ÖZET VE TAM METİNLERİN YAZIMI

Sempozyumda sunulan bildiriler elektronik olarak yayınlanacaktır. Bildiri sahipleri bildirilerini isteğe bağlı olarak özet veya tam metin olarak gönderebileceklerdir. Ayrıca poster ile katılan araştırmacılar da isterlerse çalışmalarını özet veya tam metin olarak gönderebilecektir. Posterler ile Bildirilerin özetleri ve tam metinleri aynı kitapta,  Ankara Üniversitesi Yayın Kurulu’nun onayı ve sayı alındıktan sonra TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (3-6 EKİM 2018) BİLDİRİLER-PROCEEDINGS adıyla elektronik yayın olarak TÜCAUM’un WEB Sayfasında yer alacaktır.

Katılım ücreti yatırılsa dahi sempozyumda sunulmayan bildirilerin özetleri ve tam metinleri yayınlanmayacak, bu durumdaki bildiri sahiplerine katılım belgesi düzenlenmeyecektir.

Sunum sırasında bildirilere katkılar ve eleştiriler olabileceği ve bildiri sahiplerinin bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapabileceği düşünülerek; bildiri metinlerinin sempozyum sonrasında ekteki Word belgesi üzerinden yazım formatına uygun biçimde düzenlenip en geç 31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAMINA KADAR sempozyum kurumsal e-posta adresine gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri tam metinleri kesinlikle yayınlanmayacaktır.

 

Sempozyum İletişim Adresi:

TÜCAUM Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU

E-Posta: tucaumsempozyum@gmail.com

 

Örnek şablonu indirmek için tıklayınız.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TÜCAUM 30. YIL ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (3-6 EKİM 2018) BİLDİRİLER-PROCEEDINGS”

 

Ankara Üniversitesi Yayın Kurulu’nun onayı ve sayı alındıktan sonra elektronik yayın olarak TÜCAUM’un WEB Sayfasında pdf formatında yer alacaktır.

 BİLDİRİ TAM METNİ İÇİN SAYFA DÜZENİ 

 • Sayfa boyutu: A4
 • Üstten ve alttan boşluk 3 cm
 • Sol 2 cm                     
 • Sağ: 2 cm
 • Satır aralığı: 1,15
 • Paragraf başı girinti: 1,25
 • Toplam sayfa sayısı (ana metin, referanslar, çizelge-şekiller ve fotoğraflar dahil) 10-20 aralığında olacaktı (20 sayfanın üzerine çıkılmayacaktır)
 • Bildiriler içindeki şekil ve haritalar renkli hazırlanabilecektir.
 • Metin içerisinde (tablo ve şekiller dahil) koyu karakterlere yer verilmeyecektir.

 

 1. BİDİRİ TAM METNİNİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ

BİLDİRİ BAŞLIĞI: Times New Roman karakterinde kalın, iki yana yaslı 16 punto ve sözcüklerin sadece baş harfleri büyük olacaktır (ve bağlacı küçük yazılacak). Türkçe başlığın altında İngilizce başlık italik, Times New Roman karakterinde, iki yana yaslı, ve sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük (özel isimler hariç) 14 punto olmalıdır. Bu ikinci başlıktan sonra yazar adı, unvansız, 12 punto, koyu ve sola yaslı, üst 18nk. boşluk bırakılarak Times New Roman karakterinde yazılmalı, altına italik, 10 punto ve sola yaslı olarak çalıştığı kurum adresi belirtilmelidir. Bildiride bir iletişim yazarı belirlenmeli ve ilk sayfanın altına örnekte görüldüğü gibi iletişim yazarının adı soyadı ile e-posta adresi 9 punto ve sola yaslı olarak verilmelidir.

Öz: ile bu son başlık arasında iki satır aralığı bulunmalıdır. İki ya da daha fazla yazarlı bildirilerde yazarların kimlik bilgileri arasında aralık verilmemelidir. ÖRNEĞE BAKINIZ

 

Çok yazarlı bildirilerde yazarların adresi aynı ise yazar isimlerine numara verilmeden tek bir adres yazılmalıdır. Yazarların kurumları farklı ise örnekteki gibi düzenlenecektir. ÖRNEĞE BAKINIZ

ÖZ/ABSTRACT: Bildiride Türkçe ve İngilizce hazırlanmış öz bulunmalıdır. Bilindiği üzere öz, bildiride önemsiz ayrıntıların atlanarak çalışmanın konusu, amacı, yöntemi, veri derleme aracı/araçları ve teknikleri, analiz türü ve bulguların ya da sonuçların sunulduğu bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle öz, bildirinin amacını, veri kaynaklarını, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir. Yazılacak özetler, tek paragraf halinde, italik, 10 punto, Times New Roman karakterinde olmalıdır. Toplam sözcük sayısı 150-300 aralığında olmalıdır. ÖRNEĞE BAKINIZ

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Yayımlanan bildirilere yer veren indeks ve öz (abstract) veri tabanlarında anahtar sözcükler ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Veri tabanları üzerinde yapılacak taramalardan rasyonel bir biçimde sonuçların alınabilmesi amacıyla anahtar sözcükler doğru verilmelidir. Çalışmanın uygulandığı coğrafi alan/bölge en sonda yer almalıdır.

METİN BAŞLIKLARI:  Bildirilerde kullanılacak başlıklar Times New Roman karakterinde 11 punto bold sadece ilk harfleri büyük, sola yaslı, paragraf girintisi 1.25 cm, üst ve alt boşlukları 6 nk. olacak,  Giriş ve Sonuç dahil örnekteki gibi şekillendirilecek ve numaralandırılacaktır. Örneğin;

 

 1. Giriş
 2. Arazi bölünüşü ve kullanımı

2.1. Arazi örtüsü verileri

2.1.2. Tarım alanları

2.1.3. Orman alanları

…………..

…………..

 1. Sonuç

 ŞEKİL VE ÇİZELGELER: Bildirideki şekil, harita ve fotoğrafların bilgisayar kayıtları, renkli veya siyah-beyaz basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalı, metin içerisine yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne, çizelge kaynağı ise altına verilmeli, çizelgeler örnekteki gibi şekillendirilmeli, kesinlikle dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Çizelgeler içerisinde koyu karakterlere yer verilmemelidir. Çizelge ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Çizelge içerisindeki metinlerde de aynı kural geçerlidir. Tüm tablolar “Çizelge”; tüm grafik, harita ve çizimler “Şekil” olarak; fotoğraflar “Foto” olarak adlandırılmalıdır. Şekil ve fotoğraf isimleri (açıklamalar dahil) şeklin ya da fotoğrafın altında verilmelidir.

  ATIFLAR: Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın soyadı, yayın yılı ve gerekirse sayfa numarası sıralamasıyla parantez içerisinde verilmelidir (Özçağlar,2001:35). Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa alıntılarda yıldan sonra a,b,c … şeklinde numaralandırma yapılacaktır (Özçağlar, 2001a:47). Birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa atıflar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (Timur, 1978; Akçadağ vd., 2000; Öktengil, 2004). Harita, şekil veya fotoğraf atıflarında ise örnekteki sistem kullanılacaktır (Çizelge 1; Foto 3).

İlgili çalışmalara yapılacak atıflarda yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örneğin;

Oktay (1996) …….

Oktay’a (1996) göre ……

Oktay ve Brown (1986) …..

Oktay ve Brown’a (1986) göre ……

Yazar sayısı ikiden fazla olan eserlere metin içerisinde yapılacak atıflarda ilk yazarın soyadı yazılarak sonrakiler (vd) şeklinde belirtilecektir. Örneğin;

Timur vd. (2000) ……

(Akçadağ vd., 2000)

 

REFERANSLAR: Sadece metin içerisinde belirtilen çalışmalara bu bölümde yer verilmelidir. Bu bölümde, eksik (metinde belirtilmiş ancak referanslar kısmında yer almayan) ya da fazla (metin içerisinde belirtilmemiş ancak referanslar kısmında yer alan) kaynak isimlerine kesinlikle yer verilmemelidir. Referanslar, yazarların soyadına göre, yazarı belli olmayan kaynak eserler (raporlar, bültenler vb) ise yayınlayan kurumların adlarına göre diğer eserlerle birlikte alfabetik sıra içinde  yer almalıdır.  Referanslar, bu başlık altında düzenlenerek, 9 punto, Times New Roman karakterinde yazılacaktır. Her eserin ikinci satırındaki girinti 1.00 cm. olacak ve eser adı italik olarak belirtilecek, süreli yayınlarda yayın yeri verilmeyecek ve makalelerin isimlerinde sadece cümlenin ilk harfi büyük yazılacaktır.

 

Makaleler:

Brunetti, M.; Maugeri, M.; Nanni, T. (2001) “Changes in total precipitation, rainy days and extreme events in northeastern Italy”, International Journal of Climatology, 21, 861-871.

Kitaplar:

Ökçün, A. G. (1997b) 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı Sermaye, 2. Baskı, SPK Yay., Ankara.

Pointing, C. (2000) Dünyanın Yeşil Tarihi: Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü, Çev. A.Barış Sander, Sabancı Üniv. Yay., İstanbul.

DİE, (2002) Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri 1997, DİE Basımevi, Ankara.

 

Kitap Bölümleri:

Uras, G. (1981) “Türkiye’de yabancı sermaye yatırımları”, İçinde II. Türkiye İktisat Kongresi Bildiriler Kitabı, DPT Yay., Ankara, 407-418.

Öniş, Z. (1994) “Liberalization, transnational corporations and foreign direct investment in Turkey: the Experince of the 1980s”, In Şenses, F. (ed.), Recent Industrialization Experience of Turkey in a Global Context, Greenwood Press, London, 91-109.

Tezler:

Avcı, S. (1991) Türkiye’de Şeker Sanayii, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Sos. Bil. Enst., İstanbul.

 

İnternet Kaynakları:

Üstel, F., (2004) Zorunlu İç Göç Sonrası Köye Dönüş-Ön Rapor, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), İstanbul (http://www.tesev.org.tr, 08.08.2005).

 

 

 1. BİLDİRİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

(BURADA BELİRTİLEN  AÇIKLAMALAR  ÖNERİ NİTELİĞİNDEDİR. LÜTFEN YAZARA MÜDAHELE OLARAK ALGILANMASIN.)

 1. GİRİŞ: Bu bölümün amacı, çalışmanın genel bir tespitini ve analizini yapmaktır. Çalışmanın amacı, konusu, dayandığı kuramsal çerçeve, çalışmanın aşamaları, bölümleri, işlenen düşünceler net ve bütünlüklü olarak kısaca özetlenerek okuyucuya aktarılmalıdır. Bu bölümde konunun ne olduğu, araştırmanın niçin yapıldığı, hangi bölümlerde nelerin söz konusu edildiği gibi soruların yanıtları yer almalıdır. Bu sorular arasında, var olan bir sorunu ortaya koymak, bir soruna çözüm getirmek, herhangi bir konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmak gibi amaçlar bulunabilir. Bu bölümde konu ile ilgili literatür taramasına (istenildiğinde İlgili çalışmalar bölümü olarak ayrı bir başlık altında ele alınabilir, bkz. madde 3)ve araştırma yöntemine (istenildiğinde yöntem bölümü olarak ayrı bir başlık altında ele alınabilir, bkz. madde 4) de yer verilebilir.
 2. KURAM: Bu bölümde, çalışmanın dayandığı kuramsal çerçeveye yer verilir. Böylelikle hazırlanan bildirinin hangi alan üzerinde hazırlandığı açıklanır. Bu bölümle ilgili anlatımlar, söz konusu çalışmaya açılım sağlayan kuramsal çerçeve ile sınırlı tutulmalıdır.
 3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR: Bu bölümde, bildirinin konusuna giren alanda daha önce gerçekleştirilmiş benzer araştırmalara yer verilir. Bu bölüme çeşitli yazarlar ‘literatür’, ‘alanyazın taraması’ örneğinde olduğu gibi farklı isimler verebilmektedir. Söz konusu araştırmalarda hangi konuların, hangi yöntemlerle incelendiği, hangi sonuçlara ulaşıldığı vb. konulara kısaca burada değinilebilir. Ayrıca, bildirinin ilgili alana getirdiği katkının belirlenmesi açısından da ilgili çalışmalara yer verilmesi önemlidir.
 4. MATERYAL ve YÖNTEM: Bu bölüm açıldığında bu aşamaya kadar yapılan açıklamaların ışığında, var olan veya olduğuna inanılan sorunun ve çözümünün ortaya konulabilmesi için yürütülen araştırmaya ait bilgiler açıklanır. Çalışmada kullanılacak yaklaşım ve yöntemin tam bir betimlemesi yapılır. Bu bilgilerin verilme nedeni kullanılan yöntemin izlenmesi ile bir başka araştırmacının aynısını tekrarlamasına olanak tanımasıdır. Bu nedenle yöntem, bilimsel bilginin temeli olan tekrar edilebilirlik koşulu için yeterli açıklıkta anlatılmalıdır. Ana kütlenin özellikleri, bilgi toplama tekniği, niçin bu veri toplama tekniğinin tercih edildiği, tekniğin avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışılır. Araştırmada veri derlemede kullanılan aracın geliştirilme aşamaları ve içeriği gibi konular olabildiğinde ayrıntılı bir biçimde açıklanır. Araştırma alan araştırması tekniklerinden biri ile gerçekleştirilmiş ise, seçilen örnekleme tekniği ve bu tekniğin tercih edilme nedenleri açıklanır.
 5. ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI: Bu bölüm araştırmanın esasını teşkil eden verilerin analizinin yapıldığı yerdir. Analiz bölümü, veri derlemeye dayalı olan çalışmalar için geçerlidir. Derleme (toplu bakış) türü makalelerde analiz bölümü genellikle bulunmaz. Buradaki açıklamalar genel olarak alan araştırması teknikleri ile derlenen verilerin analizi üzerine yapılmaktadır. Analiz çeşidinin seçimi, istatistiksel testler, güven aralığı, istatistiksel testlerin tercih edilme nedeni vb. noktalar bölümün giriş kısmında açıklanır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra bulguların yorumlanması gelmiştir. Bulguların yorumlanması bölümünde ise, verilerin analizi ile elde edilmiş bulguların sunumuna yer verilir. Bulgular, araştırma soruları, başka deyişle hipotezler ile değerlendirilerek organize edilir. Hipotezlerin ışığında veriler incelenir, yorumlanır. Bulguların hipoteze uygunluğu değerlendirilir. Sunum biçimi; tablo, grafik ya da şekillerden biri veya birkaçı ile gerçekleştirilebilir. İstatistiksel analiz sonuçlarının sunumu da bu bölümde yapılır. Bulguların yorumlanması bölümünde bulguların tekli, ikili veya çoklu tablolar biçiminde istatistiksel testlerin sonuçları ile birlikte sunumunun tercih edilmesi yerinde olacaktır. Böylelikle hangi testin hangi veriler üzerine uygulandığına ilişkin bilgiler daha açık bir şekilde anlaşılır. Bulguların yorumlanması bölümünde örnekleme ilişkin genel bilgiler (demografik veriler), araştırmadan elde edilen bilgiler olmak üzere iki aşamada sunulmalıdır. Araştırmadan elde edilen bulgular ise kendi arasında bir veya birkaç aşamalı olarak sunulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, makaleyi açıklamaları gereğinden fazla kullanılan tablolar ile boğmamaktır. Mümkün olduğunca tablolar birleştirilmeli ya da araştırma amacı/sorusu ile doğrudan ilgisi olmayan tablolar kullanılmamalıdır. Ayrıca genel bilgilerin tek bir tablo halinde sunulmasında yarar vardır.
 6. SONUÇ: Bildiriden elde edilen sonuçların özetlendiği, gerektiği durumlarda genellemelerin yapıldığı bölümdür. Bu bölüm, ele alınan sorunun kısa bir tekrarı ile başlamalı ve bunu, elde edilen sonuçların kısa bir özeti izlemelidir (ampirik çalışmalar için). İfadeler kısa ve öz olmalıdır. İlgili literatüre yapılan olası bilimsel katkı da burada kısaca özetlenebilir. Burada daha sonra bu alanla ilgili araştırmalarda bulunacak olanlara yol gösterici açıklamalar da yapılabilir. Olası araştırmacılara bu alanda hangi konuların araştırılmaya gereksinme duyduğu, araştırmalarda hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği gibi açıklamalarda bulunulabilir.