POSTER COMPETITION CONDITIONS

Poster competition will be organized within the scope of International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM. The conditions for participation in the poster competition are determined as follows:

  1. Undergraduate, graduate students or research assistants can participate in competition.
  2. The size of the posters should be 90 × 120 cm in the vertical direction.
  3. Projects must be original and not previously available anywhere.
  4. Participants should register and send the abstract with 200-300 words via the online participation form until April 30, 2018.

EVALUATION OF POSTERS  

The posters will be exhibited at the Farabi Foyer during October 3-5 and will be voted by all the participants who attended the symposium. The first 10 posters will be evaluated by the jury. As a result of the evaluation, the first 5 of the posters will be presented on the 3rd day in front of the jury (presentation duration is15 minute). After this presentation, Project owners of the first 3 posters will be awarded.

NOTE: To participate in the poster competition, please fill out the registration form on the Participation-Registration / Poster and Participation tab.

ACCEPTED POSTERS

1. Ayşe Bekci, Telat Koç, Türkiye’de Orajlı Günlerin Zamansal ve Mekânsal Farklılaşması
Temporal and Spatial Differentiation of Thunderstorm Days in Turkey
2. Erhan Göksu, Dünyadaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Mekânsal Örüntüsü
Spatial Patterns of Gender Inequalities in the World
3. Esma Nur Şahbaz, Gastronomi Turizmine Giriş ve Hatay Künefesi Potansiyel Analizi
Introduction of Gastronomic Tourism and Potential Analysis of Hatay Künefe
4. Hande Keçe, M.Kirami Ölgen, Ege Üniversitesi Kampüsünde Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi
Analysıs of Noise Pollution Using Geographical Information Systems at Ege University Campus
5. Merve Çolak, Murat Tanrıkulu, Çankırı İlinde Asbeste Dayalı Hastalıkların Sağlık Coğrafyası Yaklaşımıyla İrdelenmesi
Analysis of Asbestos-Based Diseases in Çankırı Province within the Scope of Health Geography
6. Mehmet Ali Şimşek, Suk-Keyong Kang, Derya Kahvecioğlu, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Süreçleri ve Koşulları Hakkında Bir Araştırma: Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi.
A Study on the Working Processes and Conditions of Seasonal Agricultural Workers: Akçakale District of Şanlıurfa Province.
7. Nermin Doğu, Suk-Kyeong Kang, Derya Kahvecioğlu, Kırsal Kesimde Nüfus Azalması ve Sosyal Sorun Üzerine Çalışma: Kırıkkale İli, Keskin İlçesi Örneği
The Study on the Depopulation and Social Problem in Rural Areas: Focused on Keskin District, Kırıkkale Province
8. Onur Serkan Şahin, Suk Kyeong Kang, Derya Kahvecioğlu, Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Kırsal Toplum Üzerindeki Etkisi: Niğde İli Çukurkuyu Köyü Örneği
The Impact of Syrian Refugees on the Rural Community in Turkey: Focusing on The Case of Çukurkuyu Village, Niğde Prefecture
9. Öznur Akgiş, Yoksulluğun Mekânı Yeniden Üretimi: Bilecik Şehri Örneğinde Kamusal Mekanın Özel Mekana Dönüşümü
Reproduction of Space by Poverty: Transformatıon From Publıc Space to Private Space in the Case of Bilecik City
10. Sefa Ak, Orta Sakarya Havzasındaki Paleontolojik Bulguların Jeoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Paleontological Finds of Middle Sakarya Basin From the Perspective of Geotourism
11. Serhat Cengiz, Erdoğan Atmış, Sevgi Görmüş, Kentsel Yayılmanın Peyzaj Deseni Üzerindeki Çok Zamanlı Etkilerini Ölçmek: İstanbul Örneği
Measuring the Multi-Temporal Effects of Urban Sprawl on Landscape Pattern: The Case Study of İstanbul
12. Serhat Güler, Rana Alan, Yaşam Kaynağı Olan Suyun Yıkıcı Etkileri: Taşkınlara Multidisipliner Bakış Açısı
Destructive Effects of Water That Life Source: Multidisipliner Perspective of Overflows
13. Sinem Şahin, Gizem Erdoğan, Kırsal Kalkınmada Mekânsal Model Akıllı Köy Kümeleri: Datça Örneği
Spatıal Model for Rural Plannıng: The Smart Vıllage Clusters, the Case of Datça
14. Tunahan Aykut, Kaynarca Dere Havzası Akarsularının Gelişiminde Yapısal Faktörlerin Etkisi
The Effects of Structural Features on River Development at the Kaynarca River Basin
15. Tülay Öcal, Hüseyin Aksoy, Şehir Fonksiyonunda Parkların Kullanımının Coğrafi Analizi (Antakya Örneği)
Geographical Analysis of the Use of Parks in the Urban Setting (The Case Of Antakya)
16. Tülay Sevim, Rümeysa Küpçü, Nihan Yenilmez Arpa, Salda Gölü (Burdur)  Sulak Alan Ekosisteminin Korunması ve Bütüncül Yönetimi Konusunda Bir Araştırma
A Research on Conservation and Holistic Management of Wetland Ecosystem in Lake Salda (Burdur)