zeydin Yıldız, Vakıflı Köyü (Hatay/Samandağ) Yeme-İçme Kültürü

Vakıflı Village (Hatay / Samandağ) Culture of Food and Drink

Oral
200. Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu, İkinci Konut Turizmi ile Tarım Toprağının Elden Çıkışı: Pelitköy’de Kırsal Yoksulluk

Transformation of Agricultural Land with Second Home Tourism: Rural Poverty in Pelitköy

Oral
201. Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu, Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek

Rethinking on the Conceptual Perspective of the Transformation of Rural Areas

Oral
202. Serhat Ay, Ali Yiğit, “Neden Geldim…”

“Why Did I Come…”

Oral
203. Serhat Cengiz, Dicle Oğuz, Kentsel Peyzaj Deseninin Gradyan Analizi: Ankara Kenti Örneği

A Gradient Analysis of Urban Landscape Pattern: A Case Study of Ankara City

Oral
204. Serhat Şensoy, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Ülkü Eser Ünaldı, Antalya’da Hesaplanan ve Algılanan Termal Konforun Turizm Açısından İncelenmesi

Investigation of Calculated and Perceived Thermal Comfort in Antalya by the Perspective of Tourism

Oral
205. Serkan Köksal, İbrahim Aydın, Kayseri İli Cadde ve Sokak Adları Değişimi Üzerine Bir İnceleme

A Research on the Change of Street Names in Kayseri Province

Oral
206. Serkan Sabancı, Ömer Ünsal, Toprak, İklim ve Jeolojik Özelliklere Göre Bitki Örtüsü Değişiminin CBS ile Analizi

Analysis of Vegetation Change According to Soil, Climate and Geological Features by GIS

Oral
207. Serpil Menteşe, Olgun Böbrek, Turgutlu’da (Manisa) Açık-Yeşil Alanların Değerlendirilmesi

Evaluation of Open-Green Areas in Turgutlu (Manisa)

Oral
208. Sevli Öztürk, Sedat Benek, Mekânın Özel Ve Kamusal Alan Algılanması Ve Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme: Urfa Örneği

An Evaluation on Detection and Use of Special and Public Spaces: The Example of Urfa

Oral
209. Sevgi Görmüş, Serhat Cengiz, Bülent Yılmaz, Peyzaj Metrikleri Kullanarak Peyzaj Dinamiklerinin Analizi: Malatya Kenti

Analysis of Landscape Dynamics Using Landscape Metrics: Malatya City

Oral
210. Sevil Top Yılmaz, Osman Gümüşçü, Çevre Tarihi Nedir, Ne Değildir?

What is Environmental History, What is not?

Poster
211. Sibel Can Çetinkaya, Burcu Göközkut, Diasporadaki Boşnak Kimliğinin Mekân ve Kültürel Bellek Üzerine Yansılamaları

Reflections on Space and Cultural Memory Production of Bosnian Identity in Diaspora

Oral
212. Suat Tuysuz, Küreselleşme Nereye? Dünya ve Türkiye’ye İlişkin Bir Karşılaştırma

Whither Globalization? Comparing the World and Turkey

Oral
213. Suat Tuysuz, Adem Başıbüyük, Türkiye İllerine İlişkin Fonksiyonların Lokasyon Katsayısı Analiziyle Sınıflandırılması

Functional Classification of the Turkish Cities by the Locational Quotient

Oral
214. Süleyman Toy, Türkiye’deki Kent İklimi, Kentsel Isı Adası Ve Biyoklimatik Konfor Konusundaki Çalışmalara İklimbilim Açısından Eleştirel Bir Bakış

A Critical View About the Studies on Urban Climate, Urban Heat Island and Bioclimatic Comfort in Turkey From the Perspective of Climatology

Oral
215. Süleyman Toy, Emine Bilgen Eymirli, Erzurum Ovası Sulak Alanı İçerisinde Bulunan Havalimanının Uçuş Hizmetlerine Meteorolojik Olayların Etkisinin İncelenmesi

Evaluation of the Effects of Meteorological Events on Flights, Example of Erzurum International Airport

Oral
216. Şaban Çelikoğlu, Evren Atış, Kars’taki Malakan Kültür Öğelerinin Kültürel Coğrafya Bakış Açısıyla İncelenmesi

Examination of the Elements of Molokan Culture in Kars from a Cultural Geographic Point of View

Oral
217. Şadiye Şahbaz, Aydın Germencik İlçesi’nin Ekoturizm Potansiyelinin İncelenmesi

Investigation of Ecotourism Potential by Aydın Germencik District

Poster
218. Şenay Güngör, Ahmet Uysal, Film Turizmi: Tunus’ta Yayınlanan Türk Dizilerinin Türkiye Algısına Etkisi

The Influence of Turkish TV Series in Tunisia on the Perception of Turkey

Oral
219. Şevket Işık, Mete Uğraş, Çanakkale İlinde İç Göçlerin Analizi

Analysis of Internal Migration in Çanakkale Province (Turkey)

Oral
220. T. Ahmet Ertek, Farklı Topoğrafyalarda İnsan Yapımı Yerşekillerinin İzleri ve Antropojenik Jeomorfoloji

Traces of Man-Made Landforms in Different Topographies and Anthropojenic Geomorphology

Oral
221.    Taner Şar, Sedat Avcı, Meral Avcı, İklim Değişiminin Bitkilerin Vejetasyon Dönemine Etkisi: İç Batı Anadolu Bölümü Örneği

The Effect of Climate Change on Vegetation Period of the Plants: A Case Study For in the Inner West Anatolian Subregion

Poster
222. Tayfun Salihoğlu, Güliz Öztürk Salihoğlu, İstanbul Turizm Coğrafyasında Rekabetçilik Düzeyi ve Kümelenme Eğilimleri

Competitiveness Level and Clustering Trends of Tourism Geography: İstanbul Case

Oral
223. Tevfik Erkal, İlyas Sadık Tekkanat, Fırat ve Dicle Akarsu Havzalarında Kuraklık Analizi, Türkiye

Drought Analysis in the Euphrates and Tigris River Basins, Turkey

Oral
224. Tuğba Öndağ, Fatma Erdoğanaras, Mobilya Sanayinin Yeniden Yapılanması ve Mekânsal Sonuçları: Ankara Örneği

Restructuring of Furniture Industry and Spatial Outcomes: In the Case of Ankara

Oral
225. Tülay Öcal, Ergin Canpolat, Adana Seyhan’da Mavi Bulvar – Kıyıboyu Arasındaki Alanda Şehirsel Büyümeye Bağlı Yanlış Arazi Kullanımı ve Çözüm Önerileri

False Land Usage and Solution Proposals Concerned with Civil Growth in Land between Mavi Bulvar and Kıyıboyu in Seyhan Adana

Oral
226. Tülay Sevim, Mehmet Somuncu, Eskişehir-Çifteler İlçesi’ndeki Çiftçilerin İklim Değişikliğine Uyum ve Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Determining Perception and Adaptation Levels of Farmers to Climate Change in Çifteler District, Eskişehir

Oral
227. Uğur Doğan, Ali Koçyiğit, Serdar Yeşilyurt, Kestel polye sistemi ile Antalya tufa platosunun morfotektonik evrimleri ve kökensel ilişkileri

Morphotectonic evolutions and the original relationship between the Kestel Polje system and Antalya tufa plateau

Oral
228. Uğur Doğan, Çetin Şenkul, Jeomorfolojik ve arkeolojik veriler ışığında Dicle Nehri’nin geç Pleyistosen-Holosen iklim değişimlerine tepkisi

Response of the Dicle River to late Pleistocene-Holocene climate changes in the light of geomorphological and archaeological data

Oral
229. Uğurcan Ayık, Sedat Avcı, Ekonomik ve Mekânsal Boyutlarıyla Sanayisizleşme

De-Industrialization with Economic and Spatial Dimensions

Oral
230. Utku Eren Bağcı, Nuri Yavan, Gıda Perakende Firmalarının Yer Seçim Dinamikleri ve Rekabet Stratejileri: Eskişehir Örneği

Location Choice and Competitive Strategies of Food Retail Firms: The Case of Eskişehir

Oral
231. Ümit Duru, SWAT  (Soil and Water Assessment Tool) Modelinin Veri Teminin Sınırlı Olduğu Türkiye’nin Yarı-Kurak Bir Bölgesinde Uygulanabilirliği

Applicability of the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Under Condition of Limited Input Data Availability in a Semi-Arid Region of Turkey

Oral
232. Ümit Günhan, Serdar Vardar, Ertuğ Öner, Mağaralar Ve Bozburun Yarımadası’ndan Örnekler (Marmaris – Muğla)

Caves and Examples from Bozburun Peninsula (Marmaris – Muğla)

Oral
233. Ümit Kurt, Barış Taş, Erdemli İlçesinde Arazi Kullanımı

Land Use in Erdemli District

Oral
234. Vedat Avcı, Fatma Esen, Elazığ-Tatvan (Bitlis) Demiryolu Deplase Hattının Bingöl-Muş Arasındaki Bölümünün Doğal Riskler Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Elazığ-Tatvan (Bitlis) Railroad Displacement Line, the Section between Bingöl and Muş, in Terms of Natural Risks

Oral
235. Vedat Çalışkan, Türkiye’de Geleneksel Panayırlar: Birbirine Bağlı Bir Sistemde Çözülme ve Kültürel Fonksiyonlarda Değişimler

Traditional Fairs in Turkey: Dissolution of an Interconnected System and Changes in Cultural Functions

Oral
236. Vedat Çalışkan, Günay Özdemir, Geleneksel Bir Sporun Coğrafyası: Türkiye’de Yağlı Güreşler (Kırkpınar-Edirne Ve Çardak-Çanakkale Güreşleri)

Geography of a Traditional Sport: Oil Wrestles in Turkey (Wrestles in Kırkpınar, Edirne And Çardak, Çanakkale)

Oral
237. Yasin Koç, Abdullah Soykan, Korumada Geleneksel Kültürün Önemi

Traditional Cultural Importance in Nature Protection

Oral
238. Yiğit Aslantekin, Alpaslan Aliağaoğlu, Balıkesir Merkez İlçede Davranışsal Tarım Coğrafyası

Behavioral Agriculture Geography in Balıkesir Central District

Oral
239. Yusuf Can Çalışır, Mutlu Yılmaz, Cihan Serhat Kart, Güneş Enerjisinin İstihdam Açısından Önemi

The Importance of Solar Energy in Terms of Employment

Oral
240. Zahide Acar, Barbaros Gönençgil, İç Anadolu Bölgesinin Ekstrem Sıcaklık Özellikleri

Extreme Temperature Characteristics of Central Anatolia Region

Oral
241. Zerrin Karakuzulu, Fatih Arıcı, Hatice Turut, Samet Doğan, Olası Deprem Anında Etkilenecek Engelli, Yaşlı ve Bebek Nüfusun Belirlenmesi ve Acil İhtiyaç Dağıtım Planlarının CBS Destekli Modellenmesi

Determination of the Handicapped, Elderly and Infant Populations to be Affected at the Time of a Possible Earthquake and the GIS-Aided Modeling of Urgent Need Distribution Plans

Oral
242. Zerrin Söğüt, Türkiye’de Yabancı Yurtlu Bitkil Türlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi

Evaluation of Using Exotic Plant Species at Turkey

Oral
243. Zeynel Çılğın, Dedegöl Dağı’ndaki Glasiyal Sirklerin Morfometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Morphometric Characteristics of the Glacial Cirques on Mount Dedegöl

Oral